Derdelander

Je moet derdelander zijn. Een derdelander is een onderdaan van een land dat niet behoort tot de Europese Unie.

Ononderbroken wettelijk verblijf van 5 jaar

Je hebt onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag van je status van landurig ingezetene een ononderbroken wettelijk verblijf van 5 jaar in België.

Sommige periodes met een verblijfsrecht van beperkte duur tellen slechts gedeeltelijk of helemaal niet mee:

 • Je verblijf als buitenlandse student telt voor de helft. Een zoekjaar telt wel volledig mee.
 • Ben je erkend als vluchteling of kreeg je subsidiaire bescherming, dan telt in principe maar de helft van je asielprocedure mee.  Tenzij die procedure langer dan 18 maanden duurde.  In dat geval telt de hele periode mee.
 • Je verblijf om "uitsluitend redenen van tijdelijke aard" (de memorie van toelichting van de wet van 19 maart 2014 tot wijziging van de Verblijfswet geeft als voorbeelden: au pairs, seizoenarbeiders, gedetacheerden) telt niet mee
 • Je verblijf met een diplomatieke, consulaire of bijzondere identiteitskaart telt niet mee.

Periodes van afwezigheid tellen mee onder bepaalde voorwaarden:

 • je bent niet langer dan 6 opeenvolgende maanden afwezig,
 • over de hele periode van 5 jaar, ben je in totaal niet langer dan 10 maanden afwezig.

Als je een Europese blauwe kaart (elektronische H kaart) hebt, moet je bewijzen dat:

 • je al 5 jaar met een Europese blauwe kaart in de EU verblijft. Je mag niet meer dan 12 opeenvolgende maanden en 18 maanden in totaal afwezig zijn.
 • je 2 jaar voorafgaand aan je aanvraag in België verbleef.

Uitgesloten categorieën

Je bent expliciet uitgesloten van het statuut van langdurig ingezetene als je je in één van volgende situaties bevindt. Je kan de aanvraag dus niet indienen vanuit een van de volgende statuten:

 • Je verblijft als student of in een zoekjaar.
 • Je bent verzoeker om internationale bescherming.
 • Je hebt tijdelijke bescherming aangevraagd of bekomen.
 • Je hebt een “andere vorm van bescherming dan internationale bescherming" aangevraagd of bekomen. Dit is een letterlijke omzetting van de richtlijn; de memorie van toelichting verduidelijkt niet wat dit in de Belgische context betekent. Het begrip "internationale bescherming" wordt nu wel in artikel 1, 16° Verblijfswet gedefinieerd als "de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus". Volgens het Grondwettelijk Hof is de medische verblijfsmachtiging artikel 9ter Vw een vorm van subsidiaire bescherming, maar niet volgens de definities van de Verblijfswet. Of het dan wel een "andere vorm van bescherming" is, is echter ook niet gezegd; artikel 9ter Vw betreft immers een "verblijfsmachtiging". Het is dus nog niet duidelijk hoe het begrip "andere vorm van bescherming" precies moet geïnterpreteerd worden. 
 • Je verblijft "uitsluitend om redenen van tijdelijke aard". De memorie van toelichting van de wet van 19 maart 2014 tot wijziging van de Verblijfswet geeft als voorbeelden: au pairs, seizoenarbeiders, gedetacheerden.
 • Je bezit een diplomatieke, consulaire of bijzondere identiteitskaart die afgegeven is door het Ministerie van Buitenlandse Zaken (in het kader van de internationale verdragen).

Minimum inkomen

Je moet een maandelijks inkomen hebben van 967 euro, plus 323 euro per persoon ten laste (bedragen 2023).

Ziekteverzekering

Je moet een ziekteverzekering hebben voor jezelf en voor je familieleden ten laste.

Geen gevaar openbare orde of nationale veiligheid

Je mag geen gevaar vormen voor de openbare orde of nationale veiligheid.

 

Extra informatie