Ook als vreemdeling in België kan je te kampen hebben met psychische problemen. Het is belangrijk dat je die tijdig opmerkt en begeleiding zoekt.

Voor sommige verblijfsprocedures is een goed psycho-medisch attest essentieel.

Als je arts of therapeut een minimale kennis heeft van het vreemdelingenrecht is dat een belangrijke stap vooruit. Daarnaast is je advocaat best goed op de hoogte van hoe je therapeut te werk gaat. Overleg tussen de sociaal werker, de advocaat en de arts leidt tot het beste resultaat.

Het psycho-medisch attest in het kader van de asielprocedure of regularisatieprocedure

Een goed psycho-medisch attest is voor sommige verblijfsprocedures essentieel. Het attest is aan sommige regels gebonden.

Inhoud en formulering per verblijfsprocedure

Hier vind je per verblijfsprocedure een aantal verwijzingen naar de attesten die je als arts moet opmaken. Sommige kunnen ook door een niet-arts worden opgemaakt.

 • Asiel: je kan je baseren op deze inhoud en formulering van het psycho-medisch attest.
 • Medische regularisatie (9ter): Je moet het standaard medisch attest 9ter verplicht invullen. Zo niet, dan is de aanvraag onontvankelijk. Je kan bij het standaard medisch attest 9ter een psycho-medisch attest toevoegen als een genummerde bijlage.
 • Humanitaire regularisatie (9bis): Je kan je baseren op deze inhoud en formulering van het psycho-medisch attest. Het standaard medisch attest 9ter is niet verplicht. We gaan ervan uit dat er geen sterke medische elementen zijn om een aanvraag voor medische regularisatie (9ter) in te dienen.

Lees meer over het medisch attest in de procedure medische regularisatie (9ter)

Lees meer over het psycho-medisch attest in de asielprocedure

Het medisch attest van een psycholoog of therapeut is niet altijd geldig

Het medisch attest van een psycholoog is onvoldoende voor een aanvraag voor medische regularisatie (9ter) (Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 2 oktober 2009, nr. 32.399). Het medisch attest van een psycholoog wordt wel gelezen in het kader van ‘al de andere nuttige informatie aangaande de ziekte’ die de aanvrager moet vermelden.

Het medisch attest van een psycholoog volstaat om de buitengewone omstandigheden van een humanitaire regularisatie (9bis) aan te tonen (Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 21 december 2009, nr. 36.370).

Rechtspraak over het psycho-medisch attest

Onderaan de pagina vind je meer informatie over het medisch getuigschrift bij medische regularisatie (9ter) en het medisch attest bij asiel.

Aangepaste asielprocedure voor asielzoekers met psychologische stoornissen

Als je een psychologisch probleem hebt, dan is het niet gemakkelijk om een coherent asielrelaas te vertellen. UNHCR vaardigde diverse aanbevelingen uit over de bewijslast in het asielrelaas (Handboek UNHCR, deel II, punt C.1).

Download het handboek van UNHCR

De prijs van je consultatie

Consultatie bij een psycholoog of maatschappelijk werker verbonden aan een CGG

De Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) hebben een uniform prijzenbeleid.

Je eerste consultatie is gratis als je huisarts of een andere welzijns- of gezondheidsactor je doorverwijst. Ook een heel dringende consultatie (urgentiezorg) is gratis.

Een consultatie kost normaal gezien 11 euro. Duurt het gesprek langer dan een uur, dan kan de prijs verdubbelen.

Sommige mensen krijgen een lager tarief van 4 euro per gesprek/uur:

 • Patiënten met een verhoogde tegemoetkoming binnen de ziekte- en invaliditeitsregelgeving.
 • Patiënten in budgetbegeleiding, budgetbeheer of schuldbemiddeling bij het OCMW of het CAW.
 • Patiënten ten laste van hun ouders of voogd, die zonder medeweten van de ouders of voogd en wegens probleemsituaties die in verband staan met de relaties tot de ouders of voogd naar een CGG komen.

Deze groepen moeten geen bijdrage betalen:

 • asielzoekers
 • mensen zonder wettig verblijf
 • andere personen die zich in een behartigenswaardige situatie bevinden, zoals gedetineerden

Het gaat alleen om ‘niet-medische consultaties’ bij een psycholoog of maatschappelijk werker verbonden aan een CGG. Een consultatie bij een psychiater valt niet onder het prijzenbeleid.

Fedasil betaalt de kosten van je psycholoog terug als je arts de nood van dit consult bepaalt. 
Fedasil hanteert hiervoor homogene tarieven:

 • Standaard consult: maximum 50 euro per 45-60 minuten
 • Gespecialiseerd consult: maximum 60 euro per uur
 • Groepsconsult: maximum 90 euro per uur

Fedasil betaalt dit enkel terug voor de asielzoekers en bewoners waarvoor zij bevoegd zijn voor de (terug)betaling van de medische kosten. Voor wie in een LOI verblijft, komt Fedasil niet tussen.

Meer details over het aantal gesprekken, de kosten van administratie, tolken en transport leest je in de nota van Fedasil van 1 september 2014.

Consultatie bij een psychiater

Als je op consultatie gaat bij een psychiater ontvang je een getuigschrift van verstrekte zorg. Dat getuigschrift bevat een nomenclatuurnummer. Op basis van het nomenclatuurnummer kan je ziekenfonds of OCMW de terugbetaling van je medische kosten bepalen.

 

Extra informatie