Bijdrage in de administratieve kosten

Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je 237 euro betalen als bijdrage in de administratieve kosten voor de behandeling van je aanvraag. Is je verblijfsaanvraag niet gebaseerd op artikel 58 Vw maar wel gegrond op artikel 9 Vw (je hebt je bijvoorbeeld ingeschreven in een privéschool), dan betaal je 229 euro. Lees hier meer over de vrijstellingen en procedure.

Jijzelf, of een derde persoon, schrijft dit bedrag over op bankrekening BE57 6792 0060 9235 van de Dienst Vreemdelingenzaken. In de mededeling vermeld je je naam, voornaam, geboortedatum en nationaliteit. Voor de mededeling moet je volgende structuur gebruiken: NaamVoornaamNationaliteitDDMMJJJJ.

Als bewijs van betaling kan je bijvoorbeeld een een rekeninguittreksel of een stortingsbewijs met stempel van de post voorleggen.

Ontvang je als student een beurs van een overheid of instelling opgesomd in art. 1/1 van het KB van 8 oktober 1981 dan ben je hiervan vrijgesteld als je het bewijs van de beurs toevoegt aan de hand van een standaardformulier.

Hoger onderwijs

Je volgt hoger onderwijs aan een door de bevoegde Vlaamse of Franstalige gemeenschap erkende instelling voor hoger onderwijs.

Een privéschool, die erkend noch gesubsidieerd wordt door de Belgische staat, komt niet in aanmerking voor een verblijf als student. Je kan wel een aanvraag indien voor een visum D op basis van artikel 9 Verblijfswet.

Hogere studie of uniek voorbereidend jaar

Je hogere studie moet leiden tot een diploma van graduaat, bachelor, master of doctor, of kaderen in een opleiding sociale promotie (Brussel en Wallonië). Andere opleidingen komen niet in aanmerking tenzij het past binnen het unieke voorbereidend jaar met als doel

  • de landstaal (Nederlands, Frans, Duits) te leren bij een talencentrum van universiteit of hogeschool (geen CVO opleiding) indien dat noodzakelijk is voor de daaropvolgende geplande opleiding
  • noodzakelijke aanvullende kennis te verschaffen vereist om toegang te krijgen tot de geplande opleiding 

Wil je starten met een voorbereidend jaar dan moet je ook al een voorlopig toelatingsbewijs of een gedetailleerd studieplan voorleggen voor de daaropvolgende hogere studie en scholen om het voorbereidend karakter van de vooropleiding aan te tonen.

Volg je lager of secundair onderwijs (inclusief 7de jaar HSO), of hogere studies aan een niet door de overheid erkende instelling, dan kan je als derdelands student geen verblijfsrecht op basis van artikel 60 Verblijfswet krijgen. Dat kan dan wel eventueel op grond van artikel 9 Verblijfswet.

Voltijdse hogere studie

Je moet een voltijdse hogere studie volgen met minimum 54 studiepunten (ECTS credits). 

Onderwijs met een beperkt uurrooster is dus niet toegestaan, tenzij dat onderwijs voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • het is je laatste studiejaar met beperkt aantal credits
  • je kan onmogelijk een hoger aantal studiepunten opnemen om redenen buiten jouw wil
  • de studie vormt een voorbereiding op onderwijs met een volledig leerplan (bijvoorbeeld een voorbereidend jaar taalonderwijs) en omvat tenminste 12 lesuren per week

Voldoende bestaansmiddelen

Je moet bewijzen dat je over voldoende bestaansmiddelen beschikt.

Voor het academiejaar 2024-2025 geldt een minimumbedrag van 803 euro per maand.

Je kan voldoende bestaansmiddelen bewijzen

Toestemming van ouders of voogd

Ben je jonger dan 18 als je een aanvraag indient, dan moeten je ouders of wettelijke voogd schriftelijk akkoord gaan.

Ziekteverzekering

Je beschikt over een ziekteverzekering die de risico's in België dekt tijdens je geplande verblijf.

Geen gevaar voor de volksgezondheid

Je mag geen gevaar betekenen voor de volksgezondheid.

Geen gevaar voor de openbare orde of veiligheid

Je mag geen gevaar betekenen voor de Belgische openbare orde of veiligheid.

 

Extra informatie