Wat als je een aanvraag voor medische regularisatie (9ter) wil indienen en je diende eerder een asielaanvraag of een aanvraag een humanitaire regularisatie (9bis) in?

Of wat als je eerst een definitieve beslissing krijgt in één van die procedures? Wat gebeurt er dan met je procedure van medische regularisatie (9ter)? 

De basisinformatie lees je hieronder. Meer details vind je in het rechtspraakoverzicht 9ter in het vak 'extra info' op de overzichtspagina 9ter.

Nieuwe elementen in je aanvraag medische regularisatie (9ter)

Je aanvraag voor medische regularisatie (9ter) moet steunen op nieuwe elementen. Een nieuw element is een feit, argument of document dat je voordien nog niet inriep of had moeten inroepen in een asielaanvraag, een aanvraag humanitaire regularisatie (9bis), of zelfs in een eerdere aanvraag medische regularisatie (9ter). 

De wet voorziet wel een uitzondering indien de eerdere aanvraag 9ter onontvankelijk verklaard werd omwille van

  • het niet indienen van de aanvraag per aangetekende brief
  • het ontbreken van de effectieve verblijfplaats in België
  • het ontbreken van de vereiste identiteitsdocumenten
  • het niet voorleggen van een correct standaard medisch getuigschrift

Ook elementen die ingeroepen werden in een eerdere aanvraag waarvan afstand werd gedaan, kunnen in een nieuwe aanvraag worden aangehaald.

Humanitaire regularisatie (9bis) en medische regularisatie (9ter)

Als je een verblijfsrecht van onbepaalde duur op basis van een humanitaire regularisatie (9bis) krijgt, dan stopt de procedure van de medische regularisatie (9ter) automatisch. In jargon heet het dat de aanvraag 9ter zonder voorwerp wordt verklaard.

Je kan je verzetten tegen de automatische stopzetting. Je moet binnen 60 dagen en per aangetekend schrijven een voorzetting van de aanvraag 9ter vragen.

Asiel en 9ter

Als je asielaanvraag wordt toegekend, dan stopt de procedure van de medische regularisatie (9ter) automatisch. In jargon heet het dat de 9ter aanvraag zonder voorwerp wordt verklaard.

Je kan je verzetten tegen de automatische stopzetting. Je moet binnen 60 dagen en per aangetekend schrijven een voorzetting van de aanvraag 9ter vragen.

Extra informatie