Niveau van talenkennis

Je moet minstens het niveau A2 (‘basisgebruiker-tussenstap’) van het Europees Referentiekader voor Talen halen.

Opmerking

Dit niveau stemt overeen met module 1.2 in de centra voor volwassenenonderwijs.

Welke van de drie landstalen?

Je moet kennis van een van de drie landstalen bewijzen. Je mag vrij kiezen welke landstaal. Het moet niet noodzakelijk gaan om de taal van je hoofdverblijfplaats.

Bewijs van talenkennis

Je kan je talenkennis op verschillende manieren bewijzen. Je kan vrij kiezen welk van de bewijsmiddelen je voorlegt:

 • diploma of getuigschrift van een onderwijsinstelling in België
 • diploma of getuigschrift van een onderwijsinstelling in de Europese Unie
 • attest van een beroepsopleiding
 • attest van een inburgeringscursus
 • vijf jaar onafgebroken werk
 • attest voor het slagen voor een van de drie landstalen
 • taalcertificaat SELOR
 • attest van de gewestelijke diensten voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling

Diploma of getuigschrift van een onderwijsinstelling

Het diploma of getuigschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • uitgereikt zijn door een onderwijsinstelling die opgericht, erkend of gesubsidieerd is door een Gemeenschap of door de Koninklijke Militaire School
 • behaald zijn in één van de drie landstalen
 • minstens van het niveau van het hoger secundair onderwijs zijn

Diploma of getuigschrift van een onderwijsinstelling in de Europese Unie

Het diploma of getuigschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • erkend zijn als gelijkwaardig door de bevoegde Gemeenschap
 • minstens van het niveau van het hoger secundair onderwijs zijn
 • betrekking hebben op kennis van één van de drie landstalen (niveau A2) 

Attest van een beroepsopleiding

De beroepsopleiding moet erkend zijn door een bevoegde overheid. De beroepsopleiding moet minimaal 400 uur duren. Volgens rechtspraak mag je verschillende beroepsopleidingen samentellen om aan 400uur te geraken.

Bij de gewestelijke diensten voor beroepsopleiding (VDAB, FOREM, Bruxelles Formation, Arbeitsambt) kan je navragen of een beroepsopleiding al dan niet erkend is.

Bewijs van het gevolgd hebben van een inburgeringscursus

Je moet een bewijs voorleggen dat je een inburgeringscursus hebt gevolgd, die georganiseerd werd door de bevoegde overheid van je hoofdverblijfplaats. Het gaat om je hoofdverblijfplaats op het tijdstip dat je de inburgeringscursus begon.

Opmerking

Dit bewijs van talenkennis roept vragen op. Tot 1 september 2014 hield een Vlaams inburgeringstraject enkel het niveau A1 in. Vanaf 1 september 2014 is dat niveau opgetrokken tot niveau A2. In het KB van 14 januari 2013 wordt ‘het gevolgd hebben van een inburgeringscursus’ zonder verdere specificaties opgesomd als bewijsmiddel voor talenkennis van het niveau A2. Er is geen algemene richtlijn welke attesten aanvaard worden. Bekijk hoe hierover beslist wordt op onze webpagina 'hoe verloopt de procedure?'.

De rechtspraak stelt wel dat een inburgeringsattest in elk geval aanvaard moet worden als bewijs van talenkennis, ook al staat slechts niveau A1 op het attest vermeld.

Vijf jaar onafgebroken werk

Als bewijs van talenkennis kan je documenten aanleveren waaruit vijf jaar onafgebroken werk blijkt. Ook deeltijdse arbeid telt mee. Volgens het KB van 14 januari 2013 moet het gaan om de vijf jaar voorafgaand aan je aanvraag.

Het gaat om de volgende documenten:

 • Als werknemer in de privésector: individuele rekeningen afgeleverd door de werkgever.
 • Als werknemer bij de overheid: attest van de bevoegde dienst van de overheid.
 • Als ambtenaar: bewijs van definitieve benoeming én een attest van de bevoegde dienst van de overheid.
 • Als zelfstandige: bewijs van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds én het bewijs van betaling van de sociale kwartaalbetalingen gedurende 5 onafgebroken jaren.

Attest voor het slagen voor één van de drie landstalen

Het gaat om een attest van een instelling die opgericht, erkend of gesubsidieerd is door een Gemeenschap (bijvoorbeeld onderwijs sociale promotie, hoger onderwijs met oog op toegang eerste cyclus, centra voor volwassenenonderwijs).

Het attest moet het niveau A2 bewijzen.

Onderaan in 'extra informatie' vind je een overzicht van de verschillende (deel-) certificaten Nederlands zoals afgeleverd door de centra voor basiseducatie, de centra voor volwassenenonderwijs en de universitaire talencentra. De groen gemarkeerde vakjes tonen aan welke bewijzen voldoende zijn om niveau A2 van het Europees Referentiekader voor Talen aan te tonen.

Taalcertificaat SELOR

Het gaat om een taalcertificaat, afgegeven door SELOR, die de kennis van een van de drie landstalen (niveau A2) bewijst.

Opmerking 

SELOR organiseert geen taaltesten van het niveau A2, enkel van een hoger niveau.

Attest van de gewestelijke diensten voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling

Het gaat om een attest afgegeven door de gewestelijke diensten voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling (VDAB, Bruxelles Formation, Actiris, FOREM, Arbeitsambt).

Het attest moet het niveau A2 bewijzen.

Bewijs maatschappelijke integratie is bewijs talenkennis

Als je een bewijs van maatschappelijke integratie moet voorleggen, geldt dit ook als bewijs van je talenkennis. Je moet dan niet meer apart een bewijs van talenkennis voorleggen. Dat staat in de omzendbrief van 8 maart 2013 en in het verslag aan de koning bij het koninklijk besluit van 14 januari 2013.

 

Extra informatie