Wie is een niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV)?

Je bent een niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV) als:

 • je jonger bent dan 18 jaar
 • je niet begeleid wordt door een persoon die het ouderlijk gezag of de voogdij over jou uitoefent
 • je onderdaan bent van een ander land dan een lidstaat van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein
 • je asiel hebt aangevraagd of geen geldige binnenkomstdocumenten of verblijfsrecht hebt
 • de dienst Voogdij je geïdentificeerd heeft als NBMV

Deze definitie staat in artikel 61/14,1° Verblijfswet (Vw) en in artikel 5 van titel XIII, hoofdstuk VI: Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen van de Programmawet van 24 december 2002 (hierna: Voogdijwet NBM).

Hou hiermee rekening als je je afvraagt of je een NBMV bent:

 • Als je ouder dan 18 bent, maar de leeftijd van meerderjarigheid in je herkomstland nog niet hebt bereikt, dan ben je volgens deze definitie toch geen NBMV. Je mag nog geen 18 jaar zijn. 
 • Je kan wel begeleid worden door een volwassene en toch een NBMV zijn als die volwassene niet het ouderlijk gezag of de voogdij over jou uitoefent. Artikel 35 Wetboek Internationaal Privaatrecht (Wetboek IPR) bepaalt dat het ouderlijk gezag wordt beoordeeld volgens de nationale wet van het land waar je je gewone verblijfplaats hebt. Dat zal dus meestal het Belgisch recht zijn.
 • Je kan al NBMV zijn als je België binnenkomt. Of pas na binnenkomst, tijdens je verblijf in België, een NBMV worden. Bijvoorbeeld als je ouder of voogd, waarmee je naar België bent gekomen, je hier achterlaat.
 • Als je een onderdaan bent van de Europese Economische Ruimte (EER), heb je onder bepaalde voorwaarden recht op een voogd. Ga hieronder na of je een NBEM bent.

Wie is een niet-begeleide Europese minderjarige (NBEM)?

Sinds 1 december 2014 hebben ook Europese niet-begeleide minderjarigen onder bepaalde voorwaarden recht op een voogd. Deze voogd wordt toegewezen door de dienst Voogdij.

Je hebt recht op een voogd als je:

 • jonger bent dan 18 jaar
 • onderdaan bent van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland. De EER bestaat uit de landen van de Europese Unie en Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.
 • niet begeleid wordt door een persoon die het ouderlijk gezag of de voogdij over je uitoefent volgens de nationale wet die van toepassing is op grond van het Wetboek IPR
 • niet in het bezit bent van een gelegaliseerd document waarmee je ouder of voogd je toestemming geeft om alleen te reizen en te verblijven in België
 • niet ingeschreven bent in een bevolkingsregister

Je bevindt je daarnaast in een van de volgende situaties:

 • Je bent aangemeld bij de Dienst Vreemdelingenzaken als slachtoffer van mensenhandel of mensensmokkel. De procedure staat in artikel 61/2, §2, tweede lid Verblijfswet.
 • Of je bevindt je in een kwetsbare toestand. De dienst Voogdij beslist hierover.

Deze definitie vind je terug in artikel 5/1 van de Voogdijwet NBM.

Het enige wat voor niet-begeleide Europese minderjarigen in de wet geregeld is, zijn de voorwaarden waaronder een voogd kan worden toegewezen.

Je kan als niet-begeleide Europese minderjarige (NBEM) geen beroep doen op de bijzondere verblijfsprocedure voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV). Je kan wel nagaan of je een beroep kan doen op andere verblijfsprocedures.  

 

 
Extra informatie