De omzendbrief van 14 januari 2015 omschrijft duidelijk welke documenten gelegaliseerd kunnen worden.

Documenten die gelegaliseerd mogen worden door de consulaire posten:

 • Stukken afgegeven door de buitenlandse overheid. Bijvoorbeeld akten van de burgerlijke stand, notariële akten.
 • Documenten ondertekend door een privépersoon, op voorwaarde dat de persoon die het stuk heeft ondertekend zich persoonlijk aanbiedt.
 • Vertalingen: zowel het origineel als de vertaling moeten gelegaliseerd worden. Voor de vertaling van verstotingsakten hebben de diplomatieke en consulaire posten ad hoc instructies gekregen van de Directie-generaal Consulaire Zaken van de FOD Buitenlandse Zaken, over de opmerking die aangebracht moet worden als het gaat over een procedure van ontbinding van het huwelijk gebaseerd op de eenzijdige wil van een van de echtgenoten.
 • Voor eensluidend verklaarde afschriften en uittreksels: deze mogen enkel afgeleverd zijn door de buitenlandse autoriteiten die het origineel afgeleverd hebben.
 • Diploma's: de diplomatieke of consulaire ambtenaar mag geen voor eensluidend verklaarde afschriften maken van diploma's van buitenlandse studenten voor gebruik in België.
 • Voor eensluidend verklaarde kopieën van de datapagina van Belgische paspoorten en reisdocumenten met de melding: "dit voor eensluidend verklaard afschrift geldt niet als reisdocument".

Belgische documenten of documenten afgegeven in België die gelegaliseerd mogen worden:

 • Publieke akten: afschriften of uittreksels van akten van burgerlijke stand, vonnissen die geveld werden in België, notariële akten, enzovoort.
 • Administratieve documenten: getuigschriften afgeleverd door federale, regionale, communautaire, provinciale en gemeentelijke autoriteiten, sanitaire getuigschriften of getuigschriften van herkomst voor goederen, douaneattesten, diploma's, enzovoort.
 • Eensluidende kopieën van Belgische documenten die door de bevoegde Belgische autoriteit afgeleverd werden.
 • Beëdigde vertalingen opgesteld door een beëdigd vertaler in België.
 • Onderhandse documenten die de handtekening van een Belgische autoriteit (notaris of gemeente) dragen, onderhandse documenten getekend door een Belg die geen verblijfplaats meer heeft in België, enzovoorts.
 • Medische certificaten gelegaliseerd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.
 • Akten en getuigschriften afgeleverd door de buitenlandse diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in België.
 • Een voor eensluidend verklaarde kopie van de datapagina van een Belgisch paspoot of reisdocument gemaakt door de gemeente of door een Belgische notaris en waarop de volgende vermelding is aangebracht: "dit voor eensluidend verklaard afschrift geldt niet als reisdocument kan door het Ministerie van Buitenlandse Zaken worden gelegaliseerd.
 • Een attest afgegeven door de Belgische gemeente of een Belgische notaris waarin de gegevens van een Belgische identiteitskaart zijn opgenomen, kan door het Ministerie van Buitenlandse Zaken worden gelegaliseerd.
 • Een eensluidend verklaard afschrift of uittreksel uit een vreemd reis- of identiteitsdocument gemaakt door de vertegenwoordiging van het betrokken land kan door het Ministerie van Buitenlandse Zaken worden gelegaliseerd.
Extra informatie