Voor een ontvankelijke 9bis-aanvraag, moet je een identiteitsdocument voorleggen. Of vrijgesteld zijn van de voorwaarde een identiteitsdocument voor te leggen

Zonder identiteitsdocument of vrijstelling is je aanvraag onontvankelijk.

Identiteitsdocument

Je voegt een kopie van je identiteitsdocument als bijlage toe aan je verzoekschrift.

Je kan een kopie van deze identiteitsdocumenten bijvoegen:

  • een internationaal erkend paspoort
  • een nationale identiteitskaart

De geldigheid van de identiteitsdocumenten mag al verlopen zijn. Dat staat in de omzendbrief van 21 juni 2007. Indien je een positieve 9bis-beslissing krijgt, leg je wel best een geldig identiteitsdocument voor. 

Vrijstelling van identiteitsdocument

Er zijn 2 vrijstellingen van identiteitsdocument:

  • Je asielaanvraag is nog niet definitief afgewezen: er is een lopend asielonderzoek of je ging in beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen of bij de Raad van State.
  • Je kan onmogelijk in België een identiteitsdocument verwerven. Je moet motiveren waarom en je moet bewijzen dat je alle mogelijke concrete stappen zette om een identiteitsdocument te verwerven in België, en dat het onmogelijk is. 

Tijdstip van beoordeling van het identiteitsdocument en de vrijstelling ervan

DVZ beoordeelt het identiteitsdocument op het moment van de aanvraag (RvS nr 219.256 van 8 mei 2012, RvS nr. 237.445 van 22 februari 2017). Ook de vrijstelling van identiteitsdocument beoordeelt DVZ volgens de situatie op het moment van de aanvraag (RvV, nr 70.708 van 25 november 2011, RvS, nr. 219.256 van 8 mei 2012).

Als je op het moment van de 9bis-aanvraag geen definitieve asielbeslissing hebt en je roept om die reden een vrijstelling van identiteitsbewijs in, dan ben je voor de 9bis-aanvraag vrijgesteld van het voorleggen van een identiteitsdocument. Ook als je op het moment van de beslissing van de DVZ een definitieve beslissing over je asieldossier hebt. De vrijstelling was op een geldige manier ingeroepen en je 9bis-aanvraag is en blijft dus ontvankelijk.

Maar wat na regularisatie? Dan kan de gemeente je wel vragen dat je voor de inschrijving in het vreemdelingenregister, en dus ook voor de aflevering van je vreemdelingenkaart, je identiteit bewijst met een geldig en origineel identiteitsdocument. Anders staat je identiteit in België nog altijd niet vast, en dan worden de letters DECL vermeld voor je naam. DECL betekent dat je naamsvermelding gebaseerd is op je eigen verklaring en niet op een identiteitsbewijs.

Extra informatie