Tegen een bevel om het grondgebied te verlaten (BGV) kan je een annulatie- en/of schorsingsberoep instellen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV). In sommige gevallen kan je bij de RvV de schorsing van het BGV vorderen bij uitterst dringende noodzakelijkheid (UDN).

Na een beroep bij de RvV kan je in sommige gevallen een cassatieberoep instellen bij de Raad van State (RvS). 

Als je alle nationale beroepsmogelijkheden hebt uitgeput, is een beroep bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) soms nog een laatste optie. 

Annulatie- en/of schorsingsberoep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Je kan tegen een BGV een annulatieberoep en/of schorsingsberoep instellen bij de RvV binnen de 30 dagen. De beroepstermijn bedraagt 10 dagen bij betekening in een gesloten centrum of terugkeerwoning.

Je kan niet gerepatrieerd worden tijdens:

  • de beroepstermijn
  • de beroepsprocedure, op voorwaarde dat het beroep schorsende werking heeft of de RvV schorsing heeft toegekend

Als het beroep geen schorsende werking heeft of de rechter geen schorsing heeft toegekend, kan je gerepatrieerd worden voordat de RvV een arrest heeft uitgesproken. In dat geval kan je een vordering tot voorlopige maatregelen in uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN) indienen om de uitwijzing te schorsen.

Schorsingsberoep bij uiterst dringende noodzakelijkheid bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Je kan tegen een BGV een vordering tot schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN) instellen bij de RvV op voorwaarde dat je uitwijzing imminent of nakend is. 

Je moet de vordering instellen binnen de 10 dagen na de kennisgeving van het BGV. Vanaf een tweede BGV bedraagt de beroepstermijn 5 dagen na kennisgeving van het BGV. 

Je kan niet gerepatrieerd worden tijdens: 

  • de beroepstermijn 
  • de beroepsprocedure 

Als een vordering tot 'gewone' schorsing hangend is en je wordt in detentie geplaatst, kan je de versnelde behandeling van de vordering tot 'gewone' schorsing vragen via voorlopige maatregelen in UDN. In dat geval is een gedwongen repatriëring niet mogelijk vanaf de ontvangst van de vordering tot het bevelen van voorlopige maatregelen totdat de RvV zich heeft uitgesproken over de ingeleide vordering. 

Cassatieberoep bij de Raad voor State

Na een beroep bij de RvV in je nadeel, kan je een cassatieberoep indienen bij de Raad van State (RvS). Een beroep bij de RvS is niet schorsend. 

Je kan niet gerepatrieerd worden tijdens de beroepstermijn. Repatriëring is wel mogelijk tijdens de beroepsprocedure. 

Beroep bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Als je de nationele beroepsmogelijkheden hebt uitgeput, kan je bij een mogelijke schending van artikel 3 EVRM een beroep instellen bij het EHRM om een tijdelijk verbod op uitwijzing te bekomen (rule 39). Er is sprake van een schending van artikel 3 EVRM als een uitwijzing een ernstig risico op foltering of op een onmenselijke of vernederende behandeling veroorzaakt. 

Extra informatie