De elektronische A kaart is geldig voor minstens 1 jaar en wordt daarna tweejaarlijks vernieuwd.

Als je gezondheidssituatie ingrijpend en duurzaam verbetert, dan krijg je geen vernieuwing.

Je krijgt een attest van immatriculatie na een ontvankelijke 9ter-aanvraag. Je hebt dan een wettig verblijf. Je krijgt een elektronische B kaart na 5 jaar elektronische A kaart. Je hebt dan een onbeperkt en onvoorwaardelijk verblijfsrecht.

Verlenging van je verblijfsrecht

Je moet tussen de 45ste en de 30ste dag vóór het verstrijken van je A kaart een vernieuwing van deze kaart aanvragen. De DVZ beslist voor de vervaldatum van je A kaart.

Kan de DVZ niet tijdig een beslissing nemen, maar heb je wel tijdig je aanvraag met de nodige documenten voorgelegd? Dan moet de burgemeester of zijn gemachtigde een bijlage 15 aan je afleveren (artikel 33 van het Verblijfsbesluit).

Deze bijlage is 45 dagen geldig en kan tweemaal met eenzelfde periode worden verlengd.

Lees meer over de verlenging van je verblijfsrecht in het Rechtspraakoverzicht 9ter in het vak ‘extra info’ op de overzichtspagina 9ter.

Beëindiging of intrekking van je verblijfsrecht

DVZ kan je verblijfsrecht beëindigen in de volgende gevallen:

 • de medische redenen voor je regularisatie zijn niet meer aanwezig. Dat kan alleen als je gezondheidssituatie ingrijpend en duurzaam verbeterd is. Een tijdelijke of beperkte verbetering volstaat niet.
 • je bent een gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid. Je gedrag moet een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging zijn voor een fundamenteel belang van de samenleving.

DVZ kan je daarnaast je verblijf retroactief intrekken als je voor het verkrijgen van je machtiging tot verblijf

 • valse of misleidende informatie of valse of vervalste documenten hebt gebruikt
 • fraude hebt gepleegd of
 • andere onwettige middelen hebt gebruikt die bijgedragen hebben tot het verkrijgen van je verblijf

Voordat de minister of DVZ je verblijfsrecht beëindigt of intrekt zal hij je schriftelijk vragen om eventuele relevante informatie, die het nemen van de beslissing kan verhinderen of beïnvloeden, over te maken. Op de hoorplicht bestaan wel een aantal wettelijke uitzonderingen. DVZ vermeldde expliciet in de thematische hoorzitting 9ter van de Commissie Binnenlandse Zaken van het Parlement dat de hoorplicht ook van toepassing is bij een niet-verlenging van een verblijf op basis van artikel 9ter. Ook moet de minister of DVZ altijd rekening houden met de volgende elementen:

 • de aard en de hechtheid van je gezinsband
 • de duur van je verblijf in België
 • het bestaan van familiale, culturele of sociale banden met je land van herkomst

Als je verblijfsrecht beëindigd wordt om redenen van openbare orde of nationale veiligheid, moet de minister of DVZ altijd rekening houden met:

 • de ernst of de aard van de inbreuk op de openbare orde of nationale veiligheid
 • het gevaar dat van je uitgaat 
 • de duur van je verblijf in België
 • het bestaan van banden met België
 • het ontbreken van banden met je land van oorsprong
 • je leeftijd
 • de gevolgen voor jou en je familieleden

In principe krijg je 15 dagen de tijd vanaf de ontvangst van de brief van de minister of DVZ om relevante informatie schriftelijk over te maken. Heb je belangrijke informatie over je banden met België? Of over je gezinssituatie? Dan meld je dat best in je antwoord, samen met de bewijzen hiervan

Je krijgt een bevel om het grondgebied te verlaten.

Je kan in beroep gaan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV). Het beroep zelf is niet automatisch schorsend. Je moet bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de schorsing vragen.

Nieuw attest van immatriculatie na vernietiging van beslissing tot ongegrondheid door de RvV

Als de DVZ, na een beslissing tot ontvankelijkheid, een beslissing tot ongegrondheid neemt, dan trekt de DVZ het attest van immatriculatie in.

Tegen die beslissing tot ongegrondheid kan je in beroep gaan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Als de RvV de beslissing tot ongegrondheid vernietigt, dan moet de DVZ de gemeente de instructie geven om een nieuw attest van immatriculatie af te geven (Hof van Beroep Luik 13 februari 2013, nr. 2012/FR/243). De beslissing tot ongegrondheid tast de eerdere beslissing tot ontvankelijkheid niet aan. Je valt dus terug op de beslissing tot ontvankelijkheid, die recht geeft op een attest van immatriculatie.

Volgens het verslag van de Federale Ombudsman over de Medische Regularisatie van november 2016 verduidelijkte DVZ zijn praktijk : DVZ geeft in deze dossiers instructie aan de Gemeente om een AI af te leveren in afwachting van een nieuwe beslissing ten gronde. Dit zal bij uitzondering niet gebeuren als DVZ op de dag zelf van de intrekking of vernietiging een nieuwe beslissing ten gronde neemt.

Extra informatie