Wat?

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een financiële tegemoetkoming voor 65+ers die niet over voldoende financiële middelen beschikken. Om het recht te openen moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Financiële voorwaarden

Of je recht hebt op de IGO, en het bedrag, hangt af van je financiële middelen en gezinssituatie.

Meer info over de berekeningwijze van de financiële middelen en de invloed van je gezinssituatie op (het bedrag van) de IGO, vind je hier.

Leeftijdsvoorwaarden

Je kan het recht op de IGO openen als je de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar hebt bereikt.

 • Vanaf 2025 bedraagt de wettelijke pensioenleeftijd 66 jaar.
 • Vanaf 2030 bedraagt de wettelijke pensioenleeftijd 67 jaar.

Nationaliteitsvoorwaarden: Belg of gelijkgesteld

Om het recht te hebben op de IGO, moet je voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarden:

 • Je bent Belg
 • Je bent onderdaan van de Europese Economische Ruimte (de EU-lidstaten, Ijsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland)
 • Je bent onderdaan van het Verenigd Koninkrijk begunstigd van het Terugtrekkingsakkoord
 • Je bent erkend als staatloze
 • Je bent erkend als vluchteling of je kreeg de subsidiaire beschermingsstatus
 • Je bent onderdaan van een land waarmee België een bilaterale overeenkomst sloot of een feitelijke wederkerigheid erkent
 • Je hebt recht op een Belgisch rust- of overlevingspensioen. Als je dit recht opende nà 30 juni 2012, dan geldt een bijkomende voorwaarde:
  • Je hebt de status van langdurig ingezetene
  • Je hebt een loopbaan in België van minstens 312 voltijdse dagequivalenten

Verblijfsvoorwaarden: vernietigd

De wet voorziet ook dat je aan volgende verblijfsvoorwaarden moet voldoen:

 • minstens 10 jaar werkelijk verblijf in België
 • waarvan minstens 5 jaar ononderbroken 

Het Grondwettelijk Hof vernietigde deze verblijfsvoorwaarden in arrest nr. 6/2019. Vanaf de publicatie van dit arrest in het Belgisch Staatsblad op 1 maart 2019 worden de verblijfsvoorwaarden geacht nooit bestaan te hebben. De Pensioendienst past deze verblijfsvoorwaarden momenteel niet meer toe.

Hoofdverblijfplaats in België

Je moet je hoofdverblijfplaats in België hebben en er bestendig en daadwerkelijk verblijven. Een verblijf in het buitenland van maximum 29 – al dan niet opéénvolgende – kalenderdagen per jaar, wordt toegestaan. De dagen van vertrek en aankomst tellen mee als 'dagen in het buitenland'.

Indien je niet aan deze voorwaarde voldoet, wordt je IGO geschorst. Dit is het geval voor elke kalendermaand waarin je niet ononderbroken in België verblijft maar in het buitenland. De IGO wordt geschorst van zodra de drempel van 29 dagen is overschreden. 

Uitzonderling: je IGO wordt niet geschorst zelfs bij langer verblijf dan 29 dagen in het buitenland wanneer:

 • je toevallig of tijdelijk opgenomen wordt in een ziekenhuis of een andere instelling voor zorgverstrekking in het buitenland
 • uitzonderlijke omstandigheden je buitenlandse verblijf wettigen en het beheerscomité van de Pensioendienst je toelating gaf

Deze uitzondering moet je schriftelijk aanvragen met de reden van het verlengd verblijf in het buitenland.

Je moet de Pensioendienst voorafgaandelijk schriftelijk inlichten over:

 • elk verblijf in het buitenland, ongeacht de duur
 • een verblijf van meer dan 21 kalenderdagen in België op een andere verblijfplaats

Als je nalaat de Pensioendienst voorafgaandelijk in te lichten, wordt je IGO geschorst gedurende één kalendermaand.  De Pensioendienst houdt elke maand 10% van het maandbedrag in tot het bereiken van het bedrag overeenstemmend met één maand IGO.

Wanneer je meer dan zes maanden in het buitenland verblijft of niet meer ingeschreven bent in een Belgische gemeente, vervalt je IGO. In dat geval moet je een nieuwe aanvraag indienen.

Controle hoofdverblijfplaats

Een trapsgewijze controle is voorzien:

 • De postbode kan zich aanmelden op je hoofdverblijfplaats of je meegedeelde tijdelijke verblijfplaats in België. Na vertoon van je geldige identiteitskaart, krijg je een controledocument. Je hoeft verder niets meer te doen, dit document bewijst dat je verblijft op je hoofdverblijfplaats.
 • Bij afwezigheid worden twee andere pogingen tot afgifte van het controledocument ondernomen binnen 21 kalenderdagen vanaf de eerste poging.

Indien je drie keer afwezig blijkt, deponeert de postbode een verblijfsbewijs in je brievenbus. Met dit bewijs moet je je binnen de vijf werkdagen aanbieden bij het gemeentebestuur van je hoofdverblijfplaats. De bevoegde ambtenaar bevestigt dan het verblijf. Die bevestiging moet je binnen dezelfde vijf werkdagen naar de Pensioendienst zenden.

Indien de controle negatief is, word je geacht België verlaten te hebben sinds de datum van de eerste poging tot afgifte van het controledocument. Bij terugkeer op het Belgisch grondgebied, licht je spontaan de Pensioendienst in van zijn terugkeer. In dat geval start de Pensioendienst de controleprocedure op en hervat de betaling van je IGO vanaf de eerste dag van de maand na bevestiging van de aanwezigheid.

De aanvraag

Je kan de IGO aanvragen bij de Pensioendienst. Dit kan op verschillende manieren:

In bepaalde gevallen gebeurt de aanvraag ook automatisch. Dit is zo wanneer je:

 • Een pensioen aanvraagt in België
 • Een pensioen ontvangt in België
 • Een uitkering voor personen met een handicap ontvangt en de wettelijke pensioenleeftijd bereikt
 • Een leefloon ontvangt en de wettelijke pensioenleeftijd bereikt

Wanneer er zich wijzigingen voordoen in je situatie die de toekenning of de verhoging rechtvaardigen, kan je zelf een aanvraag indienen. Je bent verplicht aangifte te doen wanneer je in aanmerking te nemen bestaansmiddelen voor de berekening van de IGO, verhogen.

 

Extra informatie