Je aanvraag moet voldoen aan een aantal ontvankelijkheidsvoorwaarden. Als je aanvraag daar niet aan voldoet, dan wijst de DVZ je aanvraag af. In jargon heet dat ‘onontvankelijk verklaren'. Er komt dan geen onderzoek naar de gegrondheidsvoorwaarden.

De DVZ kijkt eerst de ontvankelijkheidsvoorwaarden na. Pas daarna onderzoekt de DVZ de gegrondheidsvoorwaarden.

Bewijs van identiteit

Je bewijst je identiteit met:

 • een paspoort of identiteitskaart
 • een alternatief document
 • een combinatie van bewijselementen

De basisinformatie over deze voorwaarden lees je hieronder. Meer details over het bewijzen van identiteit en nationaliteit vind je in het rechtspraakoverzicht 9ter. 

Paspoort of identiteitskaart

Je bewijst je identiteit bij voorkeur met een paspoort of een identiteitskaart. Voeg een kopie toe bij je aanvraag. Het origineel zal je gevraagd worden bij de woonstcontrole.

De DVZ aanvaardt ook een vervallen paspoort of identiteitskaart. Of een paspoort of identiteitskaart van een staat die niet meer bestaat, bijvoorbeeld Joegoslavië of USSR. Tenzij er ernstige twijfel bestaat over je nationaliteit.

Alternatief document

Als je geen paspoort of identiteitskaart kan voorleggen, dan mag je je identiteit met een alternatief document bewijzen. Dit zijn de voorwaarden:

 • Het bevat je volledige naam, nationaliteit, geboorteplaats en geboortedatum.
 • Het is uitgereikt door de bevoegde overheid overeenkomstig het Wetboek IPR of andere internationale overeenkomsten over dezelfde materie.
 • Het laat toe een fysieke band vast te stellen. Dat kan bijvoorbeeld door een foto of door vingerafdrukken. Een handtekening is niet voldoende.
 • Het is niet opgesteld louter op basis van verklaringen die jij hebt afgelegd.

Enkele voorbeelden van een alternatief document (memorie van toelichting artikel 9ter Verblijfswet):

 • getuigschrift van identiteit
 • consulaire kaart
 • militair zakboekje
 • huwelijksboekje
 • oud nationaal paspoort
 • rijbewijs
 • getuigschrift van nationaliteit
 • kieskaart
 • vonnis van een Belgische rechtbank die de status van staatloze toekent
 • getuigschrift van staatloosheid, afgeleverd door het CGVS
 • getuigschrift afgeleverd door het UNHCR met betrekking tot de status van vluchteling, bekomen door de betrokkene in een derde land.

Combinatie van bewijselementen

Als het niet lukt om een van bovenstaande documenten voor te leggen, dan kan je je identiteit aantonen op basis van een combinatie van bewijselementen. Die bewijselementen moeten samen genomen, je identiteit bepalen. Dit zijn de voorwaarden:

 • Elk bewijselement voldoet minstens aan volgende voorwaarden:
  • het is uitgereikt door de bevoegde overheid overeenkomstig het Wetboek IPR of andere internationale overeenkomsten over dezelfde materie.
  • het is niet opgesteld louter op basis van verklaringen die jij hebt afgelegd.
 • Minstens één van de elementen laat toe een fysieke band vast te stellen. Dat kan bijvoorbeeld door een foto of door vingerafdrukken. Een handtekening is niet voldoende.

Een combinatie van bewijselementen kan zijn (de memorie van toelichting artikel 9ter Verblijfswet):

 • een geboorteakte
 • een huwelijksakte
 • een akte van bekendheid
 • een getuigschrift van verlies van identiteitsdocumenten, afgeleverd door de autoriteiten van het land van herkomst
 • een attest van immatriculatie
 • een elektronische vreemdelingenkaart

Elk document waarvan de waarachtigheid niet ter discussie kan worden gesteld, volstaat als bewijs (Grondwettelijk Hof 26 november 2009, nr. 2009/193).

