Het niet hebben van een verblijfrecht vormt geen beletsel om een gezinsleven op te bouwen of te beëindigen.

Iemand zonder wettig verblijf kan in België huwen, een huwelijkscontract aangaan, een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen, een kind erkennen, uit de echt scheiden, enz.

Wanneer hiervoor een procedure bij de gemeente moet worden opgestart (bv. in geval van huwelijk of wettelijk samenwonen) en de ambtenaar van de burgerlijke stand vaststelt dat iemand zonder wettig verblijf is, moet hij de Dienst Vreemdelingenzaken hiervan in kennis stellen. De Dienst Vreemdelingenzaken zal vervolgens een bevel om het grondgebied te verlaten (BGV) aan de betrokkene afleveren.

Tijdens het onderzoek van de procedure zal dit BGV opgeschort worden, zowel in geval van huwelijk als bij wettelijke samenwoning.

Het gegeven dat een bepaalde procedure werd opgestart, geeft echter niet automatisch een recht om in België te mogen verblijven. Afhankelijk van de procedure waarin men zich bevindt, zullen telkens nog verdere stappen moeten gezet worden om ook een eventueel verblijfsrecht te bekomen.

Extra informatie