Aanvraag bij de gemeente

Je doet een aanvraag (bijlage 16) bij de gemeente van je verblijfplaats. Om een aanvraag in te dienen moet je alle documenten voorleggen die bewijzen dat je voldoet aan de voorwaarden om de status van langdurig ingezetene te bekomen.

De gemeente onderzoekt je aanvraag en kan twee beslissingen nemen:

  • Bijlage 16bis. Dat is een bewijs van je aanvraag. De gemeente levert dit af van zodra je een geldige verblijfsvergunning voorlegt en je identiteit vaststaat. Is je identiteit nog niet vastgesteld, maar kan je een geldig paspoort voorleggen? Ook dan krijg je van de gemeente een bijlage 16bis. De gemeente stuurt je aanvraag door naar de DVZ, samen met alle overgemaakte bewijzen.
  • Bijlage 16ter. Je hebt geen geldige verblijfsvergunning of je identiteit is niet bewezen. De gemeente neemt je aanvraag niet in overweging. Je kan een beroep instellen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Het beroep is niet-schorsend.

Beslissing door de DVZ

De DVZ neemt een beslissing binnen 5 maanden.

Als de DVZ je de status van langdurig ingezetene toekent, dan geeft de gemeente je een elektronische vreemdelingenkaart D. Juridisch heet dat een EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene (bijlage 7bis). Hetzelfde geldt als de DVZ geen beslissing neemt binnen de vijf maanden.

De elektronische vreemdelingenkaart D heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. De kaart geldt als bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister. De gemeente geeft je ook informatie over je rechten en plichten als langdurig ingezetene.

Als de DVZ je de status van langdurig ingezetene niet toekent, geeft de gemeente je een bijlage 17. Je kan een schorsend beroep instellen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Extra informatie