Vijf jaar na je aanvraag tot medische regularisatie, krijg je een elektronische B kaart. Je hebt dan een onbeperkt en onvoorwaardelijk verblijfsrecht (artikel 13 Verblijfswet).

Termijn van 5 jaar

De termijn van 5 jaar loopt dus vanaf de datum van je aanvraag tot medische regularisatie (9ter) en niet vanaf de toekenning van je regularisatie. Je bewijst het begin van de termijn met het bewijs van de aangetekende zending waarmee je de aanvraag deed.

Elektronische B kaart

De elektronische B kaart is 5 jaar geldig. De B kaart wordt elke vijf jaar zonder voorwaarden vernieuwd. Het verbeteren van je gezondheidssituatie heeft geen invloed meer op het verblijfsrecht.

Je moet de vernieuwing tussen de 40ste en de 30ste dag voor het verstrijken van je elektronische B kaart aanvragen. Als de DVZ niet in staat is om een beslissing te nemen voor het verstrijken van je elektronische B kaart, dan ontvang je een bijlage 15. Die bijlage kan twee maal met dezelfde periode verlengd worden.

Beëindiging of intrekking van je verblijfsrecht

DVZ kan je verblijfsrecht beëindigen in de volgende gevallen:

 • de medische redenen voor je regularisatie zijn niet meer aanwezig. Dat kan alleen als je gezondheidssituatie ingrijpend en duurzaam verbeterd is. Een tijdelijke of beperkte verbetering volstaat niet.
 • je bent een gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid. Je gedrag moet een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging zijn voor een fundamenteel belang van de samenleving.

DVZ kan je daarnaast je verblijf retroactief intrekken als je voor het verkrijgen van je machtiging tot verblijf

 • valse of misleidende informatie of valse of vervalste documenten hebt gebruikt
 • fraude hebt gepleegd of
 • andere onwettige middelen hebt gebruikt die bijgedragen hebben tot het verkrijgen van je verblijf

Voordat de minister of DVZ je verblijfsrecht beëindigt of intrekt zal hij je schriftelijk vragen om eventuele relevante informatie, die het nemen van de beslissing kan verhinderen of beïnvloeden, over te maken. Op de hoorplicht bestaan wel een aantal wettelijke uitzonderingen. Ook moet de minister of DVZ altijd rekening houden met de volgende elementen:

 • de aard en de hechtheid van je gezinsband
 • de duur van je verblijf in België
 • het bestaan van familiale, culturele of sociale banden met je land van herkomst

Als je verblijfsrecht beëindigd wordt om redenen van openbare orde of nationale veiligheid, moet de minister of DVZ altijd rekening houden met:

 • de ernst of de aard van de inbreuk op de openbare orde of nationale veiligheid
 • het gevaar dat van je uitgaat 
 • de duur van je verblijf in België
 • het bestaan van banden met België
 • het ontbreken van banden met je land van oorsprong
 • je leeftijd
 • de gevolgen voor jou en je familieleden

In principe krijg je 15 dagen de tijd vanaf de ontvangst van de brief van de minister of DVZ om relevante informatie schriftelijk over te maken. Heb je belangrijke informatie over je banden met België? Of over je gezinssituatie? Dan meld je dat best in je antwoord, samen met de bewijzen hiervan

Je krijgt een bevel om het grondgebied te verlaten.

Je kan in beroep gaan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV). Het beroep zelf is niet automatisch schorsend. Je moet bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de schorsing vragen.

Extra informatie