De procureur des konings kan een negatief advies uitbrengen, als er ‘gewichtige feiten eigen aan de persoon’ zijn. De gewichtige feiten zijn zowel in de wet als in het KB van 14 januari 2013 opgesomd.

Deze opsommingen zijn niet limitatief. De procureur kan ook andere feiten als ‘gewichtige feiten eigen aan de persoon’ kwalificeren en op die basis een negatief advies geven.

Gewichtige feiten volgens het Wetboek van de Belgische nationaliteit

Enerzijds somt de wet de gewichtige feiten op. Het gaat om de volgende feiten:

 • zich in een geval bevinden dat aanleiding geeft tot vervallenverklaring
 • aanhanger zijn van een beweging of organisatie die door de Staatsveiligheid als gevaarlijk wordt beschouwd
 • de onmogelijkheid om de identiteit of hoofdverblijfplaats te controleren
 • het feit dat de identiteit niet kan worden gewaarborgd
 • veroordeling tot een definitieve straf wegens sociale of fiscale fraude. Sociale fraude is volgens het WBN iedere inbreuk op een sociale wetgeving. Fiscale fraude is iedere inbreuk op de fiscale wetboeken die wordt begaan met bedrieglijk opzet.

De procureur des konings kan rekening houden met feiten die niet in de wet worden opgesomd.

Gewichtige feiten volgens het KB van 14 januari 2013

Anderzijds somt het KB van 14 januari 2013 de gewichtige feiten op. Het gaat om de volgende feiten:

 • Elke strafrechtelijke veroordeling tot effectieve gevangenisstraf die voorkomt in het strafregister (tenzij eerherstel).
 • Elk feit dat kan leiden tot een strafrechtelijke veroordeling tot effectieve gevangenisstraf die voorkomt in het strafregister (tenzij eerherstel) als er:
  • een opsporingsonderzoek loopt en werd opgestart in het jaar voorafgaand aan de verklaring of het verzoek.
  • een gerechtelijk onderzoek loopt.
 • Elke activiteit die fundamentele belangen van de Staat bedreigt of kan bedreigen.
 • Het feit, vastgesteld door een gerechtelijke beslissing waarvoor de beroepstermijn verstreken is, dat het wettelijk verblijf verkregen werd door:

  • schijnhuwelijk
  • gedwongen huwelijk
  • schijnsamenwoonst
  • gedwongen wettelijke samenwoning

 

Extra informatie