Intrekking van de status

De DVZ kan je status van langdurig ingezetene intrekken in één van de volgende gevallen:

 • Je krijgt de status van langdurig ingezetene in een andere EU-lidstaat (bijv. Duitsland).
 • Je had de status van langdurig ingezetene bekomen op grond van je verblijf als erkend vluchteling of subsidiair beschermde en DVZ trok je internationale beschermingsstatus in

Als je de status van langdurig ingezetene verliest, betekent dat niet automatisch het verlies van je verblijfsrecht. De DVZ kan alleen je status intrekken en je verblijfsrecht ongemoeid laten. De DVZ trekt dan alleen je EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene in.

Verlies van het verblijfsrecht

In de volgende gevallen verlies je als langdurig ingezetene, naast de status, eventueel ook je verblijfsrecht in België:

 • Fraude
 • Om ernstige redenen van openbare orde of nationale veiligheid
 • Afwezigheid in België
 • Afwezigheid in Europese Unie 
 • Verlies van je internationale beschermingsstatus

Verlies door fraude

DVZ kan je verblijfsrecht intrekken als je fraude pleegde die bijgedragen heeft tot het verkrijgen van je verblijfsrecht.

Vooraleer je verblijfsrecht in te trekken moet DVZ altijd rekening houden met:

 • de aard en de hechtheid van je gezinsband
 • de duur van je verblijf in België
 • het bestaan van familiale-, culturele of sociale banden met je land van herkomst

Verlies om ernstige redenen van openbare orde of nationale veiligheid

De minister kan je verblijfsrecht beëindigen om ernstige redenen van openbare orde of nationale veiligheid. Heb je in een andere lidstaat internationale bescherming bekomen? De minister zal dan aan die lidstaat vragen om te bevestigen of je daar nog altijd internationale bescherming geniet. Als dat zo is, word je naar die lidstaat verwijderd, tenzij:

 • er ernstige redenen bestaan om je te beschouwen als een bedreiging voor de nationale veiligheid, of
 • als je, omdat je definitief veroordeeld bent voor een bijzonder ernstig misdrijf, een bedreiging vormt voor de openbare orde.

In die twee gevallen kan je verwijderd worden naar een ander land dan de lidstaat waar je internationale bescherming geniet. In geen geval mag je verwijderd worden naar een land waar je blootgesteld wordt aan een schending van het non-refoulementbeginsel.

Verlies door afwezigheid in België

Je verliest je verblijfsrecht als je België minstens 6 jaar hebt verlaten.

Verlies door afwezigheid in Europese Unie

Je verliest je verblijfsrecht als je de Europese Unie gedurende 12 opeenvolgende maanden hebt verlaten. Of gedurende 24 opeenvolgende maanden als je voormalig houder bent van een Europese blauwe kaart.

Je kan het verlies van je verblijfsrecht verhinderen door de gemeente te verwittigen

Er zijn wel voorwaarden die allemaal vervuld moeten zijn:

 • Je moet in het bezit zijn van een geldige EG-verblijfsvergunning van langdurig ingezetene. Vraag daarvoor vroegtijdig de vernieuwing van je verblijfsvergunning aan bij de gemeente.
 • Je hebt een geldige reden hebben voor je afwezigheid.

De geldige redenen zijn:

 • Legerplicht. Je vervult in je land van herkomst je legerplicht. Je moet terugkeren binnen 60 dagen na het vervullen van die legerplicht
 • Gezondheidszorgen. Je geniet van gezondheidszorgen in je land. Je moet terugkeren binnen 60 dagen na het einde van de gezondheidszorgen
 • Studies. Je volgt studies in je land. Je moet terugkeren binnen 60 dagen na het einde van de studies
 • Andere redenen. Je verlaat de Europese Unie om andere redenen. Je behoudt je hoofdbelangen in België. Je moet je aanmelden binnen 15 dagen na je terugkeer bij de gemeente van je verblijfplaats.

Als je de gemeente verwittigde van je afwezigheid, en, onafhankelijk van je wil, niet in staat bent om tijdig naar België terug te keren, kan de DVZ je toch machtigen tot terugkeer. De procedure is als volgt:

 • Je geeft alle vereiste documenten aan de gemeente.
 • De gemeente doet een woonstcontrole.
 • De gemeente geeft je een bijlage 15. Een bijlage 15 geeft je een verblijfsrecht van 3 maanden.
 • De DVZ neemt een beslissing binnen 3 maanden. Je krijgt opnieuw een verblijfsrecht. Hetzelfde geldt als de DVZ geen beslissing neemt binnen 3 maanden.
 • Bij een negatieve beslissing krijg je een bijlage 14 met een bevel om het grondgebied te verlaten. Je kan een niet-schorsend beroep instellen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Verlies van je internationale beschermingsstatus

Je hebt de status van langdurig ingezetene bekomen op grond van je verblijf als erkend vluchteling of subsidiair beschermde en DVZ trekt je internationale beschermingsstatus in. DVZ kan dan beslissen om ook je verblijfsrecht te beëindigen.

Herkrijging van de status en verblijfsrecht

Je kan je status van langdurig ingezetene en je verblijfsrecht herkrijgen in een aantal gevallen.

