Voor dringende medische hulp heb je een attest 'dringende medische hulp' nodig. 

De arts maakt het attest op.

Wie moet een attest 'dringende medische hulp' voorleggen?

Je moet het voorleggen als:

  • je onwettig in België verblijft
  • je een tussenkomst van het OCMW in de medische kosten vraagt

Je moet het ook voorleggen in 2 bijzondere situaties:

  • als afgewezen asielzoeker
  • als toerist op doorreis (aangepast model)

Als ‘afgewezen asielzoeker’ heb je een attest ‘dringende medisch hulp’ nodig als je een niet-schorsend beroep instelt bij de Raad van State of bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV). Ook al heb je als afgewezen asielzoeker recht op materiële opvang en maatschappelijke dienstverlening.

Als ‘toerist op doorreis’ moet je een attest 'dringende medische hulp' voorleggen. De POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) stelt die voorwaarde. Het attest is nodig om de dringende noodzakelijkheid van de zorg aan te tonen. Maar het heeft niets te maken met het recht op 'dringende medische hulp' voor mensen zonder wettig verblijf.

Wie kan het medisch attest uitschrijven?

Alleen een erkend arts of een tandarts kan een medisch attest 'dringende medische hulp' uitschrijven.

Inhoud

Het medisch attest moet minstens deze informatie bevatten (Omzendbrief van 1 maart 2005):

  • datum van de zorgverstrekking
  • verzoek tot tussenkomst omwille van ‘dringende medische hulp’
  • het bevoegde OCMW
  • naam en adres van de patiënt
  • naam en handtekening van de arts

Zorgverstrekkers in ziekenhuizen zijn verplicht om het modelattest van de POD MI te gebruiken.

Zorgverstrekkers buiten de ziekenhuizen zijn niet verplicht om het modelattest te gebruiken, maar de POD MI beveelt dit wel aan.

 

Hoe lang blijft het attest 'dringende medische hulp' geldig?

Het attest ‘dringende medische hulp’ is maximaal voor 1 jaar geldig. Daarna moet je een nieuw attest laten opstellen.  

Het attest geldt voor één specifieke medische of farmaceutische verstrekking of voor één specifieke behandelingenreeks. Een behandelingenreeks vloeit voort uit eenzelfde feit.

Als de behandelingenreeks meerdere maanden duurt, dan is er een maandelijkse controle op de facturen. Voeg dan bij elke controle een kopie van het attest bij de facturen van die maand toe, zelfs al is er maar één factuur voor die maand.

Extra informatie