Hoe herken je dit document?

Wat is de naam van dit document?

J. Mobile ICT

Wie krijgt deze kaart?

Intra-Corporate Transferee dit dit statuut verkregen heeft in een andere EU-lidstaat en die in het kader van zijn recht op lange-termijn mobiliteit naar België komt. Het gaat om derdelands werknemers die door een onderneming buiten de Europese Unie (EU) tijdelijk voor professionele of opleidingsdoeleinden naar een in de EU gevestigde entiteit van dezelfde onderneming of ondernemingsgroep worden gedetacheerd. De werknemer is voor en tijdens deze overplaatsingsperiode aan de in het buitenland gevestigde onderneming gebonden door een arbeidsovereenkomst.

Intra-Corporate Transferees moeten behoren tot een van de volgende categorieën:

 • Leidinggevend Intra-Corporate Transferee:
  • Lid van het hogere personeel dat in de eerste plaats leiding geeft aan de gastentiteit, onder het algemene toezicht van of aangestuurd door, in hoofdzaak, de raad van bestuur of de aandeelhouders van de onderneming of daarmee gelijkgestelde personen.
  • Deze functie omvat: het leiding geven aan de gastentiteit of een afdeling of onderafdeling daarvan; het toezicht houden op en het controleren van de werkzaamheden van andere toezichthoudende, hooggespecialiseerde of leidinggevende werknemers; het bevoegd zijn voor het aanbevelen van indienstneming of ontslag van werknemers of van ander optreden in het kader van het personeelsbeleid.
 • Specialist Intra-Corporate Transferee:
  • Deskundige die beschikt over gespecialiseerde kennis die van wezenlijk belang is voor de activiteiten, de technieken of het beheer van de gastentiteit.
  • Bij de beoordeling van deze kennis wordt niet alleen rekening gehouden met de voor de gastentiteit specifieke kennis, maar ook met de vraag of de betrokkene hoge kwalificaties heeft, waaronder toereikende beroepservaring, voor bepaalde werkzaamheden of activiteiten waarvoor specifieke technische kennis inclusief eventueel het lidmaatschap van een erkende beroepsgroep vereist zijn.
 • Stagiair-werknemer Intra-Corporate Transferee:
  • De werknemer wordt overgeplaatst voor loopbaanontwikkeling of voor een opleiding in bedrijfstechnieken of -methoden met het oog op het uitoefenen van een nieuwe functie binnen de entiteit die hem overplaatst.

Wat is de geldigheidstermijn?

Deze kaart wordt uitgereikt voor:

 • de duur van de overplaatsing, met een maximumduur van drie jaar voor een leidinggevende Intra-Corporate Transferee en specialist Intra-Corporate Transferee;
 • de duur van de overplaatsing, met een maximumduur van één jaar voor de stagiair-werknemer Intra-Corporate Transferee.

Wanneer de maximumduur van de overplaatsing werd bereikt, kan een nieuwe aanvraag voor een overplaatsing enkel ingediend worden na een wachtperiode van drie maanden.

Wanneer moet ik de kaart vernieuwen?

Je moet de vernieuwing ten laatste 2 maanden voor het verstrijken van je kaart aanvragen. De vernieuwing verloopt via de hernieuwingsprocedure voor een gecombineerde vergunning

In welk register word je ingeschreven?

In het vreemdelingenregister.

Extra informatie