Hoe ziet het document eruit?

Bekijk de bijlage 39bis

Wat is de naam van dit document?

  • Beslissing tot het vasthouden in een welbepaalde plaats
  • Bijlage 39bis

Wie krijgt een bijlage 39bis?

Asielzoekers die asiel hebben aangevraagd op het Belgisch grondgebied, en waarbij beslist wordt tot vasthouding op grond van één van de redenen vermeld in artikel 74/6 §1bis Verblijfswet.

In welk register word je ingeschreven?

Als je als asielzoeker al ingeschreven was in het wachtregister, dan blijf je daar ingeschreven tot vaststaat dat je België hebt verlaten.

Wat zijn de beroepsmogelijkheden?

Tegen de vasthouding kan je in beroep gaan door een verzoekschrift in te dienen bij de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg. Dit beroep kan op elke moment ingediend worden.

Je kan ook een beroep tot nietigverklaring en schorsing bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen indienen, in zoverre dat de vordering de bevoegdheid van de Raadkamer te buiten zou gaan.

Extra informatie