Bij een verzoek om internationale bescherming heb je soms een medisch attest nodig om feiten of verklaringen te staven.

Het medisch attest is belangrijk om een antwoord te geven op deze vragen:

 • Waarom vertelt de asielzoeker geen coherent verhaal?
 • Waarom vergeet de asielzoeker sommige zaken?
 • Kunnen lichamelijke letsels een bewijs vormen van foltering?

Voor wie is het medisch attest 'verzoek om internationale bescherming' bestemd:

 • voor het interview bij het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS)
 • bij een beroep voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV)
 • in geval van urgentie voor terugname in het kader van de Dublinprocedure

Psycho-medisch attest

Vermeld deze gegevens in het psycho-medisch attest:

 • Wie vroeg het medisch attest en aan wie is het gericht?
 • Wat is uw professionele titel, en uw ervaring met de doelgroep?
 • Wat is de duur van de behandeling? Hoeveel sessies?
 • Wat zijn de klinische observaties? De aard van de consultaties? En de evolutie ervan?
 • Wat is de diagnose? Verwijs zo mogelijk naar DSM5 
 • Welke behandeling zie je op termijn? Wat is de aard, de duur, en de prognose?
 • Kan je patiënt zich helder uitdrukken? Kan hij een coherent verhaal vertellen? Is het te verwachten dat zich problemen zullen voordoen door de gezondheidstoestand tijdens een interview bij het CGVS of voor de RvV.
 • Wat is het verband tussen de symptomen en de gebeurtenissen waarom de vreemdeling verzoekt om internationale bescherming? Zonder het relaas van het verzoek te herhalen. Neem best contact op met de advocaat om het motief van het verzoek te kennen en zo mogelijk een verband te verifiëren.
 • Behoort de patiënt tot een kwetsbare doelgroep? Een kwetsbare doelgroep krijgt extra bescherming.

Kwetsbare doelgroepen zijn:

 • slachtoffers of getuigen van mishandelingen, genocide, geweld, of vervolging omwille van hun geslacht
 • mensen met een mentale ziekte
 • mensen met een fysieke ziekte
 • mensen met een mentale handicap
 • ongeletterde mensen
 • minderjarigen of verlengde minderjarigen

Enkele handige tips voor het opstellen van een psycho-medisch attest:

 • Vermeld uitdrukkelijk dat je het medisch rapport aan de patiënt meegeeft. Zo respecteer je het medisch beroepsgeheim en het recht van de patiënt om toegang te hebben tot de gegevens van zijn medisch dossier. 
 • Een gedetailleerd verslag in een zéér technisch jargon over de evolutie van de therapie interesseert het CGVS niet.
 • Neem niet de rol van de advocaat of sociaal werker over. Vermeld dus niet dat de asielaanvraag gegrond is of dat het gaat over een oprechte of serene persoon. Dat is niet de taak van de geneesheer, psycholoog of therapeut.
 • Gebruik de voorwaardelijke wijs. Bijvoorbeeld: “de mishandeling waarvan de patiënt het slachtoffer zou zijn geweest” Of het gevangenschap, het geweld,…

De informatie over het psycho-medisch attest is gebaseerd op een tekst van L. Quintyn, voormalig adviserend psycholoog voor de FOD Binnenlandse Zaken.

Wie mag een medisch attest bij een verzoek om internationale bescherming opstellen?

Elke arts of therapeut met kennis van zaken mag een medisch attest schrijven. Ook een psycholoog mag dus een medisch attest opstellen voor een procedure internationale bescherming.

Er is dus een verschil met het medisch attest voor een aanvraag tot medische regularisatie (9ter). Dat attest mag alleen opgemaakt worden door een arts.

Constats VZW

De VZW Constats is gespecialiseerd in het opmaken van een medisch attest voor verzoekers om internationale bescherming die het slachtoffer waren van foltering of onmenselijke en vernederende mishandeling in hun herkomstland. Jij of je begeleider vraagt een medisch onderzoek aan via een aanvraagformulier.

Extra informatie