Als je onwettig verblijft in België en door medische overmacht niet kan terugkeren naar je herkomstland, kan je recht hebben op :

  • financiële steun: maatschappelijke dienstverlening van het OCMW
  • materiële steun: verlengde materiële opvang

Het Grondwettelijk Hof oordeelde al in 1999 dat je recht hebt op maatschappelijke dienstverlenging als je je in de absolute onmogelijkheid bevindt om gevolg te geven aan je bevel om het grondgebied te verlaten omwille van medische redenen. (Grondwettelijk Hof 30 juni 1999, nr. 80/99). 

Heb je recht op financiële of materiële steun? Dat hangt af van de steun die je geniet op het moment van je steunaanvraag:

  • Als je geen materiële opvang geniet, dan kan je recht hebben op financiële steun. 
  • Als je materiële opvang geniet, bijvoorbeeld in het kader van een asielaanvraag, dan kan je recht hebben op verlengde materiële steun.

Ook je (niet-zieke) familieleden kunnen soms steun toegekend krijgen op basis van jouw situatie van medische overmacht.

Extra informatie