Als visumplichtige derdelander heb je recht op een visum kort verblijf als je aan de in de Visumcode van 13 juli 2009 gestelde voorwaarden voldoet. Omdat de voorwaarden in de Visumcode ruim gedefinieerd zijn, is er een zekere bewegingsruimte bij de toepassing van deze voorwaarden. Dit kan meewegen bij de beslissing tot toekenning of weigering van je visum kort verblijf.  

Voor derdelands familieleden van Unieburgers gelden soepeler regels voor een visum kort verblijf. De afwijkende regels voor derdelands familieleden van Unieburgers worden door de Dienst Vreemdelingenzaken ook toegepast op derdelands famlilieleden van Belgen. Dit doet de Dienst Vreemdelingenzaken alleen wanneer zij samen gebruik hebben gemaakt van het vrij personenverkeer binnen de EU. Lees meer over de soepeler regels voor kort verblijf als familielid van een Unieburger 

Geldig reisdocument

Je hebt een geldig reisdocument. Het reisdocument werd afgegeven in de tien jaar die voorafgaan aan het voorgenomen verblijf. Het is bovendien geldig tot minstens drie maanden na de voorgenomen datum van vertrek uit het Schengengrondgebied.  

Het reisdocument mag niet vals, nagemaakt of vervalst zijn.

Reisdoel

Je toont je reisdoel aan. Het reisdoel kan zijn:

 • Toeristisch verblijf
 • Vrienden- of familiebezoek
 • Zakenreis
 • Medisch verblijf met het oog op het bekomen van medische zorgen
 • Studies, opleiding en stage
 • Culturele, wetenschappelijke, academische, sportieve of religieuze manifestatie
 • Afsluiten van een huwelijk
 • Afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning

Verblijfsomstandigheden

Je toont je verblijfsomstandigheden tijdens je voorgenomen verblijf in België aan.

Voldoende bestaansmiddelen

Je bewijst dat je voldoende bestaansmiddelen hebt voor de duur van je voorgenomen verblijf en voor de terugreis naar je herkomstland, land van verblijf of derdeland waar je met zekerheid wordt toegelaten, of dat je in de mogelijkheid bent deze middelen legaal te verkrijgen.

Je kan voldoende bestaansmiddelen bewijzen door het voorleggen van:

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) houdt bij de beoordeling van de eigen middelen rekening met deze richtbedragen:

 • 95 euro netto per dag als je in een hotel verblijft
 • 45 euro netto per dag als je bij een particulier verblijft

Geen overschrijding van termijn voor kort verblijf

Je hebt in de lopende referteperiode van zes maanden niet al negentig dagen op het Schengengrondgebied verbleven op basis van een eenvormig visum of een visum met territoriaal beperkte geldigheid.

Geen SIS-signalement

Je staat niet ter fine van weigering van toegang gesignaleerd in het Schengeninformatiesysteem II (SIS II).

Geen gevaar openbare orde

Je wordt niet beschouwd als een gevaar voor de openbare orde, nationale veiligheid, volksgezondheid of de internationale betrekkingen van een van de lidstaten. Je staat niet om eerder vermelde redenen met het oog op weigering van toegang gesignaleerd in de nationale databanken van de Schengenlidstaten.

Reisverzekering voor medische bijstand

Je hebt een geldige en toereikende reisverzekering voor medische bijstand.

 • Je moet het bewijs van een medische reisverzekering pas voorleggen als je de bevestiging krijgt van de afgifte van het visum. 
 • Van vreemdelingen met een diplomatiek paspoort en zeevarenden wordt aangenomen dat ze aan de verzekeringsplicht voldoen.

De verzekering dekt de eventuele uitgaven tijdens het verblijf op het Schengengrondgebied voor:

 • repatriëring om medische redenen,
 • dringende medische zorg of spoedbehandeling in een ziekenhuis en
 • overlijden.

De verzekering bestrijkt de gehele duur van het voorgenomen verblijf of de doorreis.  

De verzekering is geldig op het gehele Schengengrondgebied. 

 • Als het gaat om een territoriaal beperkt visum, dan moet het geldig zijn op het grondgebied van de betrokken Schengenlidstaten.

De minimumdekking bedraagt 30.000 euro.

Je sluit de verzekering in principe af in je land van verblijf. Als dit niet mogelijk is, dan kan je de polis in een ander land afsluiten. Als de garant de verzekering afsluit, dan moet hij dat in zijn eigen woonplaats doen.

Niet alle polissen worden aanvaard. Vraag bij de diplomatieke of consulaire post de verzekeringsmaatschappijen op waarvan de polis wordt aanvaard.

Behoud van centrum van belangen in je herkomstland

Je behoudt het centrum van je belangen in je herkomstland of land van verblijf. 

Je toont aan dat je het voornemen hebt om het Schengengrondgebied vóór het verstrijken van de geldigheid van het aangevraagde visum te verlaten. 

Geen fraude

Er bestaat geen redelijke twijfel over de echtheid van de overgelegde bewijsstukken of over de geloofwaardigheid van de inhoud ervan of over de betrouwbaarheid van je verklaringen.

Toestemming om te reizen voor een minderjarige

Als je als minderjarige zonder je ouders of je wettelijke voogd reist, dan leg je de toestemming van je ouders of wettelijke voogd voor.

Geen openstaande repatriëringsfactuur

De gemeenschappelijke visumcode stelt het voldoen van een eventuele openstaande repatriëringsfactuur niet als voorwaarde om een Schengenvisum te bekomen. Maar in de praktijk maakt DVZ de afgifte van het visum afhankelijk van de terugbetaling van eerder gemaakte repatriëringskosten.

Je kan een visumaanvraag indienen maar wanneer vastgesteld wordt dat je nog een 'openstaande rekening voor repatriëringskosten' hebt, zal de diplomatieke post jou uitnodigen om die eerst te vereffenen. Zoniet wordt jouw visum niet afgegeven.

Het bedrag, dat toch al snel enkele duizenden euro's kan bedragen, moet integraal betaald worden. Gespreide betaling is niet mogelijk.

Extra informatie