Kies je begrip:

 • Aanhangigheid

  Is er geen verdrag of Europese regelgeving van toepassing? Dan geeft artikel 14 Wetboek Internationaal Privaatrecht (Wetboek IPR) de regel.

 • Adouls

  Adouls zijn functionarissen die de taken van notarissen verrichten. Ze zijn volgens het recht van de islam bevoegd om akten van religieus recht op te stellen.

 • Bruidsgift of bruidsprijs

  In de islam is de man formeel verplicht aan zijn vrouw een bruidsprijs of bruidsgave te betalen bij het sluiten van het huwelijk.

 • Brussel IIter Verordening

  De Brussel IIter Verordening is een verordening van de Europese Unie over:

 • DABS

  In de centrale Databank van Akten van de Burgerlijke Stand (DABS) worden al de gemeentelijke registers en de registers van de Belgische consulaire posten geïntegreerd.

 • Dubbele nationaliteit in het IPR

  Elke staat heeft het recht om zelf te bepalen wie zijn onderdanen zijn.

 • Eensluidend afschrift

  Een eensluidend afschrift is een kopie van een akte van de burgerlijke stand en vermeldt de historiek van de staat van betrokken persoon.

 • EU-lidstaten

  Dit zijn de 27 EU-lidstaten (alfabetisch):

 • Exequatur

  Exequatur is een toelating van een Belgische rechter tot tenuitvoerlegging in België van een buitenlandse rechterlijke beslissing.

 • Gewone verblijfplaats

  Je gewone verblijfplaats is de plaats waar jij je als natuurlijke persoon hoofdzakelijk hebt gevestigd (artikel 4 Wetboek IPR ). Het is een feitelijk gegeven.

 • Herverwijzing

  De regels van het internationaal privaatrecht (IPR) zijn niet in alle landen gelijk.

 • Internationale uittreksels uit de burgerlijke stand

  De overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand, gedaan te Wenen op 8 september 1976 heeft tot doel de lidstaten het gebruik op te leggen van ge

 • Kantmelding of randmelding

  De kantmelding op akten van de burgerlijke stand gaf beknopt de inhoud van een akte of van het beschikkend gedeelte van een rechterlijke beslissing weer op papieren aktes die werden opgemaakt voor

 • Moudawana

  De Moudawana is het Marokkaanse familiewetboek. Het onderging in 2004 een grondige wijziging.

 • Openbare orde

  Met ‘openbare orde’ worden die beginselen bedoeld die voor de Belgische samenleving zo belangrijk zijn dat er niet van kan worden afgeweken door de toepassing van buitenlands recht.

 • Opmaak Belgische akte op basis van een buitenlandse akte

  Iedere Belg kan verzoeken dat, op basis van een buitenlandse akte die op hem betrekking heeft, een Belgische akte van de burgerlijke stand wordt opgemaakt (art. 68 BW).

 • Tenuitvoerlegging

  De tenuitvoerlegging van een vonnis of arrest is het hard maken ervan.

 • Uitgifte

  Een uitgifte van een rechterlijke beslissing of van een authentieke akte is:

 • Uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand

  Van de akten van de burgerlijke stand die in de DABS zijn opgenomen, kunnen zowel afschriften als uittreksels worden verkregen (art. 28 BW).

 • Uitzonderingsclausule

  Wanneer het recht dat aangewezen wordt door het Wetboek IPR een zeer zwakke band heeft met het geval, terwijl een ander recht een zeer nauwe band heeft met het geval, mag uitzonderlijk dat laatste

 • Verbetering akte van de burgerlijke stand

  Als een akte van burgerlijke stand een materiële misslag bevat, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand deze fout zelf verbeteren (procedure artikel 33-34 Burgerlijk Wetboek).

 • Voorrangsregels of politiewetten

  Sommige regels van het Belgisch recht zijn zo belangrijk dat zij altijd worden toegepast, ongeacht het recht aangeduid door de regels van het Wetboek IPR. Dit komt niet veel voor.

 • Wetsontduiking

  Er is sprake van wetsontduiking als er feiten of handelingen werden gesteld met als enkele doel om te ontsnappen aan het normaal toepasselijke recht op basis van het Wetboek IPR (artikel 18 Wetboek