Hoe herken je dit document?

 

Wat is de naam van dit document?

  • Kaarten afgeleverd voor 11 oktober 2021: A. Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - Tijdelijk verblijf
  • Kaarten afgeleverd sinds 11 oktober 2021: A. Beperkt verblijf
  • A kaart
  • Bijlage 6 Verblijfsbesluit

Wie krijgt deze kaart?

Gezinshereniger met derdelander

Als je in België verblijft via het recht op gezinshereniging als familielid van een derdelander (artikel 10 en 10bis Verblijfswet), krijg je in eerste instantie een tijdelijk verblijfsrecht. 

Vreemdeling met humanitaire regularisatie (art. 9bis Vw)

De Dienst Vreemdelingenzaken kan je een tijdelijk verblijfsrecht toekennen op basis van humanitaire regularisatie (9bis).

Op de vreemdelingenkaarten van staatlozen met een verblijf op basis van artikel 9bis Vw staat in plaats van de drieletterige landcode 'XXA' vermeld.

Erkend vluchteling (art. 48/3 Vw)

Als erkend vluchteling krijg je sinds 8 juli 2016 eerst een tijdelijk verblijfsrecht. Pas na 5 jaar na je asielaanvraag krijg je een verblijfsrecht van onbeperkte duur. 

Op de vreemdelingenkaarten afgeleverd voor 11 oktober 2021 staat onder nationaliteit 'Vluchteling' vermeld. Op de kaarten die sinds 11 oktober 2021 afgeleverd zijn, staat in de plaats van de drieletterige landcode 'XXB' vermeld.

Vreemdeling met statuut subsidiaire bescherming (artikel 48/4 Vw)

Als asielzoeker kan je het statuut van subsidiaire bescherming krijgen. Subsidiaire bescherming geeft je een tijdelijk verblijfsrecht van één jaar, dat twee keer met twee jaar vernieuwd kan worden.

Lees meer over asiel (statuut subsidiaire bescherming)

Vreemdeling met medische regularisatie (art. 9ter Vw)

Voldoe je aan de voorwaarden voor een medische regularisatie (9ter), dan krijg je een tijdelijk verblijfsrecht van een jaar. Dat verblijfsrecht wordt vernieuwd zolang er geen duurzame verbetering in de medische toestand optreedt. 

Arbeidsmigrant

Kom je naar België als arbeidsmigrant, dan krijg je in eerste instantie een tijdelijk verblijfsrecht. De verblijfskaart kan vernieuwd worden voor zover je aantoont nog steeds de activiteit uit te oefenen.

Derdelands student

Wordt je verblijfsaanvraag als student goedgekeurd? Dan ontvang je een verblijfskaart die geldig is voor de duur van de studies. Dat is meestal tot 31 oktober van het lopende academiejaar. De kaart wordt voor de duur van de studies elk jaar vernieuwd, op voorwaarde dat je nog steeds aan de voorwaarden voldoet.

Langdurig ingezetene in een ander EU-land met tweede verblijf in België

Heb je de status van langdurig ingezetene in een ander EU-land gekregen? Dan kan je een tweede verblijf in België aanvragen. Als langdurig ingezetene met tweede verblijf in België krijg je een tijdelijk verblijfsrecht van 1 jaar. De kaart kan 4 maal vernieuwd worden met 1 jaar. 

Niet-begeleide minderjarige vreemdeling

Als niet-begeleide minderjarige vreemdeling kan je 6 of 12 maanden na het opstarten van de aanvraag een tijdelijk verblijf voor 1 jaar krijgen. De kaart kan tweemaal vernieuwd worden met 1 jaar.

Slachtoffer van mensenhandel en mensensmokkel

Als slachtoffer van mensenhandel en mensensmokkel krijg je gedurende het onderzoek door het parket een verblijfskaart met een geldigheidsduur van 6 maanden. Deze kaart kan met telkens 6 maanden vernieuwd worden.

Wat is de geldigheidstermijn?

De geldigheidstermijn van de elektronische A kaart valt samen met de duur van het tijdelijk verblijfsrecht. Dit verschilt per categorie.

Wanneer moet ik de kaart hernieuwen?

Tussen de 40ste en 30ste dag voor de vervaldatum van de kaart. 

De lay-out en het opschrift van A kaarten afgeleverd sinds 11 oktober 2021, is gewijzigd. De voorheen afgeleverde A kaarten blijven geldig tot hun vervaldatum, het is mogelijk voordien op eigen kosten een 'nieuwe' A kaart aan te vragen.

Als de Dienst Vreemdelingenzaken geen beslissing neemt over de vernieuwing van de kaart voor de vervaldatum, dan moet de gemeente een bijlage 15 afleveren. Dat document dekt voorlopig het verblijf.

Ben je opgenomen in een ziekenhuis of verpleeginstelling? Of ben je opgesloten in een strafinrichting of een inrichting ter bescherming van de maatschappij? Dan ben je tijdelijk vrijgesteld van de verplichting om de vernieuwing van je verblijfskaart aan te vragen. Na de opname of opsluiting kan je alsnog de vernieuwing van je verbljifskaart bekomen. Je legt dan het bewijs van je opname of opsluiting voor.

In welk register word je ingeschreven?

In het vreemdelingenregister.

Extra informatie