Je medische behandeling wordt betaald afhankelijk van je verblijfsstatus. 

Wie betaalt welke medische kosten?

Belta-TBnet betaalt de tuberculosebehandeling die niet of gedeeltelijk door anderen wordt betaald.

Als je een specifieke vorm van tuberculose (TBC) hebt, dan ben je beschermd tegen uitwijzing. De Dienst Vreemdelingenzaken zal bijvoorbeeld je bevel om het grondgebied te verlaten verlengen. Je krijgt niet altijd een legale verblijfstitel.

Belta-TBnet betaalt de tuberculosebehandeling die niet of gedeeltelijk door anderen wordt betaald

Theoretisch gezien heeft iedereen in België toegang tot een tuberculosebehandeling, ongeacht het verblijfsstatuut.

Belta-TBnet is een project dat instaat voor de terugbetaling van de kosten verbonden aan de tuberculosebehandeling die niet door de mutualiteit, het OCMW of een andere sociale instelling ten laste genomen worden.

Dit kan gaan om tuberculosegeneesmiddelen die zeer duur zijn en niet of slechts gedeeltelijk worden terugbetaald door de mutualiteit. Bij bepaalde patiënten en onder bepaalde voorwaarden neemt Belta-TBnet ook andere medische kosten ten laste zoals: diagnose-onderzoeken, raadplegingen, bijkomende medicatie, opvolgingsonderzoeken en preventieve therapie.

BELTA-TBnet past het principe van de residuariteit strikt toe. Alleen als alle andere mogelijkheden om de tuberculosepatiënt ten laste te nemen uitgeput zijn, dan mag je beroep doen op BELTA-TBnet.

Ga naar de website van Belta-TBnet

DZV-richtlijnen voor vreemdelingen met tuberculose

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) heeft richtlijnen voor vreemdelingen met tuberculose.

De DVZ maakt bij tuberculose geen onderscheid tussen een uitstel van vertrek om minder dan 3 maanden of verblijfsmachtiging van meer dan 3 maanden. Dit in afwijking van de Verblijfswet en de algemene DVZ-richtlijnen over de verlenging van het bevel om het grondgebied te verlaten om medische redenen.

De vereiste behandeling duurt minstens 6 maanden

De DVZ zal je bevel om het grondgebied te verlaten 2 keer voor 3 maanden verlengen. Je moet die verlenging 2 keer aanvragen bij de DVZ.

Je moet documenten toevoegen bij elke aanvraag.

Bij je eerste aanvraag tot verlenging voeg je een medisch getuigschrift waaruit blijkt dat je minstens 6 maanden een tuberculosebehandeling nodig hebt en dat je 3 maand in de onmogelijkheid bent om België te verlaten. De arts moet niet attesteren dat je niet kan reizen.

Bij je tweede aanvraag tot verlenging voeg je een nieuw medisch getuigschrift waaruit blijkt dat je je tuberculosebehandeling opvolgt en dat vermeldt dat je 3 maand in de onmogelijkheid bent om België te verlaten.

De 2 attesten van 3 maanden moeten elkaar opvolgen.

Je moet je aanvraag voor de verlenging van het bevel bij de gemeente indienen. Dien best ook in ook bij de dienst van DVZ.

Hoe verleng je je kort verblijf?

Hoe verleng je je bevel om het grondgebied te verlaten?

De vereiste behandeling duurt meer dan 6 maanden

In sommige uitzonderlijke situaties (bijv. bij multiresistente tuberculose) is een behandeling van meer dan 6 maanden nodig. In dat geval is een medisch attest nodig dat vermeldt dat je meer dan 6 maanden in de onmogelijkheid bent om België te verlaten.

Je moet een aanvraag om medische regularisatie (9ter) aanvragen bij de Dienst Vreemdelingenzaken. En dus geen verlenging van het bevel om het grondgebied te verlaten. 

Reden waarom je een tuberculosepatiënt niet mag uitwijzen

Er zijn tal van redenen waarom je niet mag uitgewezen worden als je een specifieke vorm van tuberculose hebt. Deze redenen pleiten ook voor het toekennen van een tijdelijke, wettelijke verblijfstitel.

  • Het vervoer van mensen met tuberculose verhoogt aanzienlijk de kans op verspreiding van de ziekte.
  • Vliegtuigmaatschappijen zijn volgens de International Health Regulations gebonden aan de gezondheidswetgeving van landen waar ze landen. Dat maakt het voor vliegtuigen op vele plaatsen onmogelijk te landen met een besmettelijke passagier aan boord.
  • De IATA-richtlijnen verbieden het vervoer van mensen die aan besmettelijke tuberculose lijden.
  • In diverse landen van herkomst kan tuberculose niet of niet adequaat behandeld worden.
  • Vele landen hebben op papier een tuberculoseprogramma, maar in de realiteit zijn deze diensten vaak slecht toegankelijk en is de medische opvolging niet gegarandeerd.
  • Patiënten verhinderen de tuberculosebehandeling te beëindigen, draagt bij tot de ontwikkeling van (multi-)resistente tuberculose, die moeilijk te behandelen is met de momenteel beschikbare tuberculosemedicatie. Het vroegtijdig stopzetten van de behandeling leidt er niet alleen toe dat de tuberculosepatiënt gevaar loopt niet te genezen, maar draagt ook bij tot het aanwakkeren van een ernstig gezondheidsprobleem in de gemeenschap waarin de persoon terecht komt, met name (multi-)resistente tuberculose. Strikte opvolging van de tuberculosebehandeling is essentieel  voor een genezing van de patiënt.
  • De Verblijfswet voorziet dat vreemdelingen die lijden aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst of België waar hij verblijft, een machtiging tot verblijf in België kunnen aanvragen via medische regularisatie (9ter).
  • Iemand met een ernstige ziekte uitwijzen naar een land waar de therapie niet beschikbaar of toegankelijk is strafbaar. Dit wordt door de rechtspraak van de Raad van State en het Europees hof voor de Rechten van de Mens omschreven als een onmenselijke en vernederende behandeling (artikel 3 EVRM).
  • De WHO en andere belangrijke instanties concretiseren dat vreemdelingen zonder wettig verblijf niet mogen worden uitgewezen zolang hun tuberculosehandeling lopende is.

Download het WHO-rapport 'Diagnosis and treatment of tuberculosis in undocumented migrants in low- or intermediate-incidence countries' en lees aanbeveling 2

Extra informatie