Stappenplan

Als je als ouder vreest dat je (ex-)partner de kinderen zonder je toestemming zal meenemen naar een ander land, kan je de volgende voorzorgsmaatregelen nemen:

  • de omgeving informeren (familie, school, gemeente,...)
  • het gemeentebestuur vragen om een geen paspoort of identiteitskaart af te leveren voor je kind zonder je voorafgaande toestemming
    • hou er wel rekening mee dat als je kind naast de Belgische ook nog een andere nationaliteit heeft, het een paspoort of identiteitskaart kan krijgen van andere nationale overheden. Je kan in dat geval ook best de ambassade van het land concteren van het land waarvan je kind de nationaliteit heeft.
    • als je een ontvoering vreest naar een land waarvoor een reispas vereist is, kan je je kind laten opnemen op de PASBANN-lijst bij de Dienst Paspoorten van de FOD Buitenlandse Zaken. (FOD Buitenlandse Zaken, Tweede Directie Personenverkeer, C22, Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel).
  • de politie vragen preventief een signalement op te maken van de ouder die je kind zou kunnen ontvoeren (deze stap is slechts onder bepaalde omstandigheden mogelijk)
  • een advocaat raadplegen om een vonnis te verkrijgen waarin je rechten ten aanzien van je kind worden geregeld en waarin preventieve maatregelen ter voorkoming van een ontvoering worden bepaald
  • de erkenning van het Belgische vonnis over de gezagsregeling over de kinderen in het buitenland bekomen. Het kan immers zijn dat je Belgische gerechtelijke beslissing niet wordt erkend of niet uitvoerbaar is in het buitenland. Als je vreest dat je kind zal worden ontvoerd naar een land van de Europese Unie (buiten Denemarken) kan je beroep doen op de Brussel IIbis verordening

FOD Justititie - Centrale autoriteit

Directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele
Vrijheden
Dienst Internationale Rechtshulp in burgerlijke zaken
Federaal aanspreekpunt (“centrale autoriteit”)
Waterloolaan 115
1000 Brussel
Tel.: 00 32 (0)2 542 67 00 (24 uur op 24 via de
telefonische wachtdienst)
Fax: 00 32 (0)2 542 70 06
E-mail: kinderontvoering@just.fgov.be

Cel Kinderontvoeringen

Directie-generaal Consulaire Zaken
Dienst Internationale Gerechtelijke Samenwerking
(C1.2)
Karmelietenstraat 15
1000 Brussel
Tel.: 00 32 (0)2 501 81 11
Fax: 00 32 (0)2 513 55 47
E-mail: info@diplobel.fed.be (richten aan C1.2)

Child Focus

Houba-de-Strooperlaan 292
1020 Brussel
(Gratis) Noodnummer: 116 000
E-mail: 116000@childfocus.org
Website: www.childfocus.be