De vrees voor genitale verminking bij vrouwen en meisjes, kan door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) als een grond worden gezien voor de erkenning als vluchteling. Het CGVS heeft een bijzondere procedure voor de behandeling van dossiers waarin gevreesd wordt voor besnijdenis. Hiervoor is een medisch attest nodig.

Vrouwen die vrezen voor genitale verminking (ofwel vrouwenbesnijdenis) kunnen asiel aanvragen. Dit kan gebeuren door:

  • moeders van nog onbesneden dochters
  • onbesneden (jonge) vrouwen die besnijdenis vrezen
  • reeds besneden vrouwen die nog ergere besnijdenis vrezen

Deze risicogroepen krijgen in principe de vluchtelingenstatus toegekend.

Het CGVS heeft een bijzondere procedure voor de behandeling en opvolging van deze dossiers. Zij willen deze kwetsbare groep zoveel mogelijk beschermen. De sociale druk om tot besnijdenis over te gaan is immers vaak groot en het CGVS wil voorkomen dat meisjes of jonge vrouwen alsnog besneden worden. Of in België, of tijdens een reis naar het buitenland.

In tegenstelling tot wat de algemene regel is:

  • is de aanwezigheid van de betrokken meisjes op het gehoor bij hun ouders verplicht.
  • is het belangrijk een gedegen medisch attest voor te leggen dat aantoont dat de vrouw of het meisje nog niet besneden is – het CGVS kan eventueel doorverwijzen naar bepaalde artsen.
  • worden deze beslissingen gemotiveerd door het CGVS. Het CGVS verwijst in de beslissing ook naar de Belgische strafwet die vrouwenbesnijdenis uitdrukkelijk verbiedt.
  • worden de dossiers waar men toekomstige besnijdenis vreest, ook na de erkenning opgevolgd.
  • moet de vrouw na een beslissing tot erkenning een verklaring op eer ondertekenen dat ze jaarlijks een medisch attest zal neerleggen. Dat attest moet aantonen dat jij of je dochter(s) niet (verder) besneden zijn. Doe je dit niet, dan kan je vluchtelingenstatus eventueel worden ingetrokken.
  • het CGVS zal in geval van aanwijzingen van besnijdenis (omdat bijvoorbeeld geen attest werd neergelegd), de zaak melden aan het parket.

Voor de volledigheid dient nog te worden vermeld dat ook reeds besneden vrouwen die worstelen met een trauma in aanmerking kunnen komen voor de vluchtelingenstatus.

 

Extra informatie