Bijdrage in administratieve kosten

Het bewijs dat je je bijdrage in de administratieve kosten voor de behandeling van je aanvraag betaald hebt, leg je voor bij je aanvraag op de Belgische diplomatieke post of de gemeente
Leg je geen betalingsbewijs voor, dan verklaart de Belgische diplomatieke post, de gemeente of de DVZ je aanvraag onontvankelijk. Je krijgt dan een bijlage 42 - beslissing van niet-ontvankelijkheid.

Leg je een betalingsbewijs voor waaruit blijkt dat je een gedeelte van de bijdrage betaald hebt, dan krijg je een bijlage 43. Je krijgt dan 30 dagen (te rekenen vanaf de dag na de kennisgeving van de beslissing) om het resterende bedrag te storten én om het bewijs daarvan voor te leggen. Stelt de Belgische diplomatieke post, de gemeente of de DVZ vast dat dit bedrag niet betaald werd binnen deze termijn, dan krijg je een bijlage 42, en wordt je aanvraag onontvankelijk verklaard. De gemeente of diplomatieke post stuurt een kopie van de bijlage 42 en 43 naar de Dienst Vreemdelingenzaken.

Tegen de bijlage 42 en 43 kan je een (niet-schorsend) beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen indienen.

Studenten die een beurs ontvangen van een van de overheden of instellingen opgesomd in art. 1/1 van het KB van 8 oktober 1981 zijn vrijgesteld van de betaling van de bijdrage in de administratieve kosten. Het bewijs van de beurs wordt geleverd aan de hand van een standaardformulier

Aanvraag in het buitenland

Visum type D

Je vraagt een visum type D aan bij de bevoegde Belgische diplomatieke post in het buitenland. Dat kan een ambassade zijn of een consulaat. Je maakt alle vereiste documenten over.

Opgelet! Hou er rekening mee dat bepaalde voorbereidende taalopleidingen specifieke inschrijvingsvoorwaarden opleggen. Aan sommige voorwaarden kan je niet voldoen indien je in het buitenland verblijft. Om je bijvoorbeeld in te schrijven bij een CVO kan je vanuit het buitenland onmogelijk aan de volgende inschrijvingsvoorwaarden voldoen:

 • Intakegesprek: je moet een intakegesprek hebben bij het Agentschap Integratie en Inburgering, In-GentAtlas of het Huis van het Nederlands om je in te schrijven voor een cursus Nederlands bij het CVO. Dit intakegesprek is enkel mogelijk in België.
 • Wettig verblijf in België : je moet aantonen wettig in België te verblijven om je in te schrijven bij een CVO. Je voldoet wel aan deze voorwaarde als je bijvoorbeeld een kort wettig verblijf als toerist kan aantonen.  

De Belgische diplomatieke post maakt je dossier over aan de dienst Lang verblijf (onder de directie Toegang en verblijf) van de Dienst Vreemdelingenzaken. Die onderzoekt de aanvraag en neemt de beslissing.

De Europese richtlijn 2016/801/EU over de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten voorziet dat er zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 90 dagen na de volledige aanvraag een beslissing wordt genomen. 

De dienst heeft achterstand in de behandeling van visumaanvragen. Zeker tijdens de zomervakantie. Dien je aanvraag daarom best enkele maanden voor de start van het academiejaar in.

Je krijgt bij goedkeuring een visum type D aangebracht in het internationaal paspoort. Het visum vermeldt ‘defpro na studies’. Op de visumsticker staat een bijzondere vermelding die afhangt van het attest dat je kreeg van je onderwijsinstelling:

 • ‘inschrijving in een onderwijsinstelling’
 • ‘toegelaten tot de studies’
 • ‘inschrijving toelatingsproef’, of
 • ‘aanvraag gelijkwaardigheid van een diploma’

Als de DVZ weigert het visum af te leveren, kan je een annulatieberoep instellen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Registratie bij de gemeente

Met het visum kan je naar België reizen. Ga binnen 8 werkdagen na binnenkomst naar de gemeente om je in te schrijven. De gemeente geeft je een aankomstverklaring (bijlage 3) af.

De gemeente controleert de attesten. De politie komt langs voor een woonstcontrole.

Als alle documenten in orde zijn, krijg je een elektronische A kaart.

Heb je nog geen definitief inschrijvingsattest? Dan krijg je een attest van immatriculatie (model A). Het attest van immatriculatie is 4 maanden geldig. Als je binnen die periode een inschrijvingsattest krijgt, wordt dat attest vervangen door een elektronische A kaart.

De elektronische vreemdelingenkaart A is maar voor 1 jaar geldig (of korter in het geval je een beursstudent bent met een kortere beurs). Tot 31 oktober van het lopende academiejaar bij inschrijving in het hoger onderwijs. Je moet de kaart jaarlijks verlengen voor de duur van je studies. Je moet bij elke verlenging bewijzen dat je nog aan de voorwaarden voldoet.

Aanvraag in België

Als je al legaal in België verblijft, bijvoorbeeld als toerist, kan je in de gemeente waar je feitelijk verblijft een studentenverblijf aanvragen. Dat kan op basis van artikel 9, tweede lid Verblijfswet en artikel 25/2 Verblijfsbesluit.

Dien je aanvraag in binnen de periode van je legaal verblijf. De politie komt langs voor een woonstcontrole om na te gaan of je effectief in de gemeente woont.

