Hoe ziet het document eruit?

Bekijk de bijlage 13quinquies

Wat is de naam van dit document?

  • Bevel om het grondgebied te verlaten - Asielzoeker
  • Bijlage 13quinquies

Wie krijgt een bijlage 13quinquies?

  • Asielzoekers die worden opgesloten tijdens de asielprocedure. Zij krijgen ook een bijlage 39bis.
  • Asielzoekers die een weigeringsbeslissing van de Commissaris-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) hebben gekregen (wegens niet-inoverwegingname van de aanvraag van een Unieburger, of wegens weigering van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus)
  • Asielzoekers van wie de meervoudige asielaanvraag door het CGVS niet in overweging genomen is

Wat is de geldigheidstermijn?

De beslissing houdt een bevel in om het Belgisch grondgebied (en het Schengengebied) binnen een bepaalde termijn te verlaten. Die termijn is 30 dagen in geval van weigeringsbeslissing van het CGVS.

De beslissing kan ook een bevel tot terugbrenging van de vreemdeling inhouden naar de grens van het land waaruit hij gevlucht is.

Kan ik de bijlage 13quinquies laten verlengen?

Je kan de termijn van een bevel om het grondgebied (BGV) te verlaten laten verlengen.

Lees meer

Kan ik beroep aantekenen?

Binnen de 30 dagen na de officiële mededeling van de beslissing kan je een annulatieberoep instellen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Extra informatie