Wie komt in aanmerking?

Als je de Belgische nationaliteit verloor, kan je die terugkrijgen door een 'verklaring tot herkrijging van de Belgische nationaliteit' af te leggen. Behalve na vervallenverklaring. Dan kan je de nationaliteit alleen herkrijgen door naturalisatie.

Om de Belgische nationaliteit te herkrijgen moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • je bent meerderjarig
  • je had gedurende 12 maanden vóór de verklaring je hoofdverblijfplaats in België op grond van een wettelijk verblijf
  • je hebt een verblijfsrecht van onbepaalde duur op het ogenblik van de verklaring

Op basis van artikel 10, §1, 2° Verblijfswet ben je van rechtswege toegelaten om meer dan 3 maanden in het rijk te verblijven, als je aan de voorwaarden om de nationaliteit te herkrijgen (behalve de verblijfsvoorwaarden) voldoet.

Als je de nationaliteit hebt verloren door afstand, kan de procureur toch een positief advies geven. Hij zal eerst de omstandigheden beoordelen van het verlies van de Belgische nationaliteit. En de redenen onderzoeken waarom je de Belgische nationaliteit wil herkrijgen.

Als je de nationaliteit hebt verloren door van je 18e tot je 28e in het buitenland te wonen zonder een verklaring tot behoud te hebben kunnen afleggen, kan de procureur toch een positief advies geven ook al voldoe je nog niet aan de voorwaarden van 12 maanden hoofdverblijfplaats op grond van een wettelijk verblijf, of heb je nog geen verblijfsrecht van onbepaalde duur. De procureur zal daarvoor de omstandigheden van het verlies van de nationaliteit onderzoeken, en de redenen waarom je de nationaliteit wil herkrijgen.

Benodigde documenten

Je hebt deze documenten nodig:

  • geboorteakte of vervangend document
  • bewijs van vreemde nationaliteit
  • bewijs dat je Belg bent geweest en hoe je de Belgische nationaliteit verloor
  • bewijs van wettelijk verblijf op moment van de aanvraag
  • bewijs van wettelijk verblijf tijdens de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag.

Procedure

Je legt de verklaring af voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar je woont. Je volgt de procedure van nationaliteitsverklaring. 

Je kan de verklaring ook afleggen in het buitenland, bij de Belgische beroepsconsulaire post. 

Kosten

De verklaring tot herkrijging van de Belgische nationaliteit is gratis.

Heel wat gemeenten vragen zegelrechten voor de afgifte van akten van de burgerlijke stand en uittreksels uit het bevolkings- en vreemdelingenregister. Een zegelrecht is een soort belasting. De hoogte van het zegelrecht verschilt van gemeente tot gemeente.

Ook moeten buitenlandse documenten in een andere dan een van de drie landstalen vertaald worden door een beëdigd vertaler, verbonden aan een Belgische rechtbank van eerste aanleg.

Daarnaast moeten buitenlandse documenten in principe gelegaliseerd worden. Zowel de vertaling als de legalisatie van documenten brengen kosten met zich mee.

Als je na een negatief advies in beroep gaat bij de rechtbank, dan moet je rolrechten betalen. Die komen neer op 100 euro.

 

Extra informatie