Hoe ziet het document eruit?

Bekijk het Attest van Immatriculatie

Wat is de naam van dit document?

 • Attest van Immatriculatie (AI) - Model  A
 • Oranje kaart
 • Bijlage 4 Verblijfsbesluit

Wie krijgt het AI?

Verzoeker om internationale bescherming

Als verzoeker om internationale bescherming krijg je een AI als je in de asielprocedure zit. Je kan deze kaart bekomen bij je gemeente van zodra je een bijlage 26 hebt ontvangen. Als je een volgend verzoek deed (tweede, derde, …), krijg je pas een AI als het CGVS je volgend verzoek ontvankelijk heeft verklaard. Tot dan verlengt DVZ de bijlage 26 quinquies.

Familielid van een derdelander (in procedure)

Als familielid van een derdelander krijg je een AI als je een aanvraag gezinshereniging indient tijdens een verblijf in België. Je behoudt het attest zolang er geen definitieve beslissing over de aanvraag is.

Derdelands familielid van een Unieburger of Belg

Als derdelands familielid van een Belg of als derdelands familielid van een Unieburger krijg je een AI als je de gezinshereniging in België aanvraagt. Je behoudt het attest zolang er geen defintieve beslissing over de aanvraag is.

Derdelands student (in procedure)

Als derdelands student krijg je een AI als er nog geen definitieve beslissing is over je verblijfsstatuut.

Medische regularisatie (9ter) (in procedure)

Als je een verblijfsrecht in België aanvraagt via een medische regularisatie (9ter) omwille van een ernstige ziekte, ontvang je een AI op voorwaarde dat je aanvraag ontvankelijk is verklaard én na positieve woonstcontrole. 

Slachtoffer van mensenhandel en mensensmokkel

Als slachtoffer van mensenhandel en mensensmokkel ontvang je een AI als je na een reflectieperiode van 45 dagen beslist om je medewerking te verlenen aan het gerechtelijk onderzoek.

Niet-begeleide minderjarige (NBMV)

Als niet-begeleide minderjarige vreemdeling krijg je een AI als je een aanvraag indient in het kader van de bijzondere verblijfsprocedure voor NBMV en als er niet direct een duurzame oplossing voor je wordt gevonden. 

Hoe verloopt de bijzondere verblijfsprocedure voor NMBV?

Wat is de geldigheidstermijn?

De termijn varieert per verblijfsstatuut:

 • 3 maanden (één keer verlengbaar met 3 maanden): slachtoffer van mensenhandel en mensensmokkel
 • 3 maanden (3 keer verlengbaar met telkens 3 maanden, nadien verlenging met telkens één maand): bij medische regularisatie (9ter)
 • 4 maanden (onbeperkt verlengbaar met telkens 4 maand): verzoekers om internationale bescherming (VIB). Het eerste AI is geldig voor 4 maand vanaf de indiening van het VIB. De termijn van het AI kan in de praktijk dus korter zijn dan 4 maanden. Dit hangt af van de datum waarop de gemeente het AI effectief aflevert. Opgelet! Sinds juli 2023 gaf de DVZ instructie aan de gemeenten om bij verlengingen AI's van 8 maanden af te leveren. Het is onduidelijk wat de wettelijke basis is voor deze praktijk.
 • 4 maanden (niet verlengbaar): derdelands student
 • 4 maanden (één keer verlengbaar met 3 maanden): gezinshereniging met iemand die een tweede verblijf in België heeft bekomen als langdurig ingezetene in een ander EU-land
 • 6 maanden: derdelands familielid van Unieburger of Belg
 • 6 maanden (verlengbaar met 6 maanden): niet-begeleide minderjarige vreemdeling met bijzondere verblijfsprocedure
 • 6 maanden (bij een complexe dossier maximum 2 keer verlengbaar met 3 maanden): gezinshereniger met derdelander
 • Gezinshereniging met derdelander: Het AI is 9 maanden geldig. Bij complexe dossiers kan het AI maximaal twee keer verlengd worden met een periode van 3 maanden. In geval van gezinshereniging met een langdurig ingezetene met tweede verblijf in België is het AI 4 maanden geldig (1 maal verlengbaar met 3 maanden).

In welk register word je ingeschreven?

 • In het vreemdelingenregister
 • Uitzondering: een asielzoeker wordt in het wachtregister ingeschreven

Wat is de betekening van de oranje kaart?

 • Datum officiële afgifte van document aan vreemdeling

Wat zijn de beroepsmogelijkheden?

 • Niet van toepassing
Extra informatie