Vrijstelling voor lopende asielprocedure of toelaatbaar cassatieberoep

Als je asielprocedure nog niet definitief werd afgewezen, moet je geen bewijs van identiteit voorleggen. Toon uitdrukkelijk in je aanvraag aan dat je asielprocedure nog loopt.

Hetzelfde geldt als je een toelaatbaar cassatieberoep indiende. 

Geen vrijstelling ‘onmogelijkheid om identiteitsbewijs voor te leggen’

Je hebt geen vrijstelling als je in de onmogelijkheid bent om een identiteitsbewijs voor te leggen. De vrijstelling is sinds 10 januari 2011 afgeschaft.

Tijdstip van beoordeling identiteitsbewijs

De DVZ moet de voorwaarde van identiteitsbewijs beoordelen op het moment van de indiening van de aanvraag, niet op het moment van de beslissing, dat veel later kan zijn.

Bijvoorbeeld

Je was verzoeker om internationale bescherming bij de indiening van je aanvraag. Je legde daarom geen bewijs van identiteit voor, maar een bewijs van vrijstelling. Op het moment van de beslissing ben je geen verzoeker om internationale bescherming meer. In je dossier zit geen bewijs van identiteit. De DVZ mag dan je dossier niet onontvankelijk verklaren.

Standaard medisch attest (verplicht model)

Ook het standaard medisch attest 9ter (verplicht model) is een ontvankelijkheidsvoorwaarde. Dit zijn de voorwaarden waaraan het standaard medisch attest moet voldoen:

 • Je moet het attest op het moment van de indiening van je aanvraag toevoegen.
 • Gebruik het verplicht model.
 • Het attest mag niet ouder zijn dan 3 maanden.
 • Het attest moet 3 gegevens bevatten: de ziekte, de graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling.

Adres van je effectieve verblijfplaats

Je moet in je aanvraag het adres van je effectieve verblijfplaats in België vermelden.

Nieuwe elementen

Je aanvraag voor medische regularisatie (9ter) moet op nieuwe elementen steunen. Een nieuw element is een feit, argument of document dat je voordien nog niet inriep of had moeten inroepen in een verzoek om internationale bescherming, een aanvraag humanitaire regularisatie (9bis) of een aanvraag medische regularisatie (9ter).

Medische elementen die je inriep tijdens je verzoek om internationale bescherming, maar die afgewezen werden omdat ze geen grond vormden voor de erkenning als vluchteling of voor de toekenning van het subsidiair beschermingsstatuut, kan je wel gebruiken bij een latere medische aanvraag op grond van artikel 9ter Verblijfswet.

Medische elementen die je in een eerdere aanvraag medische regularisatie (9ter) inriep, mag je niet opnieuw inroepen als de DVZ die elementen al ten gronde onderzocht heeft of onontvankelijk verklaard heeft op basis van art. 9ter, § 3, 4° Vw. (“kennelijk ongegrond”). Elementen die niet ten gronde onderzocht werden in de eerdere aanvraag kunnen wel in de nieuwe aanvraag worden aangehaald, indien de eerdere aanvraag door de DVZ onontvankelijk verklaard werd omwille van

 • het niet indienen van de aanvraag per aangetekende brief
 • het ontbreken van de effectieve verblijfplaats in België
 • het ontbreken van de vereiste identiteitsdocumenten
 • het niet voorleggen van een correct standaard medisch getuigschrift.

Ook elementen die ingeroepen werden in een eerdere aanvraag waarvan afstand werd gedaan, kunnen in een nieuwe aanvraag worden aangehaald.

Is je vorige aanvraag 9ter nog hangende, maar wil je toch een nieuwe aanvraag indienen? Vermeld in de nieuwe aanvraag dan ook alle relevante elementen uit de vorige aanvraag. Je wordt immers geacht afstand te doen van de eerdere aanvraag.