Niet meer dan 5 jaar afwezigheid in België

Als je op het moment van je aanvraag niet meer dan 5 jaar afwezig was uit België, kan je de status herkrijgen.

Je moet voldoen aan deze voorwaarden:

 • Je hebt de Europese Unie gedurende 12 opeenvolgende maanden verlaten.
 • Je bent houder van een geldig paspoort of een gelijkwaardige reistitel.

Daarnaast moet je vallen onder één van deze gevallen:

 • Je verbleef vóór je vertrek gedurende15 jaar op regelmatige en ononderbroken wijze in België.
 • Je bent jonger dan 21 jaar. Om redenen onafhankelijk van je wil, ben je verwijderd uit België. Een reden onafhankelijk van je wil is niet: een gevangenisstraf voor een feit dat ook in België strafbaar is.
 • Je bent in België geboren. Voor je vertrek verbleef je gedurende een periode
  van 10 jaar op regelmatige en ononderbroken wijzein België.

Meer dan 5 jaar afwezigheid in België

Zelfs al ben je langer dan 5 jaar afwezig geweest, dan kan je toch nog je status herkrijgen.

Je moet een geldig paspoort, of een gelijkwaardige reistitel hebben.

Daarnaast moet je vallen onder één van deze gevallen:

 • Je verbleef vóór je vertrek gedurende15 jaar op regelmatige en ononderbroken wijze in België. Je was afwezig door studies in een andere EU-lidstaat of door redenen onafhankelijk van je wil. Een reden onafhankelijk van je wil is niet: een gevangenisstraf voor een feit dat ook in België strafbaar is.
 • Je bent jonger dan 21 jaar. Je verbleef gedurende 10 jaar op regelmatige en ononderbroken wijze in België. Je hebt toereikende bestaansmiddelen om te voorkomen dat je ten laste valt van de overheid. Je was afwezig door studies in een andere EU-lidstaat of door redenen onafhankelijk van je wil. Een reden onafhankelijk van je wil is niet: een gevangenisstraf voor een feit dat ook in België strafbaar is.
 • Je bent in België geboren. Je verbleef gedurende 10 jaar op regelmatige en ononderbroken wijze in België. Je hebt toereikende bestaansmiddelen om te voorkomen dat je ten laste valt van de overheid. Je was afwezig door studies in een andere EU-lidstaat of door redenen onafhankelijk van je wil. Een reden onafhankelijk van je wil is niet: een gevangenisstraf voor een feit dat ook in België strafbaar is.

Bijdrage in administratieve kosten

Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je 358 euro betalen als bijdrage in de administratieve kosten voor de behandeling van je aanvraag.  Begunstigden van de associatieovereenkomst tussen de EU en Turkije, erkende vluchtelingen en hun gezinsleden zijn vrijgesteld.
Jijzelf, of een derde persoon, schrijft dit bedrag over op bankrekening BE57 6792 0060 9235 van de Dienst Vreemdelingenzaken.  In de mededeling vermeld je in ieder geval je naam, voornaam,  en geboortedatum. Idealiter vermeld je ook je nationaliteit en de reden van je verblijf.  Voor de mededeling moet je volgende structuur gebruiken: Naam_Voornaam_Nationaliteit_DD.MM.JJJJ_Artikel 19 §2 Wet 15.12.1980.  Voor  elke 18+ gezinslid is een aparte overschrijving vereist.
Het bewijs van betaling (bijvoorbeeld een rekeninguittreksel of een stortingsbewijs met stempel van de post) leg je voor bij je aanvraag op de Belgische diplomatieke post of de gemeente.
Leg je geen betalingsbewijs voor, en kan je niet aantonen dat je behoort tot één van de vrijgestelde categorieên, dan verklaart de Belgische diplomatieke post of de gemeente je aanvraag onontvankelijk. Je krijgt dan een  bijlage 42- beslissing van niet-ontvankelijkheid.  
Leg je een betalingsbewijs voor waaruit blijkt dat je een gedeelte van de bijdrage betaald hebt,  dan krijg je een bijlage 43.  Je krijgt dan 30 dagen (te rekenen vanaf de dag na de kennisgeving van de beslissing) de tijd om het resterende bedrag te storten. Stelt de Belgische diplomatieke post, de gemeente of de DVZ vast dat dit bedrag niet betaald werd binnen deze termijn, dan krijg je een bijlage 42, en wordt je aanvraag onontvankelijk verklaard.
De gemeente of diplomatieke post stuurt een kopie van de bijlage 42 en 43  naar de Dienst Vreemdelingenzaken.
Tegen de bijlage 42 en 43 kan je een (niet-schorsend) beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen indienen.

Wat is de procedure voor herkrijging?

Je kan je aanvraag om de status te herkrijgen indienen in het buitenland bij de Belgische ambassade of het consulaat . Of vanuit een wettig verblijf in België. Dan dien je je aanvraag in bij de gemeente van je verblijfplaats..

Je moet bewijzen dat je voldoet aan de voorwaarden om de status te herkrijgen.

De gemeente doet een woonstcontrole. Als je op het grondgebied van de gemeente verblijft, geeft de gemeente je een ontvangstbewijs (bijlage 1 bij de omzendbrief van 21 juni 2007).

De DVZ neemt de beslissing.

Extra informatie