Betalingsbewijs bijdrage in administratieve kosten

Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je 204 euro betalen als bijdrage in de administratieve kosten voor de behandeling van je aanvraag. Is je verblijfsaanvraag niet gebaseerd op artikel 58 Vw maar wel gegrond op artikel 9 Vw (je hebt je bijvoorbeeld ingeschreven in een privéschool), dan betaal je 358 euro. Jijzelf, of een derde persoon, schrijft dit bedrag over op bankrekening BE57 6792 0060 9235 van de Dienst Vreemdelingenzaken. In de mededeling vermeld je je naam, voornaam, geboortedatum en nationaliteit. Voor de mededeling moet je volgende structuur gebruiken: NaamVoornaamNationaliteitDDMMJJJJ.

Voor elk 18+ gezinslid is een aparte overschrijving vereist.

Als bewijs van betaling kan je bijvoorbeeld een een rekeninguittreksel of een stortingsbewijs met stempel van de post voorleggen.

Studenten die een beurs ontvangen van een van de overheden of instellingen opgesomd in art. 1/1 van het KB van 8 oktober 1981 zijn vrijgesteld van de betaling van de bijdrage in de administratieve kostenHet bewijs van de beurs wordt geleverd aan de hand van een standaardformulier.

Uit instructies van DVZ aan de gemeente volgt dat elke staatloze die erkend is door de familierechtbank vrijgesteld wordt van bijdrage in de administratieve kost, voor elk soort verblijfsaanvraag.

Een geldig nationaal (reis)paspoort

Je moet een geldig nationaal (reis)paspoort voorleggen.

Inschrijvingsattest

Je moet een ‘inschrijvingsattest’ van de onderwijsinstelling voorleggen. Het inschrijvingsattest bewijst dat je effectief ingeschreven bent als regelmatige leerling of student.

Alleen met een inschrijvingsattest kan je een verblijfsrecht in België krijgen. Er zijn ook andere attesten. Die zijn wel voldoende voor je aanvraag voor je visum type D in het buitenland, maar niet voor je verblijfsrecht in België.

Andere attesten zijn:

 • attest ‘toegelaten tot de studies’
 • attest ‘inschrijving toelatingsproef’, of
 • attest ‘aanvraag gelijkwaardigheid van een diploma
 • attest ‘inschrijving opleiding sociale promotie
 • attest ‘HBO5 opleiding’

Een attest ‘toegelaten tot de studies’ bewijst dat je aan de diplomavoorwaarden voldoet en de selectieprocedure hebt gevolgd. Na aankomst in België moet je eerst alle administratieve voorwaarden voor je inschrijving vervullen. Bijvoorbeeld het bewijs van taalkennis, de betaling van inschrijvingsgeld, enz. Pas als die administratieve voorwaarden zijn voldaan, geeft de instelling je een inschrijvingsattest.

Een attest ‘inschrijving toelatingsproef’ kan zowel voor een verplichte als een vrijblijvende toelatingsproef.

Een attest ‘aanvraag gelijkwaardigheid van een diploma’ bewijst dat je een aanvraag indiende voor een erkenning van de gelijkwaardigheid van je buitenlandse diploma dat vereist is om een bepaalde opleiding te kunnen volgen.

Een attest ‘inschrijving opleiding sociale promotie’ bewijst dat je in Brussel of Wallonië een opleiding volgt equivalent aan bachelor of master. Om aanvaard te worden voor een verblijf als derdelands student, moet het aantal opleidingsonderdelen per academiejaar minstens 480 bedragen.

Een attest ‘HBO5-opleiding’ omvat een opleiding hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen. Voorwaarde voor verblijfsrecht als derdelands student is wel dat de opleiding leidt tot een graduaatsdiploma en dus méér dan 900 lestijden omvat. Een overzicht van erkende HBO5-opleidingen, klik hier is te vinden op www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_hbo.php  

Bewijs van voldoende bestaansmiddelen

Het bewijs van voldoende bestaansmiddelen kan je leveren door:

 • een studiebeurs of studielening
 • bij te klussen tijdens het academiejaar.
 • een verbintenis tot tenlasteneming buitenlandse student (bijlage 32
 • een attest van een geblokkeerde bankrekening

Het creditsaldo op de geblokkeerde bankrekening moet overeenstemmen met het bedrag dat de DVZ jaarlijks vaststelt als minimumbedrag voor een student vermenigvuldigd met 12.

Als je zelf een geblokkeerde rekening kan openen in het buitenland, aanvaardt DVZ dat attest. Dat is bijv. het geval voor Chinese studenten.

Als je een geblokkeerde rekening opent bij een Belgische bank, aanvaardt de DVZ het attest alleen als er een samenwerkingsverband bestaat tussen je universiteit of hogeschool en de Belgisch bank. (omdat particuliere studenten geen geblokkeerde rekening kunnen openen bij een Belgische bank).

Je maakt het geld over aan je universiteit of hogeschool. Die stort het op zijn beurt op een geblokkeerde rekening bij een bank. De universiteit of hogeschool keert jou dan maandelijks het vereiste minimumbedrag uit.

Medisch attest

Je moet een medisch attest voorleggen. Het medisch attest bewijst dat je niet aan bepaalde ziektes lijdt die een gevaar betekenen voor de volksgezondheid of de openbare orde en veiligheid.

Het medisch attest moet in principe worden opgesteld door een geneesheer die is aangesteld door de diplomatieke of consulaire post in het buitenland waar je je aanvraag indient.

De DVZ kan je in bepaalde gevallen een vrijstelling geven. Bijvoorbeeld wanneer je je attest niet kan bekomen omwille van administratieve redenen.

Bewijs van goed gedrag en zeden

Je moet een getuigschrift of bewijs van goed gedrag en zeden overmaken.

Dat getuigschrift moet bewijzen dat je niet veroordeeld bent wegens misdaden of wanbedrijven van gemeenrecht. Je vraagt het op in jouw herkomstland.

Het getuigschrift is alleen verplicht als je ouder bent dan 21 jaar.

De DVZ kan je in bepaalde gevallen een vrijstelling geven. Bijvoorbeeld wanneer je je attest niet kan bekomen omwille van administratieve redenen.

Studieplan

Als je naar België komt om een voorbereidend jaar of taaljaar te volgen, moet je ook een gedetailleerd studieplan voorleggen.

Het studieplan beschrijft op welke studies je je voorbereidt:

 • Aan welke hogeschool of universiteit?
 • Welke studies?
 • Welk uurrooster?

In de praktijk vraagt DVZ zowel een attest van het voorbereidend jaar, als

 • een aanvaardingsbewijs of attest van voorlopige toelating of inschrijving voor de eigenlijk studies hoger onderwijs; of
 • een gedetailleerd leerplan.
Veel hogescholen en universiteiten eisen dat je een voorbereidend jaar volgt. Om voldoende talenkennis op te doen.
 
Als je onderwijs met een beperkt uurrooster volgt, leg je best volgende documenten voor:
 • om aan te tonen dat de studie je hoofdbezigheid is:
  • een verklaring op eer dat je geen activiteit als werknemer of zelfstandige zal uitoefenen die de normale voortzetting van je studies manifest zou hinderen
 • om  aan te tonen dat de studie eenvoorbereiding of aanvulling is op onderwijs met een volledig leerplan
  • een attest waaruit blijkt dat je toegelaten bent tot een cyclus van hoger onderwijs met volledig leerplan voor het volgend school- of academiejaar of
  • een gedetailleerd leerplan of
  • het vroeger verworven diploma samen met documenten die de continuïteit aantonen met de reeds gevolgde studies
Extra informatie