Bijdrage in administratieve kosten

Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je 184 euro betalen als bijdrage in de administratieve kosten voor de behandeling van je aanvraag. Lees hier meer over de vrijstellingen en procedure. Onder andere langdurig ingezetenen die met het oog op studies of een onderzoeksproject meer dan drie maanden in België willen verblijven en een beurs ontvangen, toegekend door een van de overheden of instellingen opgesomd in art. 1/1 van het KB van 8 oktober 1981, zijn vrijgesteld. De wetgeving voorziet geen vrijstelling voor begunstigden van de associatieovereenkomst tussen de EU en Turkije. Dat is mogelijk strijdig met het verbod op discriminatie en de standstill verplichting in de Associatieovereenkomst EU-Turkije.

Jijzelf, of een derde persoon, schrijft dit bedrag over op bankrekening BE57 6792 0060 9235 van de Dienst Vreemdelingenzaken. In de mededeling vermeld je je naam, voornaam, geboortedatum en nationaliteit. Voor de mededeling moet je volgende structuur gebruiken: NaamVoornaamNationaliteitDDMMJJJJ.

Langdurig ingezetene in andere EU-lidstaat

Je hebt een geldige EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene, afgeleverd door een andere lidstaat van de EU (behalve Denemarken en Ierland). Hier vind je een lijst met de verblijfsdocumenten van alle EU-lidstaten. Via het opschrift op de kaart kan je nagaan of je de status hebt van langdurig ingezetene in een specifieke lidstaat.

Hoofdverblijf in tweede lidstaat

Je moet je hoofdverblijfplaats in België hebben. De richtlijn omschrijft de 'tweede lidstaat' als: 

  • de lidstaat waarin je jouw recht van verblijf uitoefent en
  • die niet de lidstaat is die jou als eerste de status van langdurig ingezetene heeft toegekend

Geldige reden

Je moet een geldige reden hebben voor je verblijf in België.

Dit zijn geldige redenen:

Geen gevaar openbare orde of nationale veiligheid

Je mag geen gevaar vormen voor de openbare orde of nationale veiligheid. Je toont dat aan met een uittreksel uit het strafregister.

Geen gevaar voor volksgezondheid

Je mag niet lijden aan een van de ziekten in bijlage bij de Verblijfswet. Je toont dat aan met een  medisch attest.

Vrijstelling voor grensoverschrijdende diensten

De voorwaarden gelden niet als je gedetacheerd werknemer bent van een verstrekker van diensten gevestigd in een andere EU-lidstaat in het kader van een grensoverschrijdende dienstverlening, of als verlener van grensoverschrijdende diensten.

Extra informatie