Bijdrage in administratieve kosten

Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je 63 euro betalen als bijdrage in de administratieve kosten voor de behandeling van je aanvraag. Langdurig ingezetenen die met het oog op studies of een onderzoeksproject meer dan drie maanden in België willen verblijven moeten geen bijdrage betalen als ze een beurs ontvangen toegekend door een van de overheden of instellingen opgesomd in art. 1/1 van het KB van 8 oktober 1981. De wetgeving voorziet geen vrijstelling voor begunstigden van de associatieovereenkomst tussen de EU en Turkije. Dat is mogelijk strijdig met het verbod op discriminatie en de standstill verplichting in de Associatieovereenkomst EU-Turkije.

Jijzelf, of een derde persoon, schrijft dit bedrag over op bankrekening BE57 6792 0060 9235 van de Dienst Vreemdelingenzaken. In de mededeling vermeld je je naam, voornaam, geboortedatum en nationaliteit. Voor de mededeling moet je volgende structuur gebruiken: NaamVoornaamNationaliteitDDMMJJJJ.

Hoofdverblijf in tweede lidstaat

Je moet je hoofdverblijfplaats in België hebben. De richtlijn omschrijft de 'tweede lidstaat' als: 

  • de lidstaat waarin je jouw recht van verblijf uitoefent en
  • die niet de lidstaat is die jou als eerste de status van langdurig ingezetene heeft toegekend

Geldige reden

Je moet een geldige reden hebben voor je verblijf in België.

Dit zijn geldige reden:

Geen gevaar openbare orde of nationale veiligheid

Je mag geen gevaar vormen voor de openbare orde of nationale veiligheid. Je toont dat aan met een uittreksel uit het strafregister.

Geen gevaar voor volksgezondheid

Je mag niet lijden aan een van de ziekten in bijlage bij de Verblijfswet. Je toont dat aan met een  medisch attest.

Vrijstelling voor grensoverschrijdende diensten

De voorwaarden gelden niet als je gedetacheerd werknemer bent van een verstrekker van diensten gevestigd in een andere EU-lidstaat in het kader van een grensoverschrijdende dienstverlening, of als verlener van grensoverschrijdende diensten.

Extra informatie