Voor een ontvankelijke 9bis-aanvraag moet je aanvraag nieuwe elementen bevatten ten opzichte van een vorige verblijfsaanvraag.

Je 9bis-aanvraag is onontvankelijk als de aanvraag alleen gebaseerd is op:

  • elementen die je inriep in een vorige 9bis-aanvraag of een andere aanvraag voor een machtiging tot verblijf  
  • elementen die je inriep in een aanvraag om medische regularisatie (9ter)
  • elementen die je had moeten inroepen in een vorige asielaanvraag
  • elementen die je inriep in een asielaanvraag en die verworpen werden door de asielinstantie, tenzij die elementen werden verworpen omdat ze vreemd zijn aan de asielcriteria of aan de bevoegdheid van de asielinstantie

Als je al zo'n eerdere verblijfsaanvraag hebt ingediend, kan je best de nieuwe elementen van je huidige 9bis-aanvraag uitdrukkelijk vermelden.

Een nieuw beleid kan ook een nieuw element zijn. Bijvoorbeeld: als de administratieve praktijk voor het toekennen van een humanitaire regularisatie wijzigt, dan komen sommige situaties die vroeger afgewezen werden voortaan wel in aanmerking. In zo'n geval aanvaardt DVZ normaal gezien dat je nieuwe elementen hebt om een (nieuwe) 9bis-aanvraag in te dienen.

Een uitzondering op de regel dat elementen die reeds ingeroepen werden bij een vorige aanvraag tot bekomen van een machtiging tot verblijf geen nieuwe elementen uitmaken, zijn elementen

  • die werden aangehaald in het kader van een aanvraag die als onontvankelijk werd beoordeeld wegens het ontbreken van de vereiste identiteitsdocumenten of het niet of niet volledig betalen van de retributie
  • die werden aangehaald in eerdere aanvragen waarvan afstand werd gedaan

Deze elementen kunnen dus wel nieuwe elementen uitmaken voor een nieuwe 9bis-aanvraag.

Is je vorige 9bis-aanvraag nog hangende, maar wil je toch een nieuwe aanvraag indienen? Vermeld in de nieuwe aanvraag dan ook alle relevante elementen uit de vorige aanvraag. Vanaf 1 maart 2016 is het namelijk niet meer mogelijk om parallelle aanvragen of beroepen te hebben op basis van artikel 9bis Verblijfswet (humanitaire regularisatie). Als je een 9bis-aanvraag indient of een beroep tegen een geweigerde 9bis-aanvraag bij de RvV terwijl een eerdere aanvraag of beroep op dezelfde wettelijke basis hangende is, word je geacht afstand te doen van de eerdere aanvraag of het eerdere beroep.

Extra informatie