Voor de verwerving van de Belgische nationaliteit is altijd een geboorteakte vereist. Als je in de onmogelijkheid verkeert of zware moeilijkheden ondervindt om een geboorteakte te bekomen, kan je vervangende documenten voorleggen volgens een cascadesysteem. Dat cascadesysteem verschilt naargelang je geboren bent in één van de landen die voorkomen op de lijst van het koninklijk besluit (KB) van 17 januari 2013 (Afghanistan, Somalië, Zuid-Soedan, de enclave Cabinda in Angola), of als je geboren bent in een ander land.

 • Kan je je geboorteakte niet bekomen? En ben je geboren in Afghanistan, Somalië, Zuid-Soedan of de enclave Cabinda in Angola? Dan kan je je geboorteakte vervangen door een geboorteattest. 
 • Ben je niet geboren in Afghanistan, Somalië, Zuid-Soedan of de enclave Cabinda in Angola, óf kan je geen geboorteattest bekomen? En kan je de onmogelijkheid of de zware moeilijkheden aantonen? Dan kan je terugvallen op een akte van bekendheid.
 • Kan je ook geen akte van bekendheid bekomen en kan je de onmogelijkheid aantonen? Dan kan je terugvallen op een beëdigde verklaring.

Dat staat in artikel 5 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit.

Onmogelijkheid om een geboorteakte te bekomen

Je kan je authentieke geboorteakte trapsgewijs vervangen als je:

 • in de onmogelijkheid verkeert om een geboorteakte te bekomen
 • zware moeilijkheden ondervindt om een geboorteakte te bekomen

Je moet zelf de onmogelijkheid of de zware moeilijkheden bewijzen. Er geldt een uitzondering als je geboren bent in één van de landen van de lijst van het KB van 17 januari 2013.

Wat is 'onmogelijkheid' of 'zware moeilijkheden'?

Er bestaat onduidelijkheid over de draagwijdte van de begrippen.

Volgens een oude omzendbrief van 20 juli 2000 was het niet noodzakelijk dat de geboorteakte werd vernietigd of nooit werd opgemaakt. De onmogelijkheid moest soepel beoordeeld worden. De volgende omstandigheden werden aanvaard als voldoende rechtvaardigingsgrond:

 • afstand
 • moeilijke verbindingen
 • staat van oorlog
 • financiële moeilijkheden (bijv. om de reis te maken)

De omzendbrief van 8 maart 2013 probeert duidelijkheid te scheppen. De omzendbrief bepaalt dat de begrippen onmogelijkheid of zware moeilijkheden strikt geïnterpreteerd moeten worden.

De materiële onmogelijkheid, zoals de kostprijs van de reis naar je herkomstland om daar de geboorteakte te gaan halen, is geen voldoende beletsel meer.

Ondanks deze verduidelijkingen blijven de begrippen in de praktijk zeer vaag. De nood aan verduidelijking blijft dus actueel.

Ook in het kader van naturalisatieaanvragen bij de Kamer blijkt de onmogelijkheid niet altijd even consequent geïnterpreteerd te worden door de Dienst Naturalisaties.

Landen waarvoor je geen onmogelijkheid moet aantonen

Voor sommige landen moet je niet zelf het bewijs leveren van de onmogelijkheid of de zware moeilijkheden om een geboorteakte te bekomen. De landen staan opgesomd in het KB van 17 januari 2013. Voor die landen wordt aanvaard dat de geboorteakte niet verkregen kan worden. Het gaat om:

 • Afghanistan
 • Angola (enkel de enclave Cabinda)
 • Somalië
 • Zuid-Soedan

Als je geboren bent in een van die landen, kan je een geboorteattest van de diplomatieke of consulaire overheden voorleggen, zonder dat de onmogelijkheid of zware moeilijkheden om een geboorteakte te bekomen aangetoond moeten worden. Als je ook om een geboorteattest te bekomen zware moeilijkheden ondervindt, én dat kunt aantonen, kan je het geboorteattest vervangen door een akte van bekendheid.

Erkende vluchtelingen en staatlozen

Erkende vluchtelingen en erkende staatlozen moeten niet bewijzen dat zij 'in de onmogelijkheid verkeren' om een geboorteakte te bekomen. Zij kunnen zich tot het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen wenden voor de documenten en getuigschriften die ze niet bij hun nationale overheid kunnen bekomen, dus ook voor een geboorteakte.

Cascadesysteem van vervanging

Geboorteakte

De geboorteakte is het belangrijkste document in een nationaliteitsprocedure. Voor elke procedure moet je er een voorleggen.

Je haalt de geboorteakte in je land van herkomst. 

Het KB van 14 januari 2013 vraagt een voor eensluidend verklaard afschrift van je geboorteakte. Een uittreksel van je geboorteakte is dus niet voldoende. 

Geboorteattest

Vreemdelingen die geboren zijn in Afghanistan, Angola (enkel de enclave Cabinda), Somalië of Zuid-Soedan, kunnen een geboorteattest, afgegeven door de diplomatieke of consulaire overheden van het land van geboorte, voorleggen. Zij moeten in dat geval niet de onmogelijkheid of de zware moeilijkheden aantonen.

Onderdanen van andere landen dan de landen van de lijst, kunnen zich niet beroepen op een geboorteattest. Zij moeten meteen terugvallen op de volgende mogelijkheid in het cascadesysteem: de akte van bekendheid via de vrederechter. De wetgever wou hiermee het gebruik van het geboorteattest inperken omdat er in het verleden vaak getwijfeld werd aan de echtheid van het attest.

Akte van bekendheid

Wie geen geboorteakte of geboorteattest kan voorleggen, en de onmogelijkheid of zware moeilijkheden kan aantonen, moet aan de vrederechter een akte van bekendheid vragen.

In een akte van bekendheid bevestigen twee getuigen in eer en geweten de beweringen van de persoon om wie het gaat: de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de belanghebbende en zijn ouders. En ook de plaats en het tijdstip van de geboorte van de belanghebbende en de redenen die verhinderen om de geboorteakte voor te leggen. De getuigen mogen, maar moeten geen familieleden zijn. Het is vaak heel moeilijk om twee betrouwbare getuigen te vinden die kunnen bevestigen of iemand op een bepaalde plaats en datum is geboren.

Een akte van bekendheid van de vrederechter moet daarna gehomologeerd worden door de familierechtbank.

Beëdigde verklaring

Als het onmogelijk is een akte van bekendheid te bekomen, en je dat kan bewijzen, kan je aan de familierechtbank toestemming vragen om een beëdigde verklaring op te stellen.

Deze twee laatste mogelijkheden gaan vaak gepaard met lange gerechtelijke procedures.

Vervangend vonnis

Bij de familierechtbank kan je een vervangend vonnis vragen, ter vervanging van de geboorteakte (art. 26, 27 en 35 oud B.W.). De ambtenaar van de burgerlijke stand kan de vervangende geboorteakte opmaken op basis van de gegevens die de griffier via DABS overzendt. 

Deze vervangende geboorteakte kan je dan voor alle soorten procedures gebruiken (niet enkel nationaliteitsprocedures). 

 

Extra informatie