Wie is staatloze?

België heeft het Verdrag betreffende de status van Staatlozen, ondertekend op 28 september 1954 in New York, goedgekeurd bij wet van 12 mei 1960. In dit verdrag wordt een staatloze gedefinieerd als 'een persoon die door geen enkele staat, krachtens diens wetgeving, als onderdaan wordt beschouwd'. Je hebt dus van geen enkel land de nationaliteit.

Erkenning als staatloze in België

Een erkenning als staatloze vraag je aan door een verzoekschrift in te dienen bij de familierechtbank, die gevestigd is bij het hof van beroep bevoegd voor het rechtsgebied van jouw woon- of verblijfplaats. De familierechtbank is een onderdeel van de rechtbank van eerste aanleg. Enkel de rechtbanken van eerste aanleg van Brussel, Gent, Antwerpen, Bergen, Luik en Eupen (als de procedure in het Duits gevoerd wordt) zijn dus bevoegd (artikel 632bis Gerechtelijk wetboek). 

Je moet aantonen dat je geen nationaliteit bezit. Het is niet de bedoeling dat je aantoont dat je van geen enkel land ter wereld de nationaliteit bezit. Wel dat je niet of niet meer de nationaliteit bezit van de landen waarmee je een band hebt: het land van je geboorte, het land waar je verbleef, het land van nationaliteit van je ouders,... 

Elders als staatloze erkend

Naast staatlozen die erkend zijn in België, zijn er ook vreemdelingen die in een ander land als staatloze werden erkend, maar naar België komen om er te verblijven. Lees meer over de verblijfssituatie van staatlozen die elders als staatloze erkend zijn op de pagina Verblijfssituatie van staatlozen.

België wil staatloosheid tegengaan

België wil staatloosheid tegengaan. Verschillende regels in de nationaliteitswetgeving geven de Belgische nationaliteit aan personen die anders staatloos zouden zijn:

  • Een kind is automatisch Belg als het in België geboren is, en op gelijk welk ogenblik voor de leeftijd van 18 jaar of voor de ontvoogding voor die leeftijd, geen andere nationaliteit bezit (art. 10 WBN).
  • Ook een pasgeboren kind waarvan men de ouders niet kent, en dat in België gevonden wordt, is Belg (art. 10 WBN). Het kind wordt verondersteld in België geboren te zijn, tenzij tegenbewijs. 
  • Ook een kind dat geboren is in het buitenland uit een Belgische ouder, wordt automatisch Belg als het geen andere nationaliteit bezit of behoudt tot het 18 jaar is (art. 8, §1, 2°, c) WBN).

Die kinderen behouden de Belgische nationaliteit zolang niet is bewezen dat ze een andere nationaliteit hebben. Eenmaal meerderjarig (of ontvoogd) behouden ze de Belgische nationaliteit.

Ook verlies of vervallenverklaring van de Belgische nationaliteit kan in principe alleen als de betrokkene daardoor niet staatloos wordt. 

 

Extra informatie