Aanvraag bij de gemeente

Je doet een aanvraag (bijlage 16) bij de gemeente van je verblijfplaats. Om een aanvraag in te dienen moet je alle documenten voorleggen die bewijzen dat je voldoet aan de voorwaarden om de status van langdurig ingezetene te bekomen.

De gemeente onderzoekt je aanvraag en kan twee beslissingen nemen:

  • Bijlage 16bis. Dat is een bewijs van je aanvraag. De gemeente levert dit af van zodra je een geldige verblijfsvergunning voorlegt en je identiteit vaststaat. Is je identiteit nog niet vastgesteld, maar kan je een geldig paspoort voorleggen? Ook dan krijg je van de gemeente een bijlage 16bis. De gemeente stuurt je aanvraag door naar de DVZ, samen met alle overgemaakte bewijzen.
  • Bijlage 16ter. Je hebt geen geldige verblijfsvergunning of je identiteit is niet bewezen. De gemeente neemt je aanvraag niet in overweging. Je kan een beroep instellen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Het beroep is niet-schorsend.

Beslissing door de DVZ

DVZ neemt een beslissing binnen 5 maanden.

Als DVZ je de status van langdurig ingezetene toekent of geen enkele beslissing neemt binnen de vijf maanden, dan geeft de gemeente je een elektronische vreemdelingenkaart L, dit is een "EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene". 

De elektronische vreemdelingenkaart L heeft een geldigheidsduur van 10 jaar. De kaart geldt als bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister. De gemeente geeft je ook informatie over je rechten en plichten als langdurig ingezetene.

Als de DVZ je de status van langdurig ingezetene niet toekent, geeft de gemeente je een bijlage 17. Je kan een schorsend beroep instellen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Extra informatie