Geen strafbare handelingen

Als je aanzet tot of deelneemt aan ernstige misdrijven of daden, dan is je aanvraag voor een medische regularisatie (9ter) onontvankelijk.

Het gaat om deze misdrijven of daden (artikel 55/4 Verblijfswet):

 • een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf of een misdrijf tegen de menselijkheid
 • handelingen die in strijd zijn met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties
 • een ernstig misdrijf

Als je één van die misdrijven of daden pleegde, dan kan de DVZ een bevel om het grondgebied te verlaten afgeven. De DVZ mag dat bevel niet uitvoeren of laten uitvoeren als dat een schending van artikel 3 EVRM zou betekenen.

Geen fraude

Op basis van de algemene fraudebepaling van artikel 74/20 van de Verblijfwet, kan de minister of DVZ je machtiging tot verblijf weigeren wanneer je voor het verkrijgen van de machtiging:

 • valse of misleidende informatie of valse of vervalste documenten gebruikt
 • fraude pleegt of
 • andere onwettige middelen gebruikt die bijdragen tot het verkrijgen van het verblijf

Voor het nemen van een dergelijke weigeringsbeslissing moet de minister of DVZ rekening houden met:

 • de aard en de hechtheid van je gezinsband
 • de duur van je verblijf in België
 • het bestaan van familiebanden of culturele of sociale banden met je land van herkomst

Medische filter

Je dossier moet de toets van de medische filter doorstaan.

Wat is de medische filter? Je dossier mag niet kennelijk, dat wil zeggen heel duidelijk, ongegrond zijn. Als je een aanvraag indient voor een ‘ontstoken teennagel’ of voor een ‘banale verkoudheid’, dan is je dossier onontvankelijk.

De DVZ-arts gaat na of je ziekte ‘op het eerste zicht’ voldoet aan de risicovereiste van artikel 9ter Verblijfswet. De arts gaat na of het risico kennelijk afwezig is.

Als de arts van oordeel is dat het risico kennelijk afwezig is, dan kan de DVZ je dossier onontvankelijk verklaren.

De arts beoordeelt nog niet de afwezigheid van een ernstige ziekte noch de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de medische behandeling. De eigenlijke beoordeling gebeurt in de fase van de gegrondheid.

Taal

Aanvraag

Je moet je aanvraag in één van de drie landstalen doen: Nederlands, Frans of Duits.

In principe ben je vrij om de landstaal te kiezen. Als je eerder een asielprocedure hebt opgestart, moet je aanvraag tot regularisatie in dezelfde taal gebeuren als de taal waarin de asielprocedure verliep. Die verplichting geldt tot 6 maanden na het afwijzen van de asielaanvraag. Nadien kan je terug vrij kiezen tussen het Nederlands, Frans of het Duits.

Medisch attest

De toegevoegde medische attesten moeten in het Nederlands, Frans of Duits zijn. Ze moeten niet in dezelfde taal zijn als de aanvraag.

Bewijs van identiteit

Als het bewijselement van identiteit niet in het Nederlands, Frans of Duits is opgesteld, dan moet je een vertaling voorzien. Je laat best een beëdigde vertaling maken.

Andere informatie of bewijsstukken

Voor andere nuttige informatie of bewijsstukken over de ziekte mag je naar Engelse teksten verwijzen. Citaten neem je best op in je aanvraag en voorzie je van een vertaling.

 

Aangetekend en ondertekend schrijven naar het juiste adres

Je aanvraag is ondertekend door jezelf of je advocaat.

Je moet je aanvraag indienen per aangetekend schrijven.

Stuur je aanvraag naar dit adres:
Dienst Vreemdelingenzaken
Dienst Humanitaire Regularisaties - Artikel 9ter
Pachecolaan 44
1000 Brussel

Stuur je naar een ander adres? Dan is je aanvraag onontvankelijk.

 

Extra informatie