Als je dossier ontvankelijk is, dan onderzoekt de DVZ de gegrondheid van je dossier. De DVZ toetst je dossier aan alle voorwaarden voor gegrondheid.

De DVZ beslist op basis van:

 • het advies van de arts
 • elementen van openbare orde of nationale veiligheid
 • andere elementen

De DVZ-arts adviseert

De DVZ schakelt een arts in voor het onderzoek. De arts geeft een advies over:

 • de ernst van de ziekte
 • de beschikbaarheid en toegankelijkheid van een adequate behandeling in het herkomstland
 • het risico dat de je loopt bij terugkeer

Het advies van de arts moet kenbaar gemaakt worden met de beslissing.

De basisinformatie over deze voorwaarden lees je hieronder. Meer details vind je in het rechtspraakoverzicht 9ter in het vak 'extra info' op de overzichtpagina 9ter. 

Beoordeling van de ernst van de ziekte

De DVZ-arts beoordeelt de ernst van de ziekte. De arts neemt zijn beoordeling op in zijn advies.

De beoordeling gebeurt op basis van je dossier. Als je dossier duidelijk is, dan gaat de DVZ-arts je dus niet onderzoeken. 

Als je dossier onduidelijk is, dan heeft de arts twee handige tools:

 • een eigen medisch onderzoek
 • een advies vragen van een externe medische deskundige

De DVZ-arts is niet verplicht om een eigen medich onderzoek te doen. 

De externe deskundige geeft een advies binnen 30 dagen. De termijn kan verlengd worden met 30 dagen. Ook de externe medische deskundige kan je oproepen voor een medisch onderzoek. 

Als je geen gevolg geeft aan de oproep voor een medisch onderzoek, dan moet je daarvoor een geldige reden geven binnen 15 dagen na datum van het medisch onderzoek. Als je dat niet doet, dan verklaart de DVZ je aanvraag zonder voorwerp. Je attest van immatriculatie wordt niet verlengd.

Beoordeling van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van adequate behandeling

De DVZ-arts doet een onderzoek naar de beschikbaarheid van een adequate behandeling in je land van herkomst of het land van waar je een wettig verblijf hebt.

Hij moet ook rekening houden met de toegankelijkheid van de adequate behandeling.

Hij geeft het resultaat weer in zijn advies aan DVZ.

Je moet zelf in je aanvraag aantonen dat de behandeling niet beschikbaar of toegankelijk is. De DVZ-arts doet alleen onderzoek om jouw argumenten te weerleggen.

Beoordeling van het risico bij terugkeer

De DVZ-arts beoordeelt het risico dat je loopt bij terugkeer op basis van deze 2 vragen:

 • is je ziekte ernstig?
 • welke zijn de behandelingsmogelijkheden in het land waar je wettig kan verblijven?

DVZ onderzoekt elementen van openbare orde en veiligheid

De DVZ kijkt na of er elementen van openbare orde of openbare veiligheid zijn.

De DVZ kan je aanvraag afwijzen als er elementen van openbare orde of veiligheid zijn. 

Lees meer over openbare orde en veiligheid in het rechtspraakoverzicht 9ter in het vak 'extra info' op de overzichtspagina 9ter.

Geen fraude

Op basis van de algemene fraudebepaling van artikel 74/20 van de Verblijfwet, kan de minister of DVZ je machtiging tot verblijf weigeren wanneer je voor het verkrijgen van de machtiging:

 • valse of misleidende informatie of valse of vervalste documenten hebt gebruikt
 • fraude hebt gepleegd of
 • andere onwettige middelen hebt gebruikt die bijdragen tot het verkrijgen van het verblijf

Voor het nemen van een dergelijke beslissing moet de minister of DVZ rekening houden met:

 • de aard en de hechtheid van je gezinsband
 • de duur van je verblijf in België
 • het bestaan van familiebanden of culturele of sociale banden met je land van herkomst

Gegronde aanvraag: DVZ neemt een beslissing tot toekenning

De DVZ verklaart je dossier gegrond. De DVZ neemt dan een beslissing tot toekenning.

Je krijgt een tijdelijk verblijfsrecht. Je krijgt een elektronische A kaart.

Ongegronde aanvraag: DVZ neemt een beslissing tot weigering en BGV

De DVZ verklaart je dossier ongegrond. De DVZ neemt dan een beslissing tot weigering.

De DVZ trekt je attest van immatriculatie in. Je krijgt geen verblijfsmachtiging.

De DVZ moet de beslissing tot weigering motiveren. En het advies van de DVZ-arts toevoegen.

De DVZ kan een bevel om het grondgebied te verlaten (BGV) afleveren, bijvoorbeeld een bijlage 13 of een bijlage 13quinquies (na een asielprocedure).

De DVZ mag overgaan tot effectieve uitwijzing, tenzij je in je aanvraag een schending van artikel 3 EVRM inroept en bewijst. 

Hoe lang moet je wachten op een beslissing?

De wet voorziet geen maximumtermijn voor de procedure. De DVZ is dus niet gebonden aan een wettelijke termijn. De soms lange wachttijd ligt niet of niet alleen aan de DVZ. Het dossier kan ook vertraging oplopen bij de gemeente en de wijkagent.

Als het lang duurt, kan je naar de burgerlijke rechter stappen. Als het dringend is, kan je in kort geding gaan. De rechtbank van eerste aanleg legt de DVZ soms dwangsommen op om een voorlopige verblijfstitel af te leveren.

Extra informatie