Aanvraag in België

Je moet je aanvraag om een medische regularisatie (9ter) in België indienen. Dit kan ook vanuit de transitzone van de luchthaven, of vanuit een gesloten transitcentrum. 

Schriftelijke procedure

De procedure verloopt volledig schriftelijk.

Laat je aanvraag best opmaken door een professionele begeleider.

Geen parallelle aanvragen 9ter

Parallelle aanvragen 9ter zijn sinds 1 maart 2016 niet meer mogelijk. Indien een aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter Vw hangende is en een nieuwe aanvraag wordt ingediend, zal de DVZ enkel de laatste aanvraag beoordelen. De betrokkene wordt geacht afstand te doen van de eerste aanvraag. De bedoeling hiervan is dat de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) enkel moet oordelen over de meest recente, actuele gegevens.

Dit betekent dat het belangrijk is om bij elke nieuwe aanvraag steeds alle relevante elementen aan te brengen. Ook wanneer deze elementen al bij een eerdere aanvraag werden voorgelegd. De indiener wordt immers geacht afstand te hebben gedaan van de elementen die werden aangehaald in de eerdere aanvraag, als deze niet herhaald worden in de nieuwe aanvraag.

Welke gegevens moet je vermelden in je aanvraag?

Identiteitsgegevens

Neem in je aanvraag deze gegevens op:

 • Naam en voornaam
 • Nationaliteit 
 • Geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland
 • Rijksregisternummer of het nummer van openbare veiligheid

Lees aan welke voorwaarden het identiteitsbewijs moet voldoen op de pagina Wat zijn de voorwaarden voor medische regularisatie (9ter)?

Adres van effectieve verblijfplaats op straffe van onontvankelijkheid

Vermeld je adres van effectieve verblijfplaats in je aanvraag. Als je dat niet doet, dan is je aanvraag onontvankelijk.

Wat zijn de voorwaarden voor een ontvankelijke 9ter-aanvraag?

Als je effectieve verblijfplaats daarna verandert, dan moet je de DVZ op de hoogte brengen. Per aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs.

Adres van gekozen woonplaats

Je moet in je aanvraag het adres van een gekozen woonplaats opnemen. Het is geen ontvankelijkheidsvoorwaarde.

Als je geen woonplaats kiest, dan is je gekozen woonplaats het officiële adres van de DVZ.

Als je in detentie gehouden wordt, dan is dat je gekozen woonplaats.

De gekozen woonplaats is van belang voor de briefwisseling in jouw dossier. Alle briefwisseling wordt naar je gekozen woonplaats verstuurd. Dat gebeurt per aangetekende brief of per drager met bewijs van ontvangst. Als je keuze van woonplaats het adres van je advocaat is, dan kan de briefwisseling ook per fax gebeuren.

De briefwisseling kan zijn:

 • een kennisgeving
 • een oproeping, en
 • vragen om inlichtingen

De briefwisseling is van belang voor de uitvoerings- of beroepstermijnen.

Als je gekozen woonplaats daarna verandert, moet je de DVZ op de hoogte brengen per aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs. 

Informatie over de beschikbaarheid en toegankelijkheid van medische zorg in je herkomstland

Neem in je aanvraag informatie op over het herkomstland of het land waar je een wettig verblijf hebt.

Enkele richtlijnen:

 • Toon aan dat de medische behandeling niet of beperkt beschikbaar is.
 • Toon aan dat de medische behandeling voor jou ontoegankelijk is.
 • Geef recente informatie. Als de situatie in je herkomstland wijzigt, dan moet je je dossier actualiseren. Dat doe je door een nieuw medisch attest voor te leggen.
 • Geef volledige en correcte informatie.
 • Geef informatie over alle landen, dus zowel je herkomstland als de landen waar je een wettig verblijf hebt. Als de vereiste behandeling er mogelijk is, kan de DVZ je naar één van deze landen uitwijzen. 

Hoe vind je medische informatie over je herkomstland?

Gegevens van je kerngezin

Vermeld de gegevens van je kerngezin in je aanvraag.

De leden van je kerngezin krijgen hetzelfde verblijfsrecht op basis van een gunstmaatregel.

Toon de verwantschap aan met een geboorte-, huwelijks- of adoptieakte. Je zorgt best voor een beëdigde vertaling. 

Welke documenten zijn verplicht?

Je moet verplicht een aantal documenten toevoegen aan je aanvraag.

Kijk goed na of je bij je aanvraag alle verplichte documenten hebt toegevoegd.

De verplichte documenten zijn:

 • bewijs van identiteit (ontvankelijkheidsvoorwaarde)
 • standaard medisch attest (ontvankelijkheidsvoorwaarde)

Jij of je advocaat ondertekent het verzoekschrift

Het verzoekschrift moet ondertekend zijn. Je kan het zelf ondertekenen of laten ondertekenen door je advocaat.

Hoe verstuur je de aanvraag?

Je moet je aanvraag per aangetekende brief versturen. Als je de aanvraag niet per aangetekende brief stuurt, onderzoekt DVZ je aanvraag niet. Je aanvraag is dan onontvankelijk.

Naar welk adres verstuur je de aanvraag?

Verstuur je aanvraag naar de DVZ op dit adres:

Dienst Vreemdelingenzaken
Dienst Humanitaire Regularisaties - artikel 9ter
Pachecolaan 44
1000 Brussel

Welke taal?

Aanvraag

Doe je aanvraag in één van de drie landstalen: Nederlands, Frans of Duits.

In principe ben je vrij om de landstaal te kiezen. Als je eerder een asielprocedure hebt opgestart, moet je aanvraag tot regularisatie in dezelfde taal gebeuren als degene waarin de asielprocedure verliep. Die verplichting geldt tot 6 maanden na het afwijzen van de asielaanvraag. Nadien kan je terug vrij kiezen tussen het Nederlands, Frans en het Duits.

Medisch attest

De toegevoegde medische attesten moeten in het Nederlands, Frans of Duits zijn. Ze moeten niet in dezelfde taal zijn als de aanvraag.

De DVZ hoeft geen rekening te houden met niet-vertaalde medische attesten.

Bewijs van identiteit

Als het bewijselement van identiteit niet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels is opgesteld, dan moet je een vertaling voorzien. Je laat best een beëdigde vertaling maken.

Andere informatie of bewijsstukken

Voor andere nuttige informatie of bewijsstukken over de ziekte mag je naar Engelse teksten verwijzen. Citaten neem je best op in je aanvraag en voorzie je van een vertaling.

Extra informatie