Moet een arts een standaard medisch attest schrijven?

Ja. De behandelend arts moet een waarheidsgetrouw en gewetensvol medisch attest afleveren aan de patiënt, als hij hierom vraagt voor zijn procedure 9ter (advies van de Nationale Orde van Geneesheren van 21 maart 2009). 

Ruimer dan het medisch attest, bestaat ook het recht van de patiënt op een afschrift van het geheel of een gedeelte van het hem betreffende patiëntendossier tegen kostprijs (artikel 9, § 3 van de wet patiëntenrechten van 22 augustus 2002). 

Schending beroepsgeheim?

Als DVZ-arts val je onder het medisch beroepsgeheim. Artikel 348 Strafwetboek is van toepassing op de medische gegevens waar de DVZ kennis van neemt tijdens de uitoefening van zijn ambt (artikel 187, § 6 wet diverse bepalingen van 29 december 2010).

Als je als behandelend arts een medisch attest, bestemd voor de DVZ, dan is dat geen schending van het beroepsgeheim. De Nationale Raad van de Orde van Geneesheren benadrukt dat ‘iedereen het recht heeft om een attest, getuigschrift dat zijn gezondheidstoestand betreft en vermeldt en dat bestemd is voor de Dienst Vreemdelingenzaken, te krijgen van de arts van zijn keuze’ (advies van de Nationale Orde van Geneesheren van 25 april 1998).

Extra informatie