Je kan de Belgische nationaliteit verliezen. Soms omdat je daar bewust voor kiest. Soms onbewust, doordat de wet je de nationaliteit automatisch afneemt als je een bepaalde handeling stelt.

Soms kan je daarna de Belgische nationaliteit herkrijgen.

Het verlies van de Belgische nationaliteit is geen straf. Alleen het verlies door vervallenverklaring is een straf. De vervallenverklaring wordt uitgesproken door de rechter, en is een maatregel tot bescherming van de gemeenschap wanneer iemand bepaalde ernstige feiten heeft gepleegd.

Geen verlies door verkrijging van een andere nationaliteit

Als je als Belg een andere nationaliteit krijgt, behoud je ook de Belgische nationaliteit. Vroeger verloor je dan de Belgische nationaliteit. Sinds april 2008 is het verbod op de dubbele nationaliteit afgeschaft.

Het Belgische recht sluit de dubbele nationaliteit niet uit. Kijk best na of het recht van het andere land waarvan je de nationaliteit hebt of krijgt, dubbele nationaliteit ook toestaat.

Verlies door afstand te doen van de Belgische nationaliteit

Vanaf 18 jaar kan je vrijwillig afstand doen van de Belgische nationaliteit. Dat doe je door een verklaring af te leggen op de gemeente. 

Je kan alleen afstand doen van de Belgische nationaliteit als je een andere nationaliteit hebt. Of als je een andere nationaliteit kan krijgen door de verklaring van afstand. Als bescherming tegen staatloosheid, geldt dat de afstand van de Belgische nationaliteit pas uitwerking heeft van zodra de andere nationaliteit verkregen is.

Als je een minderjarig kind hebt, verliest ook je kind de Belgische nationaliteit als aan twee voorwaarden is voldaan:

 • je kind heeft of krijgt de andere nationaliteit van jezelf of van de andere ouder, en
 • jij noch de andere ouder behoudt de Belgische nationaliteit.

Verlies bij adoptie

Als je een minderjarig Belgisch kind adopteert, verliest het kind de Belgische nationaliteit als:

 • jij noch de andere adoptiefouder de Belgische nationaliteit hebben en
 • het kind jouw vreemde nationaliteit, of die van de andere adoptieouder, heeft of krijgt.

Verlies op je 28e verjaardag door langdurig verblijf in het buitenland

Je verliest de Belgische nationaliteit op je 28e verjaardag als je:

 • in het buitenland geboren bent (behalve als je geboren bent in de voormalige Belgische kolonies) EN
 • van je 18e tot je 28e in het buitenland woonde EN
 • geen ambt uitoefent, door de Belgische regering opgedragen of bemiddeld EN
 • geen personeelslid bent van een vennootschap of vereniging naar Belgisch recht

Als je aan deze 4 voorwaarden voldoet, verlies je op je 28e verjaardag automatisch de Belgische nationaliteit. 

Als uitzondering, verlies je de Belgische nationaliteit toch niet als:

 • je tussen je 18 en je 28 jaar een Belgisch paspoort of een Belgische identiteitskaart hebt aangevraagd en verkregen; of
 • je voor je 28 jaar oud bent, een verklaring aflegt voor de bevoegde gemeenteambtenaar of het hoofd van de Belgische diplomatieke zending van je hoofdverblijfplaats; of 
 • je daardoor staatloos zou worden

Als je een minderjarig kind hebt, verliest ook je kind de Belgische nationaliteit als aan twee voorwaarden is voldaan:

 • je kind heeft of krijgt de andere nationaliteit van jezelf of van de andere ouder, en
 • jij noch de andere ouder behoudt de Belgische nationaliteit

Verlies door vervallenverklaring

Je verliest de Belgische nationaliteit door een vervallenverklaring. De vervallenverklaring is een straf die door de rechter wordt uitgesproken.

 

Extra informatie