De interlandelijke adoptieprocedure valt uiteen in 3 stappen:

Voorafgaand

Indien u uw gewone verblijfplaats in België heeft, is het verplicht om een voorbereiding te volgen

 • Dan oordeelt de jeugdrechtbank in een geschiktheidsvonnis of u al dan niet geschikt bent om een kind te adopteren. Dit oordeel is gebaseerd op een maatschappelijk onderzoek en gesprekken (een maatschappelijk onderzoek is niet nodig wanneer het gaat om het adopteren van een kleinkind, kind van de partner of kind van de broer of zuster)
 • Dan volgt de adoptiebemiddeling: het matchen van de adoptie-ouders aan een bepaald kind. Hiervoor doe je beroep op een erkende adoptie-dienst naar keuze.
 • Dit is de enige stap die men eventueel ook zelfstandig kan doen. Ook zelfstandige adopties, waarbij niet Kind en Gezin, maar een buitenlandse organisatie de adoptie-ouders aan een bepaald kind koppelt, zijn dus enkel mogelijk na het volgen van de verplichte voorbereiding bij Kind en Gezin en een geschiktheidsvonnis door de Jeugdrechtbank.
 • Het uitspreken van de adoptie.

Indien u als Belg uw gewone verblijfplaats in het buitenland heeft, moet u de voorbereiding volgen die het land van uw gewone verblijfplaats voorschrijft.

Overbrenging van het kind naar België met het oog op adoptie in België

Indien men de eigenlijke adoptieprocedure in België wenst te voeren, wordt na de voorbereiding het kind overgebracht naar België. Daartoe dient men de volgende documenten voor te leggen:

 • verslag mbt kind, opgemaakt door de centrale autoriteit van het land van herkomst
 • geboorteakte kind
 • bewijs nationaliteit en verblijfplaats van kind
 • toestemmingsakte kind indien nodig
 • andere bij wet vereiste toestemmingen
 • geschiktheidsvonnis van adoptanten
 • bewijs verblijfsrecht België
 • tenlasteneming door adoptanten
 • schriftelijke goedkeuring van beide autoriteiten
 • attest van de centrale autoriteit van land van herkomst

Eigenlijke adoptieprocedure

Vervolgens dient men nog de eigenlijke adoptieprocedure te voeren en een adoptievonnis te bekomen. Dat kan ofwel via een adoptieprocedure voor de Belgische jeugdrechtbank, ofwel wordt de adoptie uitgesproken in het land van herkomst. In dat laatste geval is het recht van dat land van toepassing en dient men vervolgens de erkenning van de adoptie in België vragen, door de Federale Centrale Autoriteit. Daarop zijn dus de regels inzake erkenning buitenlandse adopties van toepassing.

Een adoptieprocedure kan in België gevoerd worden indien de geadopteerde of de adoptant de Belgische nationaliteit heeft, of zijn gewone verblijfplaats heeft in België (artikel 66 Wetboek IPR).

De Belgische rechter zal, in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek IPR, volgend recht toepassen:

Voor wat betreft de grondvoorwaarden om te kunnen adopteren (artikel 67 Wetboek IPR), dient men rekening te houden met één van volgende rechtssystemen

 • indien de adoptanten een gemeenschappelijke nationaliteit hebben, is het recht van de gemeenschappelijke nationaliteit van de adoptanten toepasselijk
 • anders, het recht van de gewone verblijfplaats van de adoptanten, indien deze een gewone verblijfplaats hebben in hetzelfde land
 • in laatste instantie, het Belgisch recht

Dit is een cascadesysteem: men dient eerst na te gaan of het eerste rechtsstelsel van toepassing kan zijn, zoniet: het tweede, en slechts in laatste instantie het derde.

Recht ivm de noodzakelijke toestemming (artikel 68 Wetboek IPR)

Of de toestemming van de geadopteerde al dan niet vereist is, wordt beheerst door het recht van zijn gewone verblijfplaats voorafgaand aan de adoptie. Indien dat recht geen toestemming voorziet, dan is het Belgisch recht hierop van toepassing.

Recht ivm de procedurele regels (artikel 69 Wetboek IPR)

Indien de procedure in België wordt gevoerd, is het Belgisch recht van toepassing op de adoptieprocedure.

Recht ivm de gevolgen van de adoptie (artikel 70 Wetboek IPR)

Om te weten wat de rechtstreekse gevolgen van de adoptie zijn, en of het een gewone of een volle adoptie betreft, dient men naar hetzelfde recht te kijken als voor de grondvoorwaarden:

 • indien de adoptanten een gemeenschappelijke nationaliteit hebben, is het recht van de gemeenschappelijke nationaliteit van de adoptanten toepasselijk
 • anders, het recht van de gewone verblijfplaats van de adoptanten, indien deze een gewone verblijfplaats hebben in hetzelfde land
 • in laatste instantie, het Belgisch recht
Extra informatie