Als visumplichtige derdelander moet je een visum voor een kort verblijf aanvragen.  

Voor derdelands familieleden van Unieburgers gelden soepeler regels voor binnenkomst en kort verblijf. De afwijkende regels voor derdelands familieleden van Unieburgers worden door de Dienst Vreemdelingenzaken ook toegepast op derdelands famlilieleden van Belgen. Maar enkel wanneer zij samen gebruik hebben gemaakt van het vrij personenverkeer binnen de EU. Lees meer over de soepeler regels voor kort verblijf als familielid van een Unieburger.    

Aanvraag

Je vraagt een visum kort verblijf aan bij de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post. De bevoegde post is de post in het land dat de enige of hoofdbestemming van de reis is. Sommige ambassades en consulaten besteden de behandeling van visumaanvragen uit aan privéfirma's. Die privéfirma's rekenen soms bijkomende kosten aan.

Je kan ten vroegste 3 maanden voor de voorziene vertrekdatum een visum kort verblijf aanvragen en ten laatste 15 dagen voor je vertrek. De consulaire post kan zelf beslissen een latere aanvraag toch nog te behandelen.

Je dient je visumaanvraag in via het geharmoniseerd aanvraagformulier voor een Schengenvisumaanvraag. Dat formulier kan je gratis krijgen op de bevoegde diplomatieke of consulaire post. Je kan het invullen in het Nederlands, Frans of Duits, of in het Engels. Vul een afzonderlijk aanvraagformulier in voor de minderjarige kinderen die in je paspoort staan en waarover je het ouderlijk gezag hebt of waarvan je de wettelijke voogd bent.

Reisdoel

Je kan een visum kort verblijf aanvragen voor:

 • Toeristisch verblijf
 • Vrienden- of familiebezoek
 • Zakenreis
 • Medisch verblijf
 • Studies, opleiding en stage
 • Culturele, wetenschappelijke, academische, sportieve of religieuze manifestatie
 • Afsluiten van een huwelijk
 • Afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning

Behandeling aanvraag

Eerst kijkt men na of je visumaanvraag ontvankelijk is. Je aanvraag is ontvankelijk als aan al deze voorwaarden is voldaan:

 • Je diende de aanvraag in ten hoogste 3 maanden vóór het begin van het voorgenomen bezoek
 • Je aanvraag bevat het aanvraagformulier, een reisdocument en een foto
 • Je betaalde de visumrechten

Als je aanvraag ontvankelijk is, dan volgt er een beslissing over de aanvraag binnen een termijn van 15 dagen vanaf de datum waarop de visumaanvraag ontvankelijk werd verklaard door aanbrenging van een stempel in het paspoort. De termijn kan tot tweemaal toe worden verlengd, tot 30 of 60 kalenderdagen, als aanvullende documenten of bijkomend onderzoek nodig zijn. Er is geen sanctie als de termijn niet wordt gerespecteerd. 

De diplomatieke of consulaire post levert het merendeel van de toeristenvisa af zonder tussenkomst van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Voor de stand van het visumdossier neem je contact op met de post zelf.

Alleen als de ambassade het visum wil weigeren of als er twijfel is, dan maakt de ambassade de visumaanvraag over aan bureau 'Kort verblijf' van de DVZ. De beslissing van de DVZ wordt via de FOD Buitenlandse Zaken overgemaakt aan de post in het buitenland. Als je de visumaanvraag indiende bij een geïnformatiseerde Belgische post, dan wordt het dossier en de beslissing elektronisch verzonden, wat de wachttijd flink inkort. Je kan de stand van het visumdossier in dat geval online raadplegen.

Het visum wordt, na voorlegging van het vervoersbewijs en de medische reisverzekering, onder de vorm van een visumsticker in het paspoort gekleefd. Het visum vermeldt de geldigheidsduur ervan en de lengte van het toegestane verblijf. 

Weigering

Een visum kan alleen geweigerd worden in één van de volgende gevallen: 

 • Je legde een vals, nagemaakt of vervalst reisdocument over.
 • Je toonde het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf niet aan.
 • Je toonde niet aan dat je voldoende bestaansmiddelen hebt of dat je deze middelen wettig kan verkrijgen.
 • Je verbleef in de lopende periode van zes maanden al drie maanden op het grondgebied van de lidstaten op grond van een Schengenvisum of een visum met territoriaal beperkte geldigheid
 • Je bent gesignaleerd in het SIS met het oog op weigering van toegang.
 • Je wordt beschouwd als een bedreiging van de openbare orde, de binnenlandse veiligheid, de volksgezondheid of de internationale betrekkingen van een van de lidstaten.
 • Je toonde niet aan dat je een toereikende en geldige medische reisverzekering hebt.

Het visum kan ook geweigerd worden als er een redelijke twijfel bestaat over de echtheid van bewijsstukken die je overmaakt of over de geloofwaardigheid van de inhoud ervan, de betrouwbaarheid van je verklaringen of je voornemen om het grondgebied van de lidstaten te verlaten vóór het verstrijken van de geldigheid van het aangevraagde visum.

De weigeringsbeslissing moet uitdrukkelijk de concrete feitelijke gegevens vermelden die aan de basis liggen van de weigering.

De beslissing moet zijn opgesteld in de taal van de ambtenaar die de visumaanvraag onderzocht. 

Beroep

Tegen de weigering van een visum kan je binnen 30 dagen een annulatie- en/of schorsingsberoep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) indienen. Sinds het arrest (nr. 237 408) van de Algemene Vergadering van de RvV van 24 juni 2020 is het niet meer mogelijk om bij de RvV een schorsingsberoep bij uiterst dringende noodzakelijkheid in te dienen tegen een visumweigering. 

De redenen om het visum te weigeren worden om privacyredenen niet meegedeeld aan derden. Je advocaat kan de redenen van weigering schriftelijk opvragen bij DVZ.

Vaak is een nieuwe visumaanvraag die tegemoet komt aan de argumenten van de weigeringsbeslissing zinvoller dan een beroep.

Extra informatie