De elektronische A kaart is geldig voor minstens 1 jaar en wordt daarna jaarlijks vernieuwd.

Als je gezondheidssituatie ingrijpend en duurzaam verbetert, dan krijg je geen vernieuwing.

Verlenging van je verblijfsrecht

Je moet tussen de 40ste en de 30ste dag vóór het verstrijken van je A kaart een vernieuwing van deze kaart aanvragen. De DVZ beslist voor de vervaldatum van je A kaart.

Kan de DVZ niet tijdig een beslissing nemen, maar heb je wel tijdig je aanvraag met de nodige documenten voorgelegd? Dan moet de burgemeester of zijn gemachtigde een bijlage 15 aan je afleveren (artikel 33 van het Verblijfsbesluit).

Deze bijlage is 45 dagen geldig en kan tweemaal met eenzelfde periode worden verlengd.

Beëindiging of intrekking van je verblijfsrecht

DVZ kan je verblijfsrecht beëindigen in de volgende gevallen:

 • de medische redenen voor je regularisatie zijn niet meer aanwezig. Dat kan alleen als je gezondheidssituatie ingrijpend en duurzaam verbeterd is. Een tijdelijke of beperkte verbetering volstaat niet.
 • je bent een gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid. Je gedrag moet een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging zijn voor een fundamenteel belang van de samenleving.

DVZ kan je daarnaast je verblijf retroactief intrekken als je voor het verkrijgen van je machtiging tot verblijf

 • valse of misleidende informatie of valse of vervalste documenten hebt gebruikt
 • fraude hebt gepleegd of
 • andere onwettige middelen hebt gebruikt die bijgedragen hebben tot het verkrijgen van je verblijf

Voordat de minister of DVZ je verblijfsrecht beëindigt of intrekt zal hij je schriftelijk vragen om eventuele relevante informatie, die het nemen van de beslissing kan verhinderen of beïnvloeden, over te maken. Op de hoorplicht bestaan wel een aantal wettelijke uitzonderingen. DVZ vermeldde expliciet in de thematische hoorzitting 9ter van de Commissie Binnenlandse Zaken van het Parlement dat de hoorplicht ook van toepassing is bij een niet-verlenging van een verblijf op basis van artikel 9ter. Ook moet de minister of DVZ altijd rekening houden met de volgende elementen:

 • de aard en de hechtheid van je gezinsband
 • de duur van je verblijf in België
 • het bestaan van familiale, culturele of sociale banden met je land van herkomst

Als je verblijfsrecht beëindigd wordt om redenen van openbare orde of nationale veiligheid, moet de minister of DVZ altijd rekening houden met:

 • de ernst of de aard van de inbreuk op de openbare orde of nationale veiligheid
 • het gevaar dat van je uitgaat 
 • de duur van je verblijf in België
 • het bestaan van banden met België
 • het ontbreken van banden met je land van oorsprong
 • je leeftijd
 • de gevolgen voor jou en je familieleden

In principe krijg je 15 dagen de tijd vanaf de ontvangst van de brief van de minister of DVZ om relevante informatie schriftelijk over te maken. Heb je belangrijke informatie over je banden met België? Of over je gezinssituatie? Dan meld je dat best in je antwoord, samen met de bewijzen hiervan.

Je krijgt een bevel om het grondgebied te verlaten.

Je kan in beroep gaan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV). Het beroep zelf is niet automatisch schorsend. Je moet bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de schorsing vragen.

Extra informatie