Als je geen geloofwaardig bewijs van je verwantschapsband kan voorleggen, dan vraagt de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) je om je verwantschap aan te tonen met een DNA-onderzoek. 

Welke verwantschapsbanden?

De volgende verwantschapsbanden kunnen met waarschijnlijkheid worden vastgesteld: 

 • ouderschapsband: vader, moeder, kind
 • broeder- of zusterschapsband: broer, zus 
 • avunculaire band: oom, tante, neef, nicht

DNA-onderzoek via bloedafname

De verwantschapsband wordt vastgesteld op basis van genetisch materiaal. Het genetisch materiaal wordt bekomen via bloedafname. 

Gespecialiseerd laboratorium

Een gespecialiseerd laboratorium stelt de verwantschapsband vast.

Momenteel werkt de DVZ voor de afname van de DNA-tests alleen samen met het geneticalaboratorium van het Erasmusziekenhuis in Brussel.

Schriftelijke toestemming vereist

Je moet eerst je schriftelijke toestemming geven voor een DNA-test. Zonder schriftelijke toestemming mag geen DNA-test plaatsvinden. 

Voor een minderjarige is de schriftelijke toestemming vereist van één van de volgende personen:

 • de ouders
 • de wettelijke voogd
 • de vermoedelijke bloedverwant die het ouderlijk gezag heeft.

Een niet-begeleide minderjarige vreemdeling moet eerst een voogd hebben. Zonder voogd kan hij geen DNA-test ondergaan.

Wie ondergaat de test?

Best worden 3 personen onderworpen aan een DNA-test. Minstens deze 2 personen moeten deelnemen:

 • de persoon die in België verblijft en zijn gezin wenst te herenigen (de 'gezinshereniger')
 • de persoon die de aanvraag om gezinshereniging in België indient (het 'familielid')

Bij een test voor een vaderschaps- of moederschapsband gebeurt de test slechts ten opzichte van één van de ouders. Alleen in uitzonderlijke gevallen en op expliciete vraag van de DVZ worden beide ouders gevraagd deel te nemen aan de test.

Als de tweede ouder afwezig is, dan wordt aan de afwezige ouder gevraagd de toestemming te geven voor het vertrek van het kind naar België, niet noodzakelijk voor de DNA-test op zich.

Welke stappen moet je zetten als gezinshereniger in België?

Als gezinshereniger ben je Belg, Unieburger of derdelander met een wettig verblijf in België en laat je je familielid overkomen naar België voor gezinshereniging. 

De procedure is als volgt:

 • je wordt uitgenodigd voor een informatiesessie (Frans of Engels) en ontvangt een informatiedocument en kan een toestemmingsformulier ondertekenen
 • je stort een bedrag voor bloedanalyse in België. Je stort op de rekening van het Geneticalaboratorium van Erasmusziekenhuis in Brussel. Je vermeldt het referentienummer van het dossier bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Je kunt meteen betalen of de betaling uitstellen indien je tijd nodig hebt om de financiële middelen te voorzien. Indien je meer dan 6 maanden tijd nodig hebt, dan moet je aan DVZ laten weten dat je de procedure wenst verder te zetten. Anders wordt de DNA-procedure definitief afgesloten. Zolang het verschuldigde bedrag niet is betaald, gaat de procedure niet verder.
 • je stuurt een kopie van het betalingsbewijs naar de DVZ per fax (00-32-2-274.66.48) of per mail (gh.dna@ibz.fgov.be). De sectie Gezinshereniging is er zo van op de hoogte dat je zal deelnemen aan de test.

De prijs bedraagt 242 euro per persoon (vanaf 1 maart 2022) die een bloedanalyse ondergaat.

Welke stappen moet je zetten als familielid die een gezinshereniging aanvraagt in het buitenland?

Als familielid wens je de gezinshereniger in België te vervoegen. Je dient daarvoor een aanvraag om gezinshereniging in.

De sectie Gezinshereniging van de DVZ start de procedure 'bloedafname in het land verblijf' op.

De bloedafname verloopt via de Belgische diplomatieke of consulaire post. Als er geen Belgische diplomatieke of consulaire post is, dan moet je je verplaatsen naar een Belgische diplomatieke post van een buurland. De bloedafname mag niet gebeuren door een andere Europese diplomatieke post.

De bloedstalen worden afgenomen. Je stuurt de bloedstalen op naar het geneticalaboratorium in België. 

Na ontvangst van de bloedstalen, neemt het laboratorium telefonisch contact op met de gezinshereniger in België. Het laboratorium neemt een afspraak voor de bloedafname bij de gezinshereniger. Hij moet alle officiële administratieve documenten waarover hij beschikt en het betalingsbewijs bij zich hebben.

Het resultaat van de analyse krijg je na een termijn van 6 tot 8 weken als beide ouders een DNA-analyse laten uitvoeren. Het duurt ongeveer 8 weken als slechts één van de ouders wordt onderzocht. Als je in tussentijd al in België zou zijn, dan word je gedoogd op het grondgebied.

Het laboratorium stuurt het resultaat rechtstreeks naar de DVZ. De DVZ brengt de gezinshereniger op de hoogte van het resultaat en neemt een beslissing over de aanvraag voor gezinshereniging.

Je draagt de kosten van de bloedafname. Je draagt ook de kosten van de verzending van het vloeipapier met enkele bloeddruppels naar het geneticalaboratorium in België. 

De gegevens van de test worden alleen in het kader van de procedure voor gezinshereniging gebruikt. In het geval van een tegenexpertise worden de resultaten in het laboratorium bewaard.

Extra informatie