De mutualiteit attesteert dat je kan aansluiten bij de Belgische publieke ziekteverzekering vanaf de dag van je inschrijving bij een gemeente in België. Je hebt een ziekteverzekering nodig in sommige situaties bij een aanvraag van een visum D voor gezinshereniging. De verzekerde in België vraagt het attest aan bij zijn mutualiteit, en stuurt het ondertekende document door naar het familielid die een visumaanvraag wil indienen bij een Belgische ambassade.

Download het attest van aansluiting ziekteverzekering bij een Belgische mutualiteit

Wat attesteert de mutualiteit met het attest van aansluiting?

Het ziekenfonds attesteert dat het familielid bij binnenkomst in België aangesloten kan worden bij de publieke ziekteverzekering. De inschrijving gebeurt als persoon ten laste van de gerechtigde, voor zover bij binnenkomst in België aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • ofwel voorkomen in het attest van gezinssamenstelling, 
  • ofwel - in geval van een kind - de verwantschap bewijzen, en een bewijs van vermoeden van aanwezigheid in België voorleggen
  • ofwel - in geval van een echtgenoot - het huwelijk bewijzen en een bewijs leveren dat de aanvraag tot inschrijving als samenwonende met de rechthebbende is gebeurd bij de gemeente.

Wie kan het attest van aansluiting krijgen?

Het ziekenfonds kan het attest afleveren aan wie als gerechtigde of 'titularis' is ingeschreven. Het kan niet afgeleverd worden aan wie ingeschreven staat als 'persoon ten laste'.

Als gerechtigde krijg je het attest alleen voor de volgende gezinsleden die jou willen komen vervoegen in België:

  • je echtgenoot of echtgenote
  • je kind jonger dan 25 jaar

Dus niet voor deze gezinsleden:

  • je ascendent
  • je geregistreerd partner (samenwoner genoemd in de ziekteverzekering)

In dat geval moet je een ander bewijs van ziekteverzekering voorleggen, bij voorbeeld een privéverzekering, of een bewijs van dekking van de publieke ziekteverzekering in het herkomstland. 

Wat moet de mutualiteit verifiëren bij een aanvraag voor een attest?

De mutualiteit moet nagaan of de persoon die zich in België wil laten vervoegen door een gezinslid is ingeschreven als gerechtigde. 

De mutualiteit moet niet op voorhand nagaan of:

  • er een vermoeden van verblijf in België is bij een kind.
  • de persoon die naar België komt  bij het invullen en afleveren van het modelattest van aansluiting reeds in de gezinssamenstelling staat vermeld.
  • de persoon die naar België komt werkelijk zijn of haar echtgenoot, echtgenote of kind is.

Het ziekenfonds moet geen huwelijksakte, geboorteakte of adoptieakte opvragen. De Dienst Vreemdelingenzaken gaat de verwantschapsband uitvoerig na in het visumdossier.

 

Extra informatie