De gemeente neemt je aanvraag niet in overweging als:

 • je niet alle documenten hebt voorgelegd
 • je niet legaal in België verblijft, of
 • de woonstcontrole negatief is

Je ontvangt dan een bijlage 40.

Als je aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoet, stuurt de gemeente je aanvraag door naar de DVZ. De gemeente geeft je een ontvangstbewijs.

De DVZ behandelt dan je aanvraag. De Europese richtlijn 2016/801/EU over de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten voorziet dat er zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 90 dagen na de volledige aanvraag een beslissing wordt genomen. 

De kans bestaat dat de aankomstverklaring al verlopen is en de DVZ nog geen beslissing heeft genomen.  Je hebt dan geen wettelijk verblijf. Het ontvangstbewijs van de gemeente bewijst wel dat je een aanvraag deed voor een studentenstatuut.

De gemeente roept je op om een elektronische vreemdelingenkaart A te komen halen. De elektronische vreemdelingenkaart A is maar voor 1 jaar geldig. Tot 31 oktober van het lopende academiejaar bij inschrijving in het hoger onderwijs. Je moet de kaart jaarlijks verlengen voor de duur van je studies. Je moet bij elke verlenging bewijzen dat je nog aan de voorwaarden voldoet.

Hernieuwing van het verblijfsdocument

Uiterlijk 15 dagen voor de vervaldatum van je verblijfsdocument moet je de vernieuwing aanvragen bij de gemeente of DVZ. De gemeente kan ook een beslissing nemen tot verlenging op basis van artikel 25/2 Verblijfsbesluit. Volgende documenten moet je hierbij voorleggen:

 • geldig paspoort of gelijkgestelde reistitel
 • inschrijvingsbewijs onderwijsinstelling
 • bewijs van ziektekostenverzekering
 • bewijs van voldoende financiële middelen
 • nieuw verplicht standaarddocument in te vullen door je onderwijsinstelling waarbij wordt aangegeven voor hoeveel credits je al geslaagd bent en hoeveel studiepunten je al in totaal verworven hebt in je opleiding. DVZ raadt ook aan om een kopie van de puntenlijst met behaalde credits toe te voegen. Op deze manier onderzoekt  DVZ of er voldoende studievoortgang is. Dit document hoef je niet voor te leggen in geval van een voorbereidend taaljaar. 

Verkreeg je je verblijfsrecht als derdelands student op basis van artikel 9 Verblijfswet, bijvoorbeeld omdat je onderwijs volgt bij een privéschool? Dan kan DVZ bijkomende voorwaarden opleggen voor de verlenging van je verblijf.

Maak je niet alle nodige documenten over 15 dagen voor het verstrijken van de vervaldatum, dan krijg je 15 dagen de tijd om jouw dossier te vervolledigen. Als je na die 15 dagen nog altijd niet de vereiste stukken overmaakt, dan levert de  gemeente een bijlage 29 ( niet-ontvankelijkheidsbeslissing) af.

Ook bij de aanvraag tot verlenging dient DVZ uiterlijk binnen de 90 dagen na de verlengingsaanvraag een beslissing te nemen op grond van richtlijn 2016/801/EU.

Bij tijdige aanvraag van de vernieuwing van je verblijfsdocument, zal de gemeente jou een bijlage 15 als voorlopig verblijfsdocument uitreiken indien de geldigheidsduur van je verblijfsdocument al verstreken is.

Opgelet! Laattijdig ingediende aanvragen of aanvragen ingediend na een beslissing tot niet-ontvankelijkheid (bijlage 29) beschouwt DVZ als een nieuwe aanvraag. In dat geval moet je opnieuw voldoen aan de algemene voorwaarden van een derdelands student.

Beoordeling overdreven verlenging van de studies

DVZ zal je aanvraag tot hernieuwing van je verblijfsdocument ook weigeren als er onvoldoende studievoortgang is. Dit is het geval wanneer je :

 • bij een graduaats- of bacheloropleiding na jouw eerste twee jaren van de studie niet minstens 45 credits behaalde werd;
 • bij een graduaats- of bacheloropleiding na jouw derde jaar van de studie niet minstens 90 credits behaalde
 • bij een bacheloropleiding na jouw vierde jaar van de studie  niet minstens 135 credits behaald werd
 • de graduaatsopleiding van 90 of 120 studiepunten niet met succes beëindigde na respectievelijk drie of vier jaar van de studie
 • de bacheloropleiding van 180 of 240 studiepunten niet met succes beëindigde na respectieveljk vijf of zes jaar van de studie
 • een voortgezette bacheloropleiding ("bachelor-na -bachelor") van 60 studiepunten niet met succes beëindigde na twee jaar van de studie
 • bij een masteropleiding, al dan niet gecombineerd met een schakel- of voorbereidingsprogramma, na het tweede jaar van de studie niet minstens 60 credits behaalde
 • bij een masteropleiding, al dan niet gecombineerd met een schakel- of voorbereidingsprogramma, na het derde jaar van de studie niet minstens 120 credits behaalde
 • de masteropleiding van 60, 120 of 180 studiepunten niet met succes beëindigde na respectievelijk twee, drie of vier jaar van de studie. Indien de masteropleiding gepaard ging met een schakelprogramma of voorbereidingsprogramma van minstens 30 studiepunten, kan de studietermijn verlengd worden met één extra studiejaar.

Als je wisselt van opleiding en je ontvangt vrijstellingen voor bepaalde vakken, tellen enkel de studiepunten van de vrijgestelde vakken mee voor de berekening van deze bepalingen.

 

Extra informatie