Betalingsbewijs bijdrage in administratieve kosten

Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je 228 euro betalen als bijdrage in de administratieve kosten voor de behandeling van je aanvraag. Is je verblijfsaanvraag niet gebaseerd op artikel 58 Vw maar wel gegrond op artikel 9 Vw (je hebt je bijvoorbeeld ingeschreven in een privéschool), dan betaal je 201 euro. Bepaalde personen zijn vrijgesteld. 

Jijzelf, of een derde persoon, schrijft dit bedrag over op bankrekening BE57 6792 0060 9235 van de Dienst Vreemdelingenzaken. In de mededeling vermeld je je naam, voornaam, geboortedatum en nationaliteit. Voor de mededeling moet je volgende structuur gebruiken: NaamVoornaamNationaliteitDDMMJJJJ.

Als bewijs van betaling kan je bijvoorbeeld een een rekeninguittreksel of een stortingsbewijs met stempel van de post voorleggen.

Ontvang je als student een beurs van een overheid of instelling opgesomd in art. 1/1 van het KB van 8 oktober 1981 dan ben je hiervan vrijgesteld als je het bewijs van de beurs toevoegt aan de hand van een standaardformulier.

Geldig internationaal paspoort

Je moet een geldig internationaal paspoort voorleggen of een gelijkwaardige reistitel. Je zorgt best dat deze nog voldoende lang geldig zijn: het toegestande verblijf als student zal sowieso nooit langer zijn dan de geldigheid van het paspoort of de reistitel.

Inschrijvingsattest hoger onderwijs

Het verplichte bewijs van inschrijving vermeldt meteen welke situatie van toepassing is: 

 • een definitieve inschrijving als voltijds student hoger onderwijs of voor een voorbereidend jaar;
 • een bewijs van voorwaardelijke toelating of inschrijving voor een toelatingsproef voorafgaand aan de voltijdse studie of voorbereidend jaar.;
 • een bewijs van toelating als uitwisselingsstudent. 

Op dit standaardformulier moet de onderwijsinstelling ook desgevallend aangeven:

 • de academische graad;
 • of de opleiding een mobiliteitsprogramma omvat, zoja hoeveel maanden;
 • hoeveel credits de opleiding in het totaal omvat en hoeveel credits daarvan voor het komende academiejaar zullen opgenomen worden (indien reeds gekend)
 • of de opleiding voltijds gevolgd zal worden of om welke reden de vereiste 54 credits niet gehaald kunnen worden komend opleidingsjaar
 • indien het een voorlopige inschrijving betreft, welke de voorwaarden precies zijn om een definitieve inschrijving te bekomen.

Bewijs van voldoende bestaansmiddelen

Het bewijs van voldoende bestaansmiddelen kan je leveren op drie manieren:

 • Een attest van de beurs of lening die je krijgt of zal krijgen van een internationale of nationale overheid, gemeenschap, gewest, provincie of gemeente, of instelling van hoger onderwijs. Er moet maandelijks een voldoende bedrag beschikbaar zijn. Voor academiejaar 2023 - 2024 bedraagt dit 789 euro.
 • Een verbintenis tot tenlasteneming door een natuurlijke persoon
 • Enig ander bewijsmiddel van voldoende bestaansmiddelen. Werk je met een geblokkeerde bankrekening beheerd door universiteit of hogeschool dan moet hierop het minimum maandbedrag vermenigvuldigd met 12 op gestort worden. Louter een bankattest wordt niet aanvaard. De regelmaat van de middelen zal worden geverifieerd.

Bewijs van ziekteverzekering

Bij een aanvraag in België kan je het bewijs leveren met:

 • een aansluiting bij een Belgische mutualiteit
 • een privéziekteverzekering

Bij een aanvraag in het buitenland kan je het bewijs leveren met een privéziekteverzekering

Medisch attest

Je moet een medisch attest voorleggen. Het medisch attest bewijst dat je niet aan bepaalde ziektes lijdt die een gevaar betekenen voor de volksgezondheid of de openbare orde en veiligheid.

Het medisch attest moet in principe worden opgesteld door een geneesheer die is aangesteld door de diplomatieke of consulaire post in het buitenland waar je je aanvraag indient. De DVZ kan je in bepaalde gevallen een vrijstelling geven. Bijvoorbeeld wanneer je je attest niet kan bekomen omwille van administratieve redenen.

Verblijf je al in België, dan kan je het medisch attest laten vullen door een arts naar keuze in België.

Uittreksel strafregister

Het uittreksel of gelijkwaardig attest moet bewijzen dat je niet veroordeeld bent wegens misdaden of wanbedrijven van gemeenrecht. Je vraagt het op in jouw herkomstland of het land waar je het laatst officieel verbleef.

Het getuigschrift is verplicht als je ouder bent dan 18 jaar.

De DVZ kan je in bepaalde gevallen een vrijstelling geven. Bijvoorbeeld wanneer je je attest niet kan bekomen omwille van administratieve redenen.

Studieplan

Als je naar België komt om een voorbereidend jaar te volgen, leg je best meteen ook bewijzen voor welke opleiding je na het voorbereidende jaar zal volgen. Veel hogescholen en universiteiten eisen dat je een voorbereidend jaar volgt. Om voldoende talenkennis op te doen.

 
Extra informatie