Hoe ziet het document eruit?

Bekijk de bijlage 13

Wat is de naam van dit document?

 • Bevel om het grondgebied te verlaten - Model B
 • Bijlage 13

Wie krijgt een bijlage 13?

Asiel

 • Asielzoeker die geacht wordt van zijn asielprocedure afstand te hebben gedaan.
 • Subsidiair beschermde waarvan het statuut door het CGVS werd opgeheven, onder meer omdat de omstandigheden op grond waarvan bescherming werd geboden gewijzigd zijn of omdat er een ernstig misdrijf werd gepleegd. Dat kan alleen binnen de eerste vijf jaar van het verblijf.
 • Erkende vluchteling waarvan de hoedanigheid van vluchteling door het CGVS wordt ingetrokken, onder meer omdat zijn persoonlijk gedrag aantoont dat hij geen vervolging meer vreest of omdat er valse verklaringen werden afgelegd. Dat kan alleen binnen de eerste 10 jaar van het verblijf.

Beperkt verblijf

 • Vreemdeling met een tijdelijk verblijfsrecht voor een lang verblijf (meer dan 3 maanden), die langer blijft dan toegelaten.
 • Vreemdeling die niet meer voldoet aan de gestelde voorwaarden.
 • Vreemdeling die fraude pleegde bij zijn verblijfsaanvraag.

Onbeperkt en onvoorwaardelijk verblijf

 • Vreemdeling met een verblijf voor onbepaalde duur, waarvan het verblijf werd ingetrokken omdat hij fraude pleegde bij zijn verblijfsaanvraag.
 • Vreemdeling wiens vestiging of wiens status van langdurig ingezetene, en daarmee samengaand het verblijfsrecht, is ingetrokken omdat hij fraude pleegde bij zijn aanvraag.

Noch toegelaten, noch gemachtigd tot verblijf van meer dan 3 maanden of tot vestiging

 • Vreemdeling die zonder vereiste verblijfsdocumenten in het Rijk verblijft.
 • Vreemdeling in legaal kort verblijf, die niet meer aan de voorwaarden van zijn verblijf voldoet, bijvoorbeeld omdat hij geen voldoende middelen van bestaan heeft.
 • Vreemdeling in legaal kort verblijf, die langer blijft dan de geldigheidsduur van visum C.
 • Vreemdeling in legaal kort verblijf, die langer blijft dan 3 maanden in geval van vrijstelling van de visumplicht.
 • Vreemdeling die een gevaar vormt voor openbare orde en veiligheid.
 • Vreemdeling die gesignaleerd wordt ter fine van weigering van toegang.
 • Vreemdeling die sedert minder dan 10 jaar uit het Rijk teruggewezen of uitgezet is.
 • Vreemdeling die het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod.
 • andere

Slachtoffer mensenhandel en -smokkel

 • Slachtoffer aan wie een eerste termijn van 45 dagen respijttermijn wordt gegeven om te overwegen of hij een klacht indient.

Wat is de geldigheidstermijn?

In principe 30 dagen. De Minister kan discretionair beslissen om in sommige gevallen een termijn van 7 tot 30 dagen te geven. In een aantal gevallen wordt een termijn van minder dan 7 dagen vermeld.

De bijlage 13 van een slachtoffer van mensenhandel en mensensmokkel heeft een termijn van 45 dagen.

Kan je de bijlage 13 laten verlengen?

Als het vertrek niet binnen de voorziene termijn kan worden gerealiseerd of als er specifieke omstandigheden eigen aan de situatie van de vreemdeling zijn, dan kan het bevel verlengd worden.

Lees meer over de verlenging van een bevel om het grondgebied te verlaten

Kan je beroep aantekenen?

Je kan een annulatieberoep instellen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, binnen de 30 dagen na de datum van de officiële mededeling van de beslissing. 

 

Extra informatie