Hoe herken je dit document?

Wat is de naam van dit document?

  • Kaarten afgeleverd voor 11 oktober 2021: B. Bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister - onbeperkte duur
  • Kaarten afgeleverd sinds 11 oktober 2021: B. Onbeperkt verblijf
  • B kaart
  • Bijlage 6 Verblijfsbesluit

Wie krijgt deze kaart?

Onderdanen van derde landen die toegelaten of gemachtigd zijn tot een verblijf van onbeperkte duur.

Erkende vluchtelingen: tijdelijk verblijfsrecht sinds 8 juli 2016 

Sinds 8 juli 2016 krijg je als erkend vluchtelingen niet meer onmiddellijk een verblijfsrecht van onbeperkte duur. Je krijgt een verblijfsrecht van beperkte duur, een elektronische A kaart, tijdens de eerste 5 jaar van je verblijf. Pas na 5 jaar na je asielaanvraag krijg je een verblijfsrecht van onbeperkte duur. 

Op de vreemdelingenkaarten afgeleverd voor 11 oktober 2021 staat onder nationaliteit 'Vluchteling' vermeld. Op de kaarten die sinds 11 oktober 2021 afgeleverd zijn, staat in de plaats van de drieletterige landcode 'XXB' vermeld.

Vreemdelingen met beperkt of voorwaardelijk verblijf, na afloop van een bepaalde periode

Als je als derdelander een verblijfsprocedure doorloopt, dan krijg je vaak eerst een beperkt of voorwaardelijk verblijf.

Na een bepaalde periode krijg je een verblijf van onbeperkte duur. Voor sommige verblijfsprocedures is de duur van deze periode wettelijk bepaald, maar voor sommige verblijfsprocedures zijn er geen wettelijke bepalingen.

Als er geen wettelijke bepalingen zijn die voorschrijven wanneer een verblijf van onbeperkte duur moet worden toegekend, heeft de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) een discretionaire bevoegdheid. In de praktijk geeft DVZ dan ten vroegste na 5 jaar vanaf de afgifte van de eerste verblijfskaart een verblijf van onbeperkte duur.

De termijn is wettelijk bepaald

In bepaalde procedures zegt de wet dat je na 3 jaar voorwaardelijk verblijf een verblijf van onbeperkte duur krijgt. De periode van 3 jaar begint te lopen vanaf de indiening van de aanvraag.

In bepaalde procedures zegt de wet dat je na 5 jaar voorwaardelijk verblijf een verblijf van onbeperkte duur krijgt. De periode van 5 jaar begint te lopen vanaf de indiening van de aanvraag.

Ook in de volgende procedures heb je recht op een onbeperkt en onvoorwaardelijk verblijfsrecht na 5 jaar. In deze gevallen wordt echter een F+ kaart afgeleverd en geen B kaart:

De termijn is niet wettelijk bepaald: DVZ beslist discretionair

DVZ geeft ten vroegste na 5 jaar vanaf de afgifte van de eerste verblijfskaart een verblijf van onbeperkte duur.

Wat is de geldigheidstermijn?

  • De B kaart is 5 jaar geldig, maar wordt daarna vernieuwd zonder enige voorwaarde. De houder van deze kaart heeft immers een verblijf van onbeperkte duur.
  • Een B kaart met de bijzondere opmerking 'Duplicaat' kan een andere geldigheidstermijn bevatten. In dat geval gaat het om een vervanging na bijvoorbeeld verlies of diefstal.

Wanneer moet ik de kaart hernieuwen?

Tussen de 40ste en 30ste dag vóór de vervaldatum van de kaart. 

De lay-out en het opschrift van B kaarten afgeleverd sinds 11 oktober 2021, is gewijzigd. De voorheen afgeleverde B kaarten blijven geldig tot hun vervaldatum, het is mogelijk voordien op eigen kosten een 'nieuwe' B kaart aan te vragen.

Als de Dienst Vreemdelingenzaken geen beslissing neemt over de vernieuwing van de kaart vóór de vervaldatum, dan moet de gemeente een bijlage 15 afleveren. Een bijlage 15 dekt voorlopig het verblijf. 

Ben je opgenomen in een ziekenhuis of verpleeginstelling? Of ben je opgesloten in een strafinrichting of een inrichting ter bescherming van de maatschappij? Dan ben je tijdelijk vrijgesteld van de verplichting om de vernieuwing van je verblijfskaart aan te vragen. Na de opname of opsluiting kan je alsnog de vernieuwing van je verblijfskaart bekomen. Je legt dan het bewijs van je opname of opsluiting voor.

In welk register word je ingeschreven?

In het vreemdelingenregister.

Extra informatie