Het standaard medisch attest is een ontvankelijkheidsvoorwaarde voor een medische regularisatie (9ter). Zonder standaard medisch attest behandelt DVZ de aanvraag niet.

Verplicht model

Er is een verplicht model van standaard medisch attest, ontworpen door DVZ. Een ander model voldoet niet.

Download het verplicht model

Niet ouder dan 3 maanden

Het standaard medisch attest mag niet ouder zijn dan 3 maanden bij het indienen van de aanvraag.

De 3 verplichte gegevens moeten ook recent zijn.

Drie verplichte gegevens

Het standaard medisch attest bevat 3 verplichte gegevens. Zonder die gegevens is de aanvraag medische regularisatie (9ter) onontvankelijk.

Het gaat om deze 3 gegevens:

  • de ziekte
  • de graad van ernst
  • de noodzakelijk geachte behandeling

Ziekte

De behandelend arts vermeldt de ziekte (diagnose).

Graad van ernst

De arts moet een uitdrukkelijke verklaring over de graad van ernst opnemen. Ga er niet van uit dat de graad van ernst uit de diagnose of onderzoeksresultaten blijkt.

De arts moet het verband tussen enerzijds de ziekte en behandeling en anderzijds het mogelijk risico bij terugkeer naar het land attesteren. Het volstaat niet om louter te attesteren dat de situatie ernstig of dramatisch is.

Duidelijke informatie over hoe de ziekte en het gebrek aan (adequate) behandeling reële gevolgen of risico’s inhouden voor:

  • de aantasting van het leven of integriteit, of
  • een onmenselijke of vernederende behandeling,

in het geval de patiënt zou terugkeren naar zijn land. Kortom: de arts moet de afweging tussen de gezondheidstoestand en het mogelijk risico attesteren.

Noodzakelijk geachte behandeling

De arts neemt de noodzakelijk geachte behandeling zo nauwkeurig en uitgebreid (duurtijd, aard) op.

Beoordeling 3 verplichte gegevens

De DVZ-arts beoordeelt de medische situatie en geeft een advies.

De DVZ-dossierbehandelaar wordt verondersteld te oordelen of de 3 elementen in het medisch attest zijn opgenomen. De RvV stelt zich vragen bij het feit dat niet-medici kunnen oordelen of bijvoorbeeld de graad van de ernst in het standaard medisch attest staat.

Bijkomende informatie

Naast de 3 verplichte gegevens, mag de arts bijkomende informatie aan het standaard medisch attest toevoegen.

Voorbeelden van bijkomende informatie:

  • Meer uitvoerige medische rapporten. Neem die rapporten op als bijlage. Nummer alle bijlagen.
  • Arbeidsongeschiktheid. Vermeld arbeidsongeschiktheid uitdrukkelijk, samen met de duur ervan. Als dat niet in het attest staat, dan gaat de DVZ-arts ervan uit dat je patiënt in staat is om te werken. Dat kan bepalend zijn voor de beoordeling van de financiële toegankelijkheid van de zorg in zijn herkomstland.
  • Onmogelijkheid om te reizen. Vermeld best uitdrukkelijk dat de patiënt niet kan reizen of geen lange reis kan verdragen.

Zorg ervoor dat de bijkomende informatie pertinent is. De informatie moet passen binnen het kader van de aanvraag voor medische regularisatie (9ter). En binnen het kader van het medisch getuigschrift. Een medisch getuigschrift mag enkel verklaringen bevatten over de patiënt zelf en over feiten die de arts zelf heeft vastgesteld.

Datum, handtekening en stempel

De arts moet de datum aanbrengen, zijn handtekening, stempel en RIZIV-nummer vermelden.

Taal

Het medische attest moet opgemaakt zijn in het Nederlands, Frans of Duits. Het medisch attest moet niet in dezelfde taal zijn als de aanvraag.

De patiënt wordt meestal niet gehoord of medisch onderzocht

Bij een aanvraag om medische regularisatie, moet je alle nuttige informatie over de ziekte en de behandeling geven.

De arts neemt dus alle nuttige en volledige informatie op in het standaard medisch attest. De DVZ-arts is niet verplicht om de behandelend arts te contacteren voor bijkomende informatie, zelfs als de behandelend artis of de advocaat dat uitdrukkelijk vraagt. 

Extra informatie