Er bestaan geen regels van de Europese Unie over afstamming. In België gelden alleen de Belgische regels. Deze zijn terug te vinden in het wetboek Internationaal Privaatrecht (wetboek IPR).

Het wetboek IPR maakt een onderscheid tussen de bevoegdheid van de Belgische rechters aan de ene kant en de bevoegdheid van de ambtenaar van de burgerlijke stand om akten van erkenning op te maken aan de andere kant. Dit staat in artikel 65 wetboek IPR.

Bevoegdheid van de Belgische rechter met betrekking tot afstamming

Het gaat hier om vorderingen over de afstamming zoals:

 • de betwisting van vaderschap als de toepasselijke wet een vermoeden van vaderschap oplegt 
 • de rechterlijke procedure, wanneer de moeder weigert haar toestemming te geven voor de erkenning van haar kind door de vader

Wanneer zijn de Belgische rechters bevoegd?

De Belgische rechter is bevoegd als aan minstens een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Het kind heeft bij de instelling van de vordering zijn gewone verblijfplaats in België.
 • De persoon ten opzichte van wie de afstammingsband wordt aangevoerd of betwist heeft bij de instelling van de vordering zijn of haar gewone verblijfplaats in België.
 • Het kind en de persoon ten opzichte van wie de afstammingsband wordt aangevoerd of betwist, zijn bij de instelling van de vordering Belg.
 • De verweerder heeft zijn woonplaats of gewone verblijfplaats in België.
 • In uitzonderlijke gevallen: wanneer de zaak nauwe banden heeft met België en een procedure in het buitenland onmogelijk blijkt of het onredelijk zou zijn te eisen dat de vordering in het buitenland wordt ingesteld.

Artikel 5, 11 en 61 Wetboek IPR 

De erkenning van een kind in België

Wanneer kan de erkenningsakte in België worden opgemaakt?

De erkenning van een kind kan in België gebeuren als aan minstens een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • de erkenner heeft zijn woonplaats in België op het moment van de erkenning
 • de erkenner heeft zijn gewone verblijfplaats in België op het moment van de erkenning
 • de erkenner is Belg op het moment van de erkenning
 • het kind is in België geboren
 • het kind heeft zijn gewone verblijfplaats in België op het moment van de erkenning

Als het kind in België geboren is of er de gewone verblijfplaats heeft, kan de vader het hier dus erkennen. Ongeacht zijn verblijfsstatuut.

Artikel 65 Wetboek IPR

Wie kan een erkenningsakte opmaken?

De erkenning moet gebeuren in een authentieke akte. Dit kan bij de ambtenaar van burgerlijke stand van: 

- plaats waar erkenner, kind of de moeder is ingeschreven

-  of van de actuele verblijfplaats van een van hen

- of van de plaats waar het kind is geboren

Artikel 327/1§1  Burgerlijk Wetboek

 

Extra informatie