5 jaar voorwaardelijk verblijf

De eerste 5 jaar is je verblijfsrecht van onbeperkte duur, maar wel voorwaardelijk. Dat betekent dat je tijdens deze periode moet blijven voldoen aan de Europese regels over het vrij verkeer van personen. Als EU-werkzoekende of eventueel in een andere hoedanigheid binnen het vrij personenverkeer, bijvoorbeeld als EU-werknemer of –zelfstandige. De Verblijfswet zegt niets over de procedure die je moet volgen om van EU- hoedanigheid te veranderen. Je bent dus niet verplicht om een wijziging te melden aan de gemeente, maar soms kan het in je voordeel zijn om dit wel te doen. Bijvoorbeeld als de DVZ je verblijfsrecht wil beëindigen omdat je niet meer voldoet aan de voorwaarden van het statuut waarmee je een inschrijving bekwam, terwijl je wel voldoet aan de voorwaarden van een andere hoedanigheid. Het is dan belangrijk dat de DVZ daarvan op de hoogte is.

Als je tijdens de eerste vijf jaar niet meer voldoet aan de Europese regels over het vrij personenverkeer, dan kan de DVZ een einde maken aan je verblijf. De termijn van 5 jaar begint vanaf je aanvraag van een verklaring van inschrijving te lopen. Dus de datum op de bijlage 19 en niet de datum op je papieren bijlage 8ter of elektronische EU kaart.

Einde van je verblijfsrecht

De minister of DVZ kan in een van de volgende gevallen een einde maken aan je verblijfsrecht:

 • Je voldoet niet meer aan de voorwaarden van het statuut 'EU-werkzoekende': je toont niet aan dat je nog altijd werk zoekt en dat je een reële kans hebt om werk te vinden. Je voldoet ook niet aan de voorwaarden van een andere EU-hoedanigheid.
 • Je bent een gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid. Een strafrechtelijke veroordeling is daarvan op zich geen bewijs. Je gedrag moet een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging zijn voor een fundamenteel belang van de samenleving.
 • Je bent een gevaar voor de volksgezondheid. Het moet gaan om een ziekte die in de bijlage tot de Verblijfswet staat. Als je ziekte later dan 3 maanden na aankomst optreedt, kan dat geen reden meer zijn voor verwijdering van het grondgebied.

Daarnaast kan de minister of DVZ je verblijfsrecht retroactief intrekken als je fraude pleegde die bijgedragen heeft tot de erkenning van je verblijfsrecht. 

Voordat de minister of DVZ je verblijfsrecht beëindigt of intrekt zal het je schriftelijk vragen om eventuele relevante informatie, die het nemen van de beslissing kan verhinderen of beïnvloeden, over te maken. Op de hoorplicht bestaan wel een aantal wettelijke uitzonderingenOok moet de minister of DVZ altijd rekening houden met de volgende elementen:

 • de duur van je verblijf in België
 • je leeftijd
 • je gezondheidstoestand
 • je gezins- en economische situatie
 • je sociale en culturele integratie in België
 • je banden met het herkomstland

In principe krijg je 15 dagen de tijd vanaf de ontvangst van de brief van de minister of DVZ om relevante informatie schriftelijk over te maken. Voldoe je niet meer aan de voorwaarden voor een verblijfsrecht als EU- werkzoekende, maar wel aan de voorwaarden van een andere EU-hoedanigheid? Of heb je belangrijke informatie over je gezondheid of over je banden met België? Dan meld je dat best in je antwoord, samen met de bewijzen hiervan. 

Controle door DVZ

DVZ kan controleren of je nog aan de voorwaarden voldoet, maar mag dat niet systematisch doen. Dit mag alleen bij redelijke twijfel, bijvoorbeeld naar aanleiding van een ambtelijke schrapping.

Hoe weet de DVZ of je (nog altijd) een ‘EU-werkzoekende’ bent?

De RVA geeft aan de DVZ de persoonsgegevens door van Unieburgers die zes opeenvolgende maanden werkloos zijn en voordien minder dan 12 maanden gewerkt hebben.  

De DVZ kan ook nagaan of je als Unieburger OCMW-steun geniet. Die gegevens krijgt de DVZ systematisch van de  POD Maatschappelijke Integratie, via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Als je financiële steun krijgt van het OCMW is de DVZ daar in de volgende gevallen automatisch van op de hoogte:

 • Je krijgt maatschappelijke dienstverlening tijdens je aanvraag voor een verklaring van inschrijving (tijdens de bijlage 19).
 • Je hebt een EU kaart en ontvangt leefloon, terwijl je tijdens je aanvraag voor een verklaring van inschrijving (bijlage 19) ook al maatschappelijke dienstverlening hebt gekregen. 
 • Je hebt een EU kaart en hebt gedurende meer dan negentig (al dan niet opeenvolgende) dagen in de twaalf maanden voorafgaand aan het bericht van de POD leefloon gekregen. Je  genoot nog geen maatschappelijke dienstverlening tijdens je aanvraag voor een verklaring van inschrijving (bijlage 19).

Heeft OCMW-steun gevolgen voor je verblijfsrecht?

Het genieten van OCMW-steun kan nooit een reden zijn om een einde te maken aan je verblijf als EU-werkzoekende. Zie boven onder ‘Einde van je verblijfsrecht’.

Bijlage 21

Als de minister of DVZ je verblijfsrecht beëindigt of intrekt levert de gemeente een bijlage 21 af. Zo nodig met bevel om het grondgebied te verlaten. De gemeente trekt je verklaring van inschrijving (EU kaart) in. 

Tegen de bijlage 21 kan je een beroep indienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Het beroep is automatisch schorsend, maar hierop bestaat een uitzondering.

Extra